โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การเอาตัวรอดจากซอมบี้
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 48
ห้องเรียน : 433
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศราวุฒิ ช่วยเงิน        2. คุณครูกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ        3. คุณครูอังคนา ใจตรง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62153 นางสาว กนกวรรณ ถานะการณ์ 5 16 37
2 58562 นางสาว กมลชนก มาลาเว 5 7 38
3 56655 นาย กันตพงศ์ ชินรัตน์ 6 7 1
4 59162 นางสาว จิดาภา พจนา 4 7 40
5 58753 นางสาว จิรภิญญา กงวงษ์ 4 4 32
6 61182 นางสาว ชญานิศ จันทะเริง 6 7 44
7 58943 นางสาว ฐิติพร โคตรศรี 4 5 32
8 57014 นางสาว ฐิติมา พงษ์ประภัสร 6 5 18
9 58649 นาย ณัฐดนัย ใบเกตุ 4 4 6
10 61164 นางสาว ณัฐรวี ฉายาวงศ์ 6 5 34
11 58986 นางสาว ณิชาภัทร จุลพันธ์ 4 6 36
12 58987 นางสาว ณีรนุช นามอาษา 4 8 28
13 56809 นางสาว ทอฝัน ทองศรีสุข 6 7 23
14 59190 นาย ธธรรธร ก้อนทอง 4 7 16
15 57115 นาย ธนากร แพทย์กุล 6 9 11
16 58761 นางสาว ธรรยพร ปุ้งมา 4 4 33
17 62095 นางสาว บัญจิตรา ศิริกุล 5 2 28
18 62096 นางสาว ปริญญปัญญ์ธิดา เถาดี 5 2 29
19 58725 นางสาว ปวริศา ขันธะหัตถ์ 4 3 34
20 58700 นาย ปัณณทัต อุ่นศิวิไลย์ 4 3 13
21 58504 นาย ปุญญพัฒน์ จินตภิรมย์ 4 6 1
22 58702 นาย พงศธร พรทวีคูณ 4 4 11
23 56921 นาย พงศ์ธร เสนาสิงห์ 6 9 7
24 58810 นางสาว พรจากฟ้า อ่วมสุวรรณ 4 4 37
25 58016 นางสาว พัชราภรณ์ สารเสน 5 16 29
26 57789 นางสาว พิชชาภา ภักดีไทย 5 14 17
27 58017 นางสาว พิณชุติกาญจน์ นะชา 5 8 34
28 56980 นางสาว พุธิตา อุดมวงค์ 6 8 28
29 57227 นางสาว ภัทรวดี กังวลงาน 6 6 39
30 56814 นางสาว วณิชชา ธีระศิลป์ 6 7 25
31 56730 นางสาว วณิชยา เฉลิมชาติ 6 12 19
32 62935 นางสาว วิรดา ศรีนาทม 4 4 41
33 61155 นางสาว วิรัญญา วิภาทิน 6 4 45
34 58975 นาย วุฒิศักดิ์ คิโมโต้ 4 11 13
35 56661 นาย ศิวะดล พัฒนโพธิ์ 6 10 2
36 58731 นางสาว สรัลชนา ปรินทอง 4 4 30
37 58976 นาย สฤษดิ์ เฉยไสย 4 11 14
38 57864 นาย สุทธิพจน์ อินแบน 5 11 16
39 57890 นางสาว สุภาวิตา ขามธาตุ 5 15 24
40 58732 นางสาว สโรชา ถนอมกุล 4 4 31
41 58733 นางสาว อรชัญญา สะดู่ 4 5 21
42 58958 นางสาว อรรัมภา สุระวนิชกุล 4 5 35
43 58822 นางสาว อาเซีย เชราโต 4 7 24
44 57980 นางสาว อิสรีย์ ศรีเศวตศุภรักษ์ 5 16 27
45 58115 นางสาว อุษามณี สังหาวิทย์ 5 15 32
46 56759 นางสาว เจติยา ยิ้มบุญธนา 6 12 22
47 57968 นางสาว เปรมิกา อินทศรี 5 16 26
48 57031 นาย ไชยญานนท์ นาคะสอน 6 6 11