โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : TikTok creator
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : 142
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูทัศนีย์ แสงศรีเรือง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57771 นางสาว กชพร อ่วมเชื้อ 5 13 17
2 58091 นางสาว กนกอร ดีสินธ์ 5 14 30
3 62118 นาย ชนธร อุบลจร 5 12 10
4 56702 นาย นำชัย บุญจันทร์ 6 11 2
5 57739 นางสาว ปพิชญา ศิริเลิศ 5 12 19
6 62131 นางสาว พิชญ์นาฎ แก้วกู่ 5 12 38
7 57724 นาย ภูมิพีระ เรืองศิริปิยะกุล 5 12 4
8 57745 นางสาว ภูริชญา ศรีมุงคุณ 5 12 21
9 57794 นางสาว รชณีกร พรมทา 5 11 37
10 57660 นางสาว วริศรา ใจเบา 5 8 14
11 56881 นาย ศิวัช น้อยอุ่นแสน 6 8 6
12 57799 นางสาว ศุภกานต์ อักษรพิมพ์ 5 8 23
13 56906 นางสาว สุภาพร มะลิพันธ์ 6 16 25
14 62125 นาย อัฑฒกร อินทร์พรหมมา 5 12 16
15 57784 นางสาว เบญจพร สิริลักขณาภรณ์ 5 12 23
16 56800 นาย โสภณ รัชโพธิ์ 6 16 1