โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

รายชื่อชุมนุมภาคเรียนที่ 2/2566

ลำดับ ชื่อรายวิชาชุมนุม ระดับชั้น คำอธิบายชุมนุม ห้อง Taken Total View
1 พลังสิบ ม.ต้น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 112 40 40
2 DIY science project ม.ต้น นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์จากวัสดุรอบตัว 111 40 40
3 SketchUp2 ม.ต้น นักเรียนออกแบบชิ้นงานด้วย SketchUp resouce1 20 20
4 นักวาดการ์ตูน ม.ต้น เรียนรู้หลักการออกแบบตัวการ์ตูนเบื้องต้น วาดการ์ตูนอย่างง่าย ไปจนถึงสร้างชิ้นงานที่เป็นการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 716 60 60
5 ถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ต้น เป็นชุมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ซึ่งสามารถต่อยอดไปถ่ายวีดิโอในการสร้างภาพยนตร์สั้นได้ resource2 20 20
6 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ม.ต้น เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ Easy science 60 60
7 คอกาแฟ (Coffee Lovers) ม.ต้น ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท ส่วนประกอบของกาแฟ วัสดุ - อุปกรณ์ในการปรุงแต่งรสชาติกาแฟทุกชนิด 113 40 40
8 THE GAMER (คนสร้างเกม) ม.ต้น เพื่อสร้างและพัฒนาเกม ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 132 20 20
9 บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ ม.ต้น กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และ ทักษะด้านสังคม 114 40 40
10 ตะลุยโจทย์คณิตเข้า ม.4 ม.ต้น ติวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เข้า ม.4 211 20 20
11 นิทานแห่งรอยยิ้ม ม.ต้น ชุมนุมนิทานแห่งรอยยิ้มเป็นชุมนุมที่นำนิทานธรรมะสอนใจให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าชุมนุม 225 20 20
12 เวทคณิต ม.ต้น กระบวนการคิดคำนวณ ที่มาจากประเทศอินเดีย โดยอาศัยทักษะพื้นการบวก ลบ คูณ หาร 232 20 20
13 คณิตศิลป์ ม.ต้น สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยหลักทางคณิตศาสตร์ 223 40 40
14 TEDET คณิตศาสตร์ ม.ต้น เป็นชุมนุมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 222 40 40
15 คณิตในชีวิตประจำวัน ม.ต้น ชุมนุม​คณิตศาสตร์​ในชีวิตประจำวัน​เป็นชุมนุนที่เน้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมทักษะชีวิต​ 1136 21 20
16 A-math ม.ต้น ม.ต้น เป็นชุมนุมที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ Easy Math 60 60
17 โฟล์คซอง ม.ต้น ชุมนุมที่สร้างสุนทรีย์ให้แก่ผู้เรียน 216 20 20
18 คิดเลขเร็ว ม.ต้น การฝึกคิดเลขเร็วช่วยให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในการคิดเลขได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว 224 20 20
19 PRO SUDOKU ม.ต้น ชุมนุมที่ฝึกความเป็น professional ทาง SUDOKU 233 40 40
20 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ต้น จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่สองตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวญี่ปุ่น 731 40 40
21 Crossword Game ม.ต้น ม.ต้น ชุมนุม Crossword Game เป็นชุมนุมเชิงวิชาการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกที่สนใจในการเล่นเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 733 40 40
22 ภาษาจีน ม.ต้น ม.ต้น ศึกษาภาษาท่าทาง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ เข้าใจ ในรูปแบบง่ายๆ บทสนทนาใช้ภาษาจีนเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 336 40 40
23 สนุกกับแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.ต้น ฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 729 40 40
24 First Aider ม.ต้น เป็นกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างจิตสำนึกในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีความสุข 523 40 40
