โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

รายชื่อชุมนุมภาคเรียนที่ 1/2567

ลำดับ ชื่อรายวิชาชุมนุม ระดับชั้น คำอธิบายชุมนุม ห้อง Taken Total View
1 ท่องโลกกว้าง ม.ต้น ชุมนุมที่จะพานักเรียนได้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการศึกษาผ่านสื่อต่างๆ 424 46 46
2 ถึงแก่น ม.ต้น นักเรียนสามารถค้นพบความสามารถของตนเองและฝึกทักษะจนชำนาญ หน้าห้อง 612 23 23
3 วงโยธวาทิต ม.ต้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี (วงโยธวาทิต) 611 23 23
4 DIY science project ม.ต้น นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์จากวัสดุรอบตัว 1133 46 46
5 บรรณารักษ์ยอดนักอ่าน ม.ต้น ส่งเสริมทักษะในการบริหารจัดการห้องสมุดและพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน Easy Library 46 46
6 Artificial ม.ต้น ประดิษฐ์สิ่งของที่เป็นประโยชน์ 235 29 46
7 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 1 ม.ต้น ชุมนุมที่มีการปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ การแสดงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการแสดงออกมากขึ้น 623 40 46
8 การถักโคเชห์ ม.ต้น การทำงานฝีมือผ่านการถักโครเชต์ 922 23 23
9 สารานุกรมไทย ม.ต้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้ที่หลากหลายและได้ความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทย 524 11 46
10 SketchUp ม.ต้น นักเรียนออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม SketchUp 715 23 23
11 มารยาทไทย ม.ต้น ม.ต้น เป็นชุมนุมที่ฝึกให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่งดงาม Easy Social 46 46
12 ชุมนุมท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ youtube ม.ต้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในรูปแบบ youtube หรือรูปแบบแผนที่รัฐกิจ แผนที่ภูมิประเทศ 432 46 46
13 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ต้น ม.ต้น เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพของผู้เรียนให้สามารถถ่ายภาพได้ถูกต้องตามหลักการ 423 23 23
14 เพราะความสวยรอนานไม่ได้ ม.ต้น ส่งเสริมบุคลิกภาพผู้เรียน เช่น การแต่งหน้า การเดิน เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้ผู้เรียน 434 46 46
15 รักษ์เกษตร ม.ต้น เพื่อให้นักเรียรมีความสนใจและรักงานเกษตร 923 23 23
16 กรีฑา ม.ต้น มีทักษะในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกรีฑา มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สนามฟุตบอล 46 46
17 เกมและนันทนาการ ม.ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ 812 46 46
18 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ม.ต้น ชุมนุม​คณิตศาสตร์​ในชีวิตประจำวัน​เป็นชุมนุนที่เน้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมทักษะชีวิต​ 1136 23 23
19 เวทคณิต ม.ต้น กระบวนการคิดคำนวณ ที่มาจากประเทศอินเดีย โดยอาศัยทักษะพื้นการบวก ลบ คูณ หาร 233 22 23
20 Sci and Tech in NETFLIX ม.ต้น เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านซีรีส์ใน NETFLIX 1122 23 23
21 ภาษาจีน ม.ต้น ม.ต้น ศึกษาภาษาท่าทาง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ เข้าใจ ในรูปแบบง่ายๆ บทสนทนาใช้ภาษาจีนเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 331 46 46
22 English Network ม.ต้น เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง Social Network 724 37 46
23 ท่องโลกไปกับภาษาสเปน ม.ต้น เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสเปน 722 29 46
24 A-MATH ม.ต้น 1 ม.ต้น เป็นชุมนุมที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ Easy Math 45 46
25 A-MATH ม.ต้น 2 ม.ต้น เป็นชุมนุมที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ Easy Math 14 23
26 English around you ม.ต้น เรียนรู้รูปแบบและวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 729 33 46
