โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

สรุปจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 1/2567

นักเรียนที่ลงทะเบียน

ม.1

656/660

ม.2

626/629

ม.3

626/629

ม.4

699/715

ม.5

487/499

ม.6

653/672