25 Social Creator ม.ต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนผ่านการสร้างสังคมสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 723 40 40
26 English Network ม.ต้น เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง Social Network 724 40 40
27 Learning spanish with Tiktok ม.ต้น เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสเปน 722 40 40
28 World Englishes ม.ต้น เรียนรู้รูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 743 40 40
29 มารยาทไทย ม.ต้น ม.ต้น เป็นชุมนุมที่ฝึกให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม Easy social 60 60
30 ท่องโลกกว้าง ม.ต้น ชุมนุมที่จะพานักเรียนได้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการศึกษาผ่านสื่อต่างๆ 424 40 40
31 ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสังคม ม.ต้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในรูปแบบ youtube หรือรูปแบบแผนที่รัฐกิจ แผนที่ภูมิประเทศ 433 41 40
32 เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วแดน ม.ต้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว 422 40 40
33 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา ม.ต้น กิจกรรมชุมนุมเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาดน่าอยู่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาแก่สังคม หลังหอพระพุทธสุวรรณมหามงคล 40 40
34 กรีฑา ม.ต้น มีทักษะในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกรีฑา มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สนามฟุตบอล 20 20
35 แอโรบิกวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ม.ต้น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลานหน้าอาคาร 10 40 40
36 ศิลปะประดิษฐ์ ม.ต้น การประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆ 544 40 40
37 บรรณารักษ์ยอดนักอ่าน ม.ต้น ส่งเสริมทักษะในการบริหารจัดการห้องสมุดและพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ห้องสมุดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 40 40
38 ดนตรีพาเพลิน ม.ต้น นักเรียนต้องมีพื้นฐานการขับร้องและการเล่นเครื่องดนตรีวงสตริง 626 40 40
39 แต้มสีเติมสรรค์ ม.ต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางศิลปะสำหรับนักเรียน 622 40 40
40 วงโยธวาทิต ม.ต้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี (วงโยธวาทิต) 611 20 20
41 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 1 ม.ต้น ชุมนุมที่มีการปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ การแสดงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการแสดงออกมากขึ้น 623 38 40
42 บาสเกตบอล ม.ต้น บาสเก็ตบอลส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย สนามบาส 40 40
43 เกมและนันทนาการ ม.ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ 812 20 20
44 วรรณคดีไทย Excited! ม.ต้น พบกับเกมและกิจกรรมที่จะทำให้มองวรรณคดีไทยแบบใหม่แล้ววรรณคดีไทยจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป 524 40 40
45 งานใบตอง ม.ต้น งานพับใบตอง , ร้อยมาลัย , พานบายศรี , ธูปเทียนแพร 913 41 40
46 เย็บปักถักร้อย ม.ต้น เย็บปักถักร้อย เป็น งานหัตถกรรม ของ ผ้า ตกแต่ง หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มี เข็ม และ ด้ายหรือเส้นด้าย 922 20 20
47 เกษตรพอเพียง ม.ต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้มี ความเข้าใจ ในการ ทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต 923 20 20
48 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ม.ต้น กิจกรรมลูกเสือที่จัดขึ้นเพื่อสถานการณ์พิเศษ โดมอเนกประสงค์ 21 20
49 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc : Youth Counselor วิถีใหม่ ม.ต้น เป็นชุมนุมมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกชุมนุมเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ 332 , 333 60 60