27 ดอกไม้จันทน์แบ่งปันผู้ยากไร้ ม.ต้น ทำดอกไม้จันทน์จากกระดาษ/วัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียน นำไปบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 422 23 23
28 SUDOKU ม.ต้น ชุมนุมที่ฝึกความเป็น professional ทาง SUDOKU 232 46 46
29 พลังสิบ ม.ต้น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 112 45 46
30 วิทย์ คิด สนุก ม.ต้น วิทยาศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คุณคิด Easy Science 46 46
31 ดนตรีพาเพลิน ม.ต้น นักเรียนต้องมีพื้นฐานการขับร้องและการเล่นเครื่องดนตรีวงสตริง 626 45 46
32 แต้มสีเติมสรรค์ ม.ต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางศิลปะสำหรับนักเรียน 624 46 46
33 ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ ม.ต้น การใช้ประโยชน์และความสามารถของมือถือ ในการถ่ายภาพให้สวยงาม 113 23 23
34 คอกาแฟ ม.ต้น ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท ส่วนประกอบของกาแฟ วัสดุ - อุปกรณ์ในการปรุงแต่งรสชาติกาแฟทุกชนิด 1123 46 46
35 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น การฝึกคิดเลขเร็วช่วยให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในการคิดเลขได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว 234 23 46
36 Dream it Do it ม.ต้น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข 721 46 46
37 Crossword Game ม. ต้น ม.ต้น ชุมนุม Crossword Game เป็นชุมนุมเชิงวิชาการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกที่สนใจในการเล่นเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 744 46 46
38 สนุกกับงานประดิษฐ์ ม.ต้น เป็นชุมนุมที่นักเรียนจะได้ประดิษฐ์สิ่งของง่าย ๆ จากวัสดุที่มี 523 46 46
39 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ต้น จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่สองตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวญี่ปุ่น 731 46 46
40 Math for you &คณิตติชชิ่ง ม.ต้น การเรียนคณิตที่มีกิจกรรมหลากหลายแบบสบาย ๆ ไม่เครียด เช่น ทำโจทย์คณิตหรือเล่นเกม 245 46 46
41 Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ม.ต้น เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความสนใจของผู้เรียน 723 46 46
42 ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้าม.4 ม.ต้น ติวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เข้า ม.4 211 23 23
43 นิทานธรรมะ ม.ต้น ชุมนุมนิทานแห่งรอยยิ้มเป็นชุมนุมที่นำนิทานธรรมะสอนใจให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าชุมนุม 216 17 23
44 นักบินน้อย ม.ต้น ความรู้ความเข้าใจหลักกลศาสตร์การบินและฝึกปฏิบัติ Resource 1 46 46
45 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ม.ต้น เป็นชุมนุมมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกชุมนุมเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ 332 46 46
46 มหัศจรรย์ริบบิ้นแสนสวย ม.ต้น นำริบบิ้นมาทำเหรียญโปรยทานที่หลากหลายรูปแบบนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ 333 23 23
47 Ghost story telling club ม.ต้น เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการฟังและการอ่านเรื่องสยองขวัญ 544 46 46
48 วิทย์คิดเล่น ม.ต้น นักเรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ 111 23 23
49 บาสเกตบอล ม.ต้น ม.ต้น บาสเก็ตบอลส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย โดมอเนกประสงค์ 46 46
50 บริดจ์ ม.ต้น กีฬาบริดจ์ (Bridge) หรือเกมไพ่ชนิดหนึ่งวัดผลแพ้ชนะด้านสติปัญญา 212 46 46
51 Souvenir ม.ต้น ม.ต้น ชุมนุมขายของที่ระลึกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ลานหน้า Easy Math 23 23
