โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ชวนคิด
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 23
ห้องเรียน : 224
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนงค์นุช ทองภูบาล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62763 เด็กหญิง กฤตพร โรจนแสงชัย 1 12 21
2 62785 เด็กชาย กีรติ กิ่งสำโรง 1 13 3
3 62786 เด็กชาย ชนิตว์นันท์ พลซักซ้าย 1 13 4
4 62787 เด็กชาย ชลวิชญ์ มูลตรี 1 13 5
5 62989 เด็กชาย ชิษณุพงค์ ศรีสุพรรณ 1 13 6
6 62980 เด็กชาย ทัศกร จีระสมบัติ 1 13 11
7 61706 เด็กชาย ธนพัฒน์ เวียงอินทร์ 2 9 11
8 61787 เด็กชาย ธัญญ์ แก้วไกรสร 2 11 8
9 62979 เด็กหญิง นภสภรณ์ วิรักษา 1 13 29
10 62879 เด็กหญิง ปวิชญา อรรคพงษ์ 1 15 28
11 62678 เด็กชาย มีตะวัน สิงห์ลอ 1 10 15
12 62759 เด็กชาย ล่ำซำ เขียวหวาน 1 13 19
13 62368 เด็กชาย สิรวิชญ์ คำหาญสุนทร 1 2 17
14 61884 เด็กชาย อริญชย์ ปราสาทหินพิมาย 2 13 20
15 62791 เด็กชาย ไทเล่อ แสงศรีเรือง คลาร์ค 1 13 10