โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 5 / 23
ห้องเรียน : 225
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอัศวีนา ม่วงภูเขียว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61087 เด็กชาย กฤติกุล กาบไกรแก้ว 3 15 5
2 62999 เด็กหญิง จันทสุดา ดวงทิพย์จันทร์ 3 12 0
3 60975 เด็กหญิง ฐิตามร สิงห์นา 3 12 25
4 62885 เด็กหญิง มนัชญา บุษมงคล 1 15 35
5 60155 เด็กหญิง ศรัณย์ธร ภูมิเนาว์นิล 3 5 41