โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (Sudoku)
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 87 / 92
ห้องเรียน : 235 , 232 , 233 , 234
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกฤติมา กึกก้อง        2. คุณครูปทิดา เจตรัตนโภคิน        3. คุณครูนัฏทกร ศรีทำบุญ        4. คุณครูปาริญ์ญา กุลหนองแดง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62889 เด็กชาย กกนาคพงษ์ โชคชัย 1 16 1
2 61422 เด็กหญิง กนกนุช เจริญคุณ 2 2 15
3 60929 เด็กหญิง กมลนิตย์ ยะอัมพันธุ์ 3 11 23
4 62584 เด็กชาย กรกฎ คำยา 1 8 2
5 61466 เด็กหญิง กรวรรณ อุปัญญ์ 2 3 23
6 62623 เด็กชาย กฤติน แสนกิ่ว 1 9 1
7 62389 เด็กชาย กฤษณพร สมอออน 1 3 2
8 61040 เด็กชาย กันทรากร สาราษฎร์ 3 14 2
9 62706 เด็กชาย การัญภัทร ใจสุขใส 1 11 4
10 61846 เด็กหญิง ขวัญข้าว ไขแสง 2 12 25
11 62206 เด็กชาย คุณากร กลกิจ 3 13 20
12 62606 เด็กหญิง จรรยวรรธน์ เพิ่มพูล 1 7 14
13 59987 เด็กชาย จิรภัทร วงศ์สมุทร 3 3 5
14 61387 เด็กหญิง จิรภิญญา เล้าเจริญชัย 2 1 16
15 61444 เด็กชาย จิรวัฒน์ โสดาพรม 2 3 1
16 60225 เด็กหญิง จิราเจต อัศยาพร 3 7 24
17 62390 เด็กชาย ชนาธิป เย็นใจ 1 3 3
18 60122 เด็กชาย ชัชนันท์ อุ่นแก้ว 3 5 8
19 60627 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ วิจารวงษ์ 3 9 29
20 62727 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ป้อมน้อย 1 10 23
21 62376 เด็กหญิง ณฐมน บัวเมืองปัก 1 2 25
22 60911 เด็กชาย ณัฎฐพล ตั้งวัฒนสุวรรณ 3 11 5
23 61682 เด็กหญิง ณัฐรดี จิรชัยศรี 2 8 28
24 62179 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สละ 3 9 45
25 62414 เด็กหญิง ณิชาภา บัวหอม 1 3 27
26 61410 เด็กชาย ตันติกร อธิโชคธนพันธื 2 2 3
27 61474 เด็กหญิง ทัศนนันท์ พิสันเทียะ 2 3 31
28 62530 เด็กหญิง ทิชาพร สีกุดหล้า 1 6 25
29 61871 เด็กชาย ธนชิต ลือสะท้าน 2 13 8
30 62671 เด็กชาย ธนัท โตสุพันธ์ 1 9 12
31 60915 เด็กชาย ธนากร สุภาวัฒนพันธ์ 3 11 9
32 62356 เด็กชาย ธนายุทธ กาจหาญ 1 2 5
33 61070 เด็กหญิง ธรรมพร ไชยธรรม 3 14 33
34 62478 เด็กชาย ธราเทพ เจริญรัตน์ 1 5 12
35 62491 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ นาโม 1 5 26
36 62415 เด็กหญิง ธัญพิชชา โชติมโนธรรม 1 3 28
37 61429 เด็กหญิง ธิตยา วศินปิยมงคล 2 2 22
38 62479 เด็กชาย ธีระเวธน์ วาทกิจ 1 4 8
39 62360 เด็กชาย นรวรรธน์ คำเพราะ 1 2 9
