โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : แต้มสีเติมฝัน
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 622
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูขนิษฐา หอมสิน        2. คุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57915 นางสาว กัญญาวีร์ เตชะกำธร 5 11 40
2 58096 นางสาว จิรัชญา กะพี้โสม 5 7 32
3 56824 นาย ชนาธิป เสนาสิงห์ 6 10 6
4 57093 นางสาว ญาณภัทร ลุนบง 6 4 35
5 56972 นางสาว ญาณิน วชิรโกวิทย์ 6 11 36
6 57733 นางสาว ณฤดี สาลีอาจ 5 8 16
7 58190 นางสาว ณัฐชยา สีแสง 5 17 35
8 59214 นางสาว ณัฐธิดา จันทรโท 4 10 25
9 57986 นาย ธนวัฒน์ บูชาชัยรัตน์ 5 12 7
10 59149 นาย ธนวิชญ์ สุพรรณฝ่าย 4 16 13
11 59034 นางสาว ธันยพร พึ่งภาษี 4 11 36
12 57783 นางสาว นภัสสร ชำนาญพงษ์ 5 11 34
13 57050 นางสาว ปทิตตา แสนโพธิ์ 6 7 35
14 57924 นางสาว ปานชนก คุณกิตติ 5 16 23
15 58857 นางสาว พิชชาพร ฟูกำเนิด 4 5 31
16 57103 นางสาว พิชญ์สินี คนซื่อ 6 3 35
17 57702 นางสาว พิมพ์พรรณ เอสุขจินต์ 5 7 18
18 58954 นางสาว ภัทรธิดา ศรีพนัสกุล 4 11 32
19 57795 นางสาว ฤทัยภัทร งามชัด 5 10 25
20 58108 นางสาว ศรินรัตน์ พุทธิวงศ์ธัญ 5 17 30
21 62132 นางสาว ศศิชา เหล่าพิลัย 5 12 39
22 57662 นางสาว ศิริภารดา ขุมรัตน์ 5 17 15
23 57748 นางสาว ศิวกานต์ เบ้ามูลตรี 5 13 16
24 59180 นางสาว ศิวัชญา สุภาปัญญากุล 4 13 36
25 57887 นางสาว ศุภธิดา อิทธิชัยโย 5 15 23
26 61145 นางสาว สุพิชญา สมอาจ 6 3 43
27 59046 นางสาว สุมิตรา แก้วสุโพธิ์ 4 11 38
28 58159 นางสาว หทัยกานต์ ทองดี 5 16 34
29 57935 นางสาว อันนา จินตภูมิ 5 8 29
30 56864 นางสาว อุษาณิชา เหนือแสน 6 11 32
31 57753 นางสาว เปรมยุดา บึงโบก 5 12 22
32 57147 นางสาว เสาวรักษ์ จุฬาคำ 6 6 38