50 ถึงแก่น ม.ต้น นักเรียนสามารถค้นพบความสามารถของตนเองและฝึกทักษะจนชำนาญ ลานหน้าห้อง 612 40 40
51 ฟุตบอล ม.ต้น เล่นกีฬาฟุตบอล สนามฟุตบอล 20 20
52 บริดจ์ขอนแก่นวิทยายน ม.ต้น ม.ต้น กีฬาบริดจ์ (Bridge) หรือเกมไพ่ชนิดหนึ่งวัดผลแพ้ชนะด้านสติปัญญา 212 20 20
53 ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.ต้น แฟนพันธุ์แท้แฮรี่พอตเตอร์ เวลาว่างฝึกวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ณ ห้องต้องประสงค์ เพื่อสอบ วพรส. และนั่งเล่นบอร์ดเกม 444 20 20
54 บอร์ดเกมสังคมศึกษา ม.ต้น บอร์ดเกมที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา เช่น การเงิน ประวัติศาสตร์ 423 20 20
55 ปิงปอง ม.ต้น กีฬาปิงปองส่งเสริมความเป็นเลิศและมนุษยสัมพันธ์ ห้องลีลาศ 20 20
56 วอลเล่ย์บอล ม.ปลาย เป็นชุมนุมที่ผู้เรียนมึส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหารการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวอลเล่ย์บอล สนามวอลเลย์บอล 16 16
57 เสน่ห์ปลายจวัก ม.ปลาย การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน 124 32 32
58 จิตอาสานำพาโรงเรียนสะอาด ม.ปลาย ชุมนุมจิตอาสาที่นักเรียนจะได้ช่วยเหลือโรงเรียนให้สะอาด สำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 16 16
59 เส้นทางเที่ยวไทย ม.ปลาย วางแผน การออกแบบ และกำหนดเส้นทางการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆใน​ประเทศไทย 1141 32 32
60 หมากรุกไทย ม.ปลาย ฝึกทักษะการวางแผนและการคิดแก้ปัญหา พร้อมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของไทย 531 48 48
61 Learn English Through Media ม.ปลาย เรียนภาษาอังกฤษจากสื่อ 243 32 32
62 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย ม.ปลาย การคิดเลข 4 หลัก คำตอบ 2 หลัก และคิดเลข 5 หลัก คำตอบ 3 หลัก ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขที่เร็วขึ้น มีกระบวนการคิดเลขที่เป็นระบบ 242 48 48
63 ฟุตบอล ม.ปลาย ชุมนุมฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา สนามฟุตบอล 16 16
64 เกมนันทนาการสร้างสรรค์ ม.ปลาย เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 135 42 48
65 โหราศาสตร์ Horoscope ม.ปลาย เป็นชุมนุมเกี่ยวศาสตร์ความเชื่อ โชคลาง การพยากรณ์ทำนายดวงชะตาในอดีตและอนาคต 331 16 16
66 Crossword Game ม.ปลาย ม.ปลาย Crossword Game เป็นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบเกมกระดานและเป็นเกมการแข่งขันระดับสากล 738 32 32
67 คนมีเสน่ห์ ม.ปลาย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักชนิดของต้นไม้ตระกูลเสน่ห์จันทน์ ลานข้างอาคาร 1 ด้านทิศตะวันออก 32 32
68 เครื่องบินกระดาษพับ ม.ปลาย ฝึกทักษะการพับเครื่องบินกระดาษ สำหรับแข่งขัน Easy Science 32 32
69 การประดิษฐ์ดอกไม้เเห้งจากเศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย ประดิษฐ์ดอกไม้เเห้งจากเศษวัสดุเหลือใช้ เเละเศษวัสดุรอบตัว 145 29 32
70 ส่งเสริมบุคลิกภาพ ม.ปลาย เป็นชุมนุมที่พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 122 48 48
71 Vector ที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ ม.ปลาย การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator 1111 16 16
72 ท่องไปกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ม.ปลาย ศึกษาและรายงานหน้าชั้นเรียนกับสิ่งมหัศจรรย์ที่นักเรียนสนใจ 143 16 16
73 Rov the beginner ม.ปลาย ชุมนุมสร้างทีมเข้าแข่งขันเกมส์ Rov online ในระดับชาติ 132 16 16
74 ลีลาศ ม.ปลาย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 821 16 16
75 เรียนรู้วัฒนธรรมจากภาพยนตร์ ม.ปลาย การดูหนังถือเป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง 114 48 48
76 พลิกฟ้าบนฝ่ามือโหราจารย์ ม.ปลาย ดูดวงจากลายมือ ไพ่ยิปซี Easy Library 32 32