52 ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.ต้น แฟนพันธุ์แท้แฮรี่พอตเตอร์ เวลาว่างฝึกวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ณ ห้องต้องประสงค์ เพื่อสอบ วพรส. และนั่งเล่นบอร์ดเกม 421 23 23
53 การถักโคเชห์ 2 ม.ต้น ปูพื้นฐานเบื้องต้น และสร้างชิ้นงานต่าง ๆ จากความสนใจด้วยโครเชต์ 114 46 46
54 แบดมินตัน ม.ต้น ตีแบดมินตันตามสถานที่ต่าง ๆ โรงยิมอาคาร 10 23 23
55 เครื่องบินกระดาษพับ ม.ปลาย รู้จักและฝึกพับเครื่องบินกระดาษแบบต่างๆ Easy Science 30 30
56 English for Entertainment ม.ปลาย เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สำนวน อย่างเป็นธรรมชาติผ่านสื่อเช่น เพลง เกม หนัง ซีรีส์ 724 30 30
57 เย็บปักถักร้อย ม.ปลาย เป็นชุมนุมเกี่ยวกับงานเย็บปักถักร้อย การสร้างสรรค์งานฝีมือ 523 15 15
58 เทคนิคการเเต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ ม.ปลาย เพื่อศึกษาเทคนิคกสรเเต่งหน้าในชีวิตประจำกัน การเเต่งหน้าไปงานต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 123 15 15
59 KKW Board Games ม.ปลาย ฝึกทักษะการคิด การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์และมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านบอร์ดเกม 211 30 30
60 Korean Language ม.ปลาย ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 739 30 30
61 ตุ๊กตาจากถุงเท้า ม.ปลาย การทำถุงเท้าที่หลากหลายสีสรรมาทำเป็นตุ๊กตาหรือพวงกุญแจและสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือหารายได้พิเศษได้, 333 15 15
62 ซีรีส์สร้างสรรค์เพื่อชีวิต ม.ปลาย การชมซีรีส์อย่างสร้างสรรค์และนำสิ่งที่ได้จากการชมมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 321 15 15
63 ดูหนังฟังเพลง ม.ปลาย สนุกสนาน ผ่อนคลาย ได้ความรู้ 335 15 15
64 แอร์โรบิกวัยใสใส่ใจสุขภาพ ม.ปลาย เป็นชุมนุมส่งเสริมการออกกำลังกาย เต้นแอร์โรบิก โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันออก) 30 30
65 physic mechanic ม.ปลาย แก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้านกลศาสตร์การเคลื่อนที่ 141 15 15
66 เกมนันทนาการสร้างสรรค์ ม.ปลาย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ด้วยการสร้างและร่วมเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานพลิดเพลิน 125 30 30
67 คณิตศาสตร์หรรษา ม.ปลาย ให้นักเรียนได้ค้นหาเสน่ห์ของคณิตศาสตร์ เกิดทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 226 1 15
68 Unseen Travel ม.ปลาย ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจและจัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมนำเสนอได้ 135 15 15
69 Souvenir ม.ปลาย ม.ปลาย ชุมนุมขายของที่ระลึกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ลานหน้า Easy Math 15 15
70 บ้านนักคิด ม.ปลาย นักเรียนสามารถฝึกการคิดหลายรูปแบบ คิดแบบปลายเปิด 223 5 15
71 Five-A-Side ม.ปลาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกีฬาฟุตซอล สนามหญ้าเทียม 30 30
72 บริดจ์ ม.ปลาย บริดจ์ (Bridge) เป็นกีฬาที่ใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการเล่น กีฬาชนิดนี้มีกฎและกติกาเฉพาะตัวเหมือนกับกีฬาอื่น ๆ 212 24 30
73 MATH FOR FUN ม.ปลาย เพื่อเห็นความสวยงามของคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่รอบๆตัว 1148 15 15
74 คอมพิวเตอร์ทั่วไป ม.ปลาย สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 716 15 15
75 เกมส์คณิต ม.ปลาย เกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 222 14 15
76 E-Sport ม.ปลาย การจัดการกีฬา E-Sport 714 15 15
77 จิตอาสานำพาโรงเรียนสะอาด ม.ปลาย เก็บขยะในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสะอาด สำนักงานอาคารสถานที่อาคาร 9 15 15
78 TikTok ม.ปลาย ทำcontentสนุกๆ 145 15 15
79 สภานักเรียน ม.ปลาย เฉพาะนักเรียนสภานักเรียนเท่านั้น ห้องคณะกรรมการนักเรียน 30 30
80 นักศึกษาวิชาทหาร 1 ม.ปลาย การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนธรรมเนียมทางทหาร โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก) 30 30
