โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Common Words
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 10 / 30
ห้องเรียน : 334
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุภาพ กิดาการ        2. คุณครูสำราญ สิกขากิจ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57917 นางสาว จณิสตา สรรสมบัติ 5 14 21
2 58595 นางสาว ณัชชา สฤษฎีชัยกุล 4 1 17
3 58598 นางสาว ธรรมพร วงศ์ชัยศรี 4 1 18
4 58100 นางสาว ปริมลดา ศรีธรณ์ 5 14 31
5 57965 นางสาว ปรีชญาน์ นามโยธี 5 9 34
6 62924 นางสาว ปัณพร จิรวรรณกูล 4 1 