77 KKW Board Games ม.ปลาย พัฒนาการคิดวิเคราะห์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยการใช้บอร์ดเกม 226 48 48
78 ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ม.ปลาย การฝึกและพัฒนาเพื่อเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล สนามฟุตบอล 16 16
79 English is all around ม.ปลาย ภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่และเวลา 743 16 16
80 เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ ม.ปลาย เสริมความรู้และประสบการณ์เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต Easy Social 32 32
81 ประวัติศาสตร์นอกตำรา ม.ปลาย พาผู้เรียนไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน 432 32 32
82 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย ใช้กล้องโทรทรรศน์ และ ประดิษฐ์อุปกรณ์ ประกอบการดูดาวเบื้องต้น ใต้อาคาร 11 17 16
83 ต่อสมการคณิตศาสตร์ A - Math ม.ปลาย เกมหมากกระดาน Easy Math 46 48
84 คณิตคิดเพื่อพัฒนา ม.ปลาย คณิตคิดเพื่อพัฒนามุ่งนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 533 14 16
85 DIY สร้างสรรค์งานด้วยมือเรา ม.ปลาย เป็นงานที่นำสิ่งที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ให้ใช้ได้และเกิดประโยชน์ 716 16 16
86 Math multilevel ม.ปลาย ติวข้อสอบ 241 21 32
87 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc : Youth Counselor วิถีใหม่ ม.ปลาย ม่มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกชุมนุมเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ 321 48 48
88 ร้อยรักถักทอ ม.ปลาย การศึกษาพื้นฐานการถักนิตติ้ง ลานข้างห้อง studio อาคาร 11 16 16
89 ฮูล่าฮูบ ม.ปลาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฮูล่าฮุบ ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฮูล่าฮุบ มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี ลานม้าหินอ่อนหน้าอาคาร 1 48 48
90 ห้องสมุด ม.ปลาย ศึกษากฎระเบียบ วิธีการใช้บริการแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด East Library 32 32
91 สร้างความสุข ม.ปลาย ชุมนุมสร้างความสุขเป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนเรียนรู้วิธีสร้างความสุขตามคำแนะนำจากกรมสุขภาพจิต 713 16 16
92 เพื่อนกันปันความรู้ ม.ปลาย เป็นชุมนุมตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงาน ทำให้นักเรียนส่งงานได้ครบถ้วนตรงเวลา 739 27 32
93 Happy Song ม.ปลาย ร้องเพลงภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและนันทนาการ 741 32 32
94 ประดิดประดอยขนมหวาน ม.ปลาย ฝึกทักษะการทำขนมไทยและขนมเบเกอรี่ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการประดิษฐ์ เช่น การเย็บกระเป๋าผ้า การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 913 , ลานหน้า Easy Math 48 48
95 คณะกรรมการนักเรียน ม.ปลาย เป็นชุมนุมเฉพาะคณะกรรมการนักเรียนเท่านั้น ห้องสภานักเรียน 39 32
96 มวยไทย ม.ปลาย สอนศิลปะการป้องกันตัวด้วยมวยไทย 812 32 32
97 เปตอง ม.ปลาย กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาเปตองระดับพื้นฐาน สนามเปตอง 16 16
98 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย ชุมนุมเกี่ยวกับการฝึกคิดเกี่ยวกับสถิติ 236 32 32
99 ครอบครัวพอเพียง ม.ปลาย การสืบสานศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 431 16 16
100 Common Words ม.ปลาย ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 334 10 32
101 การเอาตัวรอดจากซอมบี้ ม.ปลาย เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากซอมบี้(มนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวไม่รู้ถูกผิด) 433 48 48
102 TikTok creator ม.ปลาย สำหรับให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานด้านวิดีโอ 142 16 16
103 แต้มสีเติมฝัน ม.ปลาย ชุมนุมที่เน้นการสร้างสรรค์และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ 622 32 32