81 นักศึกษาวิชาทหาร 2 ม.ปลาย เรียนรู้ระเบียบแบบแผนแนวปฏิบัติทางทหาร โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก) 30 30
82 นักศึกษาวิชาทหาร 3 ม.ปลาย เรียนรู้ระเบียบแบบแผนแนวปฏิบัติทางทหาร โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก) 30 30
83 คนมีเสน่ห์และมีโชค ม.ปลาย ปลูกและขยายพันธุ์ต้นเส่นห์จันทร์ ลานหน้า 116 14 15
84 Happy Song ม.ปลาย เพลิดเพลินมีความสุข สนุกได้ฝึกภาษา 729 29 30
85 ฟุตบอล ม.ปลาย เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล สนามฟุตบอล 15 15
86 งานใบตอง ม.ปลาย การพับ การมัด ใบตอง การร้อย มาลัย 911 15 15
87 ไพ่ยิปซีโหราศาสตร์พยากรณ์ ม.ปลาย นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกดูไพ่ยิปซี Easy Library 30 30
88 หรรษาภาษาไทย ม.ปลาย ภาษาไทย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด การเรียนรู้วิชาภาษาไทยยังมีสิ่งสนุกๆชวนหรรษาสอดแทรกให้เราได้ค้นหาอยู่ 522 9 15
89 ครอบครัวพอเพียง ม.ปลาย การสืบสานศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 คำ 5 ข้อ ที่พ่อสอน มีความรู้ มีคุณธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 431 30 30
90 Common Words ม.ปลาย ทักษะการหาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 334 8 30
91 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์สำรวจท้องฟ้า 126 15 15
92 Crossword Game ม.ปลาย ม.ปลาย เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการแข่งขันทั่วโลก 738 30 30
93 ไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ ม.ปลาย การออกกำลังกายด้วยการเต้นที่ง่ายๆ แต่มีลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายไปในทุกทิศทาง ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 11 ทิศตะวันออก 6 30
94 เอ แม็ท ( A- MATH ) ม.ปลาย เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ 232 15 15
95 Portfolio ม.ปลาย จัดทําแฟ้มสะสมงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 713 15 15
96 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 2 ม.ปลาย ชุมนุมที่นำศิลปะการฟ้อนรำมาให้ในการจัดการแสดงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรำไทย รำพื้นเมือง ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 11 ทิศตะวันตก 24 30
97 ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ม.ปลาย ม.ปลาย นักเรียนได้รู้วิธีและกระบวนการการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งใช้พื้นที่จำกัด คนที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถปลูกผักวิธีนี้ไว้รับประธานเองหรือใว้จำหน่าย ซึ่งได้ผักที่ปลอดสารพิษตกค้างและยังสามารถนำไปปนักอบอาชีพในอนาคตได้ งานช่าง 1 15 15
98 ห้องสมุด ม.ปลาย ดูแลระบบ ยืม -คืน จัดหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ Easy Library 30 30
99 ประวัติศาสตร์นอกตำรา ม.ปลาย เรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกเหนือจากที่เคยอ่านหรือรู้มาจากตำราเรียน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์นอกกรอบตามหลักฐานทีพบมากกว่าการยึดตำราเรียน 433 15 15
100 ร้อยรักถักทอ ม.ปลาย การศึกษาพื้นฐานการถักนิตติ้ง วัสดุ-อุปกรณ์ ชนิดของไหมพรม ชนิดของไม้นิต วิธีการถัก การขึ้นต้นห่วง การถักนิต การถักเพิร์ล การหาขนาดถัก ลายถักพื้นฐาน การลดห่วง การเพิ่มห่วง การปลดห่วง การอ่านแพทเทิร์น สัญลักษณ์ และความหมาย การเย็บต่อตะเข็บ และการเก็บห่วง กา หน้าห้อง 323 15 15
101 Love Song ม.ปลาย ฝึกการแสดงออกด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรี 626 และ 932 15 15
102 DIY สร้างสรรค์งานด้วยมือเรา ม.ปลาย นำสิ่งของที่เหลือใช้หรือของที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ 715 15 15
