โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

สรุปจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 1/2566

นักเรียนที่ลงทะเบียน

ม.1

625/629

ม.2

622/625

ม.3

652/658

ม.4

633/637

ม.5

516/525

ม.6

703/714