104 Faster Fluency Conversation club ม.ปลาย เกี่ยวกับพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 742 32 32
105 นักศึกษาวิชาทหาร ม.ปลาย นักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ต่อการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดมอเนกประสงค์ 13 16
106 บาสเกตบอล ม.ปลาย ม.ปลาย เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียนที่สนใจ สนามบาส 16 16
107 ไพ่ยิปซี ม.ปลาย ฝึกวิเคราะห์ความหมายของไพ่ยิบซี ตลอดจนรู้จักการใช้ประโยชน์ของไพ่ยิบซีกับการดำเนินชีวิต 244 32 32
108 บ้านนักคิด ม.ปลาย กระบวนการคิดที่หลากหลาย 233 16 16
109 บริดจ์ขอนแก่นวิทยายน ม.ปลาย ม.ปลาย กีฬาบริดจ์ (Bridge) หรือเกมไพ่ชนิดหนึ่งวัดผลแพ้ชนะด้านสติปัญญา 212 32 32
110 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.ปลาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 125 9 32
111 GSP ม.ปลาย ม.ปลาย ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม GSP 444 5 32
112 ประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย ฝึกทักษะด้านการพูดประชาสัมพันธ์ ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม ห้องประชาสัมพันธ์ 16 16
113 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ปลาย ชุมนุมภาษาญี่ปุ่นที่เรียนทั้งด้านภาษา วิชาการ และร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น 544 32 32
114 ถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย เป็นชุมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ซึ่งสามารถต่อยอดไปถ่ายวีดิโอในการสร้างภาพยนตร์สั้นได้ Resouce 2 16 16
115 การปลูกผักไฮโดรโปรนิก ม.ปลาย ม.ปลาย การปลูกพืชผักสามารถปลูกได้หลากหลายวิธีทั้งในดิน โรงเรือน และในน้ำ 923 16 16
116 Applied Physics ม.ปลาย แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ประยุกต์ทางวิศวกรรม 141 14 16
117 Love Song ม.ปลาย เป็นการส่งเสริมผู้เรียนด้านการแสดงออกตามความถนัดของตนเอง 626 , 932 32 32
118 Spanish is fun ม.ปลาย ชุมนุมสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาที่3 รวมทั้งสนใจในวัฒนธรรมสเปนและประเทศละตินอเมริกา 524 32 32
119 Korean Language ม.ปลาย ชุมนุมที่เรียนรู้ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี 522 32 32
120 แต้มบุญ ม.ปลาย กิจกรรมจิตอาสา ที่เน้นการเติมความสุขด้วยการให้และแบ่งปัน สร้างสรรค์ 131 48 48
121 A - MATH ม.ปลาย ม.ปลาย เกมต่อสมการ คณิตศาสตร์ 234 16 16
122 Netflix English ม.ปลาย ใช้ภาอังกฤษในการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุป ตีความ วิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับภาพยนตร์ 521 32 32
123 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 2 ม.ปลาย ชุมนุมที่มีการปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ การแสดงต่างๆ 623 18 32
124 ศิลปะการเเต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ม.ปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเเต่งหน้า เทคนิควิธีการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 434 16 16
125 คณิตศาสตร์กับเกมส์ ม.ปลาย เกมส์คณิตศาสตร์ 1138 16 16
126 MCU : Micro controller Unit ม.ปลาย อุปกรณ์บอร์ดสมองกลฝังตัวและอื่น ๆ Resouce1 32 32
127 Five a side ม.ปลาย ฟุตซอล สนามหญ้าเทียม 16 16
128 MATH FOR FUN ม.ปลาย เพื่อให้เห็นถึงความสวยงามทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1148 16 16
129 ดูดาวเบื้องต้น ม.ปลาย ส่งเสริมการเรียนสาขาดาราศาสตร์ ลานหน้าห้องวิชาการ 16 16
130 ภาษาจีน ม.ปลาย ม.ปลาย ศึกษาภาษาท่าทาง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ เข้าใจ ในรูปแบบง่ายๆ บทสนทนาใช้ภาษาจีนเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 336 32 32

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนน.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000