103 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย ม.ปลาย เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพของผู้เรียนให้สามารถถ่ายภาพได้ถูกต้องตามหลักการ Resource 2 15 15
104 รักคณิต ม.ปลาย เป็นการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 532 15 15
105 Free Style Dance for Health (เต้นเพื่อสุขภาพ) ม.ปลาย การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ทำให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า นอนหลับสบาย มีสุขภาพดีขึ้น แต่ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีมากขึ้น มนุษย์ได้มีการเปลี่ย ลานกีฬาหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์ 29 30
106 ดูดาวเบื้องต้น ม.ปลาย นักเรีสามารถดูกลุ่มดาว ที่สำคัญ บนทัองฟ้า ด้วยตาเปล่าได้ถูกต้อง ลานหน้าห้องวิชาการ 15 15
107 ท่องไปกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ม.ปลาย นักเรียนศึกษาค้นคว้าแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน 143 14 15
108 สนุกคิด สนุกวิทย์ ม.ปลาย นักเรียนมีความสุขในการเรียน หน้าห้อง 612 12 15
109 ส่งเสริมบุคลิกภาพ ม.ปลาย ส่งเสริมบุคลิกภาพให้นักเรียนสดใส สมวัย 122 30 30
110 โหราศาสตร์ (HOROSCOPE) ม.ปลาย เป็นศาสตร์หนึ่งที่ มีความเกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต หรือ โชคชะตาของมนุษย์, ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก โดยอาศัย เวลา และ ตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า เป็นสำคัญ แล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ โหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ต่างกับวิทยาศาสตร์ ด้วยแม้จะสามารถ 332 15 15
111 ฮูล่าฮูป ม.ปลาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น หน้าอาคาร 9 30 30
112 กระดาษมหัศจรรย์ ม.ปลาย การพับกระดาษเป็นงานฝีมือที่ใช้กระดาษพับเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของดระดาษให้เป็นรูปสามมิติ ขึ้นอยู่กับความคิดและจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ เป็นการฝึกการคิดเป็นขั้นเป็นตอน บริหารสมองและระบบความคิด 132 15 15
113 หมากรุกไทย 1 ม.ปลาย หมากรุกไทย เป็นเกมกระดานที่มีหมากเดินแข่งกันระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ช่วยให้ผู้เล่นฝึกทักษะการคิด การวางแผนสำหรับเอาชนะคู่ต่อสู้ และนอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการละเล่นของไทยให้สืบสานต่อไป 216 30 30
114 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย ม.ปลาย ฝึกฝนทักษะการคิดเลขเร็ว 225 30 30
115 วอลเล่ย์บอล ม.ปลาย กิจกรรมกายบริหารการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเล่ย์บอล สนามวอลเลย์บอล 30 30
116 สัพเพเหระตามอำเภอใจ ม.ปลาย ชุมนุมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานตามอำเภอใจ /DIYงานประดิษฐ์ต่างๆที่นักเรียนสนใจ และหาอุปกรณ์ง่ายๆใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ Cover Way ข้างหอพระพุทธ 30 30
117 Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ม.ปลาย เพื่อซ่เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความสนใจของผู้เรียน 727 19 30
118 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ปลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น 741 30 30
119 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมสถิติ 245 30 30
120 English is all around ม.ปลาย เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ภาษาอังกฤษโดยการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเมืองขอนแก่น ในรัศมีการเดินทางจากโรงเรียนไม่เกิน 15 นาที สถานที่สำคัญในเมืองขอนแก่น 721 15 15
121 Math multilevel ม.ปลาย ติวข้อสอบต่าง ๆ 241 28 30
122 สื่อสร้างสรรค์อ่านเขียนสะกดคำ ม.ปลาย การใช้คำภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ 524 15 15
123 Jigsaw ม.ปลาย ประติดประต่อภาพจินตนาการ 131 30 30