40 60916 เด็กชาย นวพล ศรีสิทธิ์ 3 11 10
41 61048 เด็กชาย บุณยกร ชุมแวงวาปี 3 14 10
42 62855 นางสาว บุษปศร แซ่อั้ง 1 14 29
43 60103 เด็กหญิง ปริชญา ภูคงคา 3 4 33
44 61477 เด็กหญิง ปริยากร ตะโคตร 2 3 34
45 60633 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ห่มขวา 3 9 35
46 61111 เด็กหญิง ปัทมภรณ์ จุลมา 3 15 30
47 61396 เด็กหญิง ปาณปวีณ์ ตรีแก้ว 2 1 25
48 62460 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ กำหมู 1 4 32
49 61397 เด็กหญิง ปุณณดา ปานสวัสดิ์ 2 1 26
50 62401 เด็กชาย พงศพัศ คิดชัย 1 3 14
51 60082 เด็กชาย พงศ์วิทย์ อุทธา 3 4 12
52 59939 เด็กหญิง พรปวีณ์ กัณหา 3 1 29
53 61482 เด็กหญิง พิชามญชุ์ แทนสุโพธิ์ 2 3 39
54 60636 เด็กหญิง ภคพร บัวพรมมา 3 9 38
55 60085 เด็กชาย ภาคิน พันธุระ 3 4 15
56 62500 เด็กหญิง ภิญญดา ทักษี 1 5 34
57 61419 เด็กชาย ภูมิรพี เลิกชัยภูมิ 2 2 12
58 61566 เด็กหญิง ภูษณิศา สมานุหัตถ์ 2 5 38
59 62829 เด็กชาย ภโวทัย ศรีหพงษ์ไพบูลย์ 1 14 9
60 60000 เด็กชาย มาโปรด ฮาดภักดี 3 3 18
61 62385 เด็กหญิง มีณชญา กลางพิมาย 1 2 34
62 61796 เด็กชาย รัชฏ จอมคำสิงห์ 2 11 17
63 60638 เด็กหญิง รัตนนารี ซ้ายขวา 3 9 40
64 61402 เด็กหญิง รินทร์ปภัส สัมฤทธิ์ยากรณ์ 2 1 31
65 62888 นางสาว รินลดา ชาติชัชวาลย์ 1 15 36
66 60923 เด็กชาย วรปรัชญ์ สวัสดิ์สิงห์ 3 11 17
67 62915 เด็กหญิง วรพิชา กัมปนานุรักษ์ 1 16 33
68 60948 เด็กหญิง วรัชนันท์ บดินทร์ชัยสิริ 3 11 41
69 61861 เด็กหญิง วรินรำไพ พรหมนอก 2 12 40
70 61881 เด็กชาย วิสุทธิ์ คงทอง 2 13 17
71 60925 เด็กชาย วีรวิชญ์ เตียวยืนยง 3 11 19
72 61862 เด็กหญิง ศศิชา ปิ่นละออ 2 12 41
73 60111 เด็กหญิง ศศินภา ขวาลำธาร 3 4 41
74 62699 เด็กหญิง ศิรินญาภรณ์ เดชะสิทธิ์ 1 10 36
75 62865 เด็กชาย ศุภวิชญ์ มาตราช 1 15 12
76 62516 เด็กชาย สรวิศ ปะตังเวสัง 1 6 13
77 59945 เด็กหญิง สุชาพิชญ์ พหลทัพ 3 1 35
78 62425 เด็กหญิง สุนิสา เยี่ยนทรง 1 3 38
79 60091 เด็กชาย สุวีรวิช รัตนสินทวีสุข 3 4 21
80 61124 เด็กหญิง อชิตะ โกธา 3 15 43
81 61081 นางสาว อดิวรรณ คะสา 3 14 44
82 62867 เด็กชาย อธิการ อันเพ็ชร 1 15 14
83 62660 เด็กหญิง อภิชญา ดีโนนโพธิ์ 1 8 40
84 61443 เด็กหญิง อัมพร ปทุมชัย 2 2 36
85 60131 เด็กชาย อิทธิพล เจี้ยมเด้ง 3 5 17
86 62611 เด็กหญิง เตชินี อนุอัน 1 8 29
87 62558 เด็กหญิง เอื้อลภัส ขวัญเมือง 1 7 37