โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 216
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปาริชาติ พลบำรุง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60203 นาย กฤตเมธ พรมเสน 3 7 1
2 62585 เด็กชาย กวีกร คูสกุลรัตน์ 1 6 1
3 62391 เด็กชาย ชวนากร ลาสอน 1 3 4
4 60205 เด็กชาย ชัชภณ แก้วศิริบัณฑิต 3 7 3
5 62319 เด็กชาย ณฉัตร นัคเรศ 1 1 4
6 61827 เด็กชาย ณัชนพ ขุนทองเมือง 2 12 6
7 59955 เด็กชาย ณัฏฐพล โคตรพจน์ 3 2 9
8 62476 เด็กชาย ณัฐวิชช์ วิเชียรพันธุ์ 1 5 10
9 60606 นาย ธนพล ทองหวาง 3 9 8
10 61828 เด็กชาย ธราเทพ แก้วใส 2 12 7
11 61829 เด็กชาย ธัชธรรม ศรีหะมงคล 2 12 8
12 62433 เด็กชาย ธัญสิทธิ์ อิทธิสันติสุข 1 4 7
13 62361 เด็กชาย ปณิธิ เลยวานิชย์เจริญ 1 2 10
14 62553 เด็กชาย ปรภูเบศ ภูผานี 1 7 9
15 61832 เด็กชาย ปรัตถกร เพ็งอุดม 2 12 11
16 61834 เด็กชาย พชรพล เกษตรทัต 2 12 13
17 62329 เด็กชาย ภูริภัฒ เสนารัตน์ 1 1 14
18 62330 เด็กชาย วชิรวิทย์ จันทร์ผิว 1 1 15
19 59926 เด็กชาย วิมุตติ ศิริรจน์ 3 1 16
20 60221 เด็กชาย สิงห์หา คำยา 3 7 19
21 62866 เด็กชาย สุทธิยุทธ ใยแก้ว 1 15 13
22 60686 เด็กหญิง อรจิรา สุขไทย 3 10 44
23 59943 เด็กหญิง เมธาพร วงศ์ภูธร 3 1 33