124 Sing a song! ม.ปลาย บทเพลงนี้มีความหมาย 112 30 30
125 ชุมนุมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ม.ปลาย ฝึกตัดสินกีฬาฟุตบอล สนามฟุตบอล 15 15
126 Using Tinder for language practice ม.ปลาย ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 732 30 30
127 แต้มบุญ ม.ปลาย กิจกรรมจิตอาสา ที่เน้นการเติมความสุขด้วยการให้และแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 121 30 30
128 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.ปลาย ศึกษาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยการสังเกต ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล ทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อ 113 13 30
129 ตะลุยโจทย์คณิต ม.ปลาย ม.ปลาย เพื่อสรุปเนื้อหาและฝึกทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ ชั้น ม.ปลาย 224 15 15
130 ฝึกสมอง ประลองปัญญา ม.ปลาย เป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนในชุมนุมทุกคนได้เล่นเกมฝึกสมอง ฝึกสมาธิ มีสติในการทำกิจกรรมนั้นๆ 114 23 30
131 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เทศกาลและวัฒนธรรมต่างๆของประเทศจีนในปัจจุบัน 331 29 30
132 แต้มสีเติมฝัน ม.ปลาย พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะในการสร้างสรรค์งาน เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านศิลปะ 622 30 30
133 ละครประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ม.ปลาย ส่งเสริมและจัดการแสดง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจ รวมถึงเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา คติความเชื่อ และวิถีชีวิตของผู้คน ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ผ่านการจัดการแสดงละครประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือใน 432 20 30
134 ทำไปเรื่อย ม.ปลาย นำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างงานศิลปะหรือรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ 134 30 30
135 Vector ง่าย ๆ ด้วย illustrator ม.ปลาย การใช้โปรแกรม Adobe illustrator ในการสร้างรูปภาพประเภท vector 1111 15 15
136 Learn English Through Media ม.ปลาย เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อมัลติมีเดีย ทั้งหนัง การ์ตูน เพลง 242 15 15
137 A-Math เกมต่อเลขคำนวณ ม.ปลาย ม.ปลาย A-Math เกมต่อเลขคำนวณ ได้รับทั้งความสนุก ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ Easy Math 30 30
138 TikTok creators ม.ปลาย การสร้างงานวิดีโอผ่านโลก Social Media เก็บเป็นผลงานและความประทับใจให้กับตนเอง หรือนำไปขยายผลต่อยอดด้านต่างๆได้ 142 15 15
139 บอร์ดเกมสังคมศึกษา ม.ปลาย บอร์ดเกมที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา เช่น การเงิน ประวัติศาสตร์ Easy Social 15 15
140 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ ม.ปลาย การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแบดมินตัน รู้จักกฎกติกาในการแข่งขัน รู้จักน้ำใจนักกีฬา และพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายของผู้เรียน (ผู้สมัครชุมนุมต้องมีแร็กเกตแบดมินตัน และรองเท้าแบดมินตันหรือรองเท้าเล่นกีฬาประเภท indoor) โรงยิมอาคาร 10 30 30
141 การสร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva ม.ปลาย เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานจาก application Canva 231 15 15
142 ชีวิตติด Content ม.ปลาย ชุมนุมที่จะพานักเรียนสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในโรงเรียน ที่นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ เช่น รู้จักตัวเรามากขึ้น รู้จักโรงเรียน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์ที่เหมาะสม 544 30 30

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนน.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000