โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

สรุปจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 1/2566

นักเรียนที่ลงทะเบียน

ม.1

625/629

ม.2

625/628

ม.3

654/660

ม.4

634/638

ม.5

521/525

ม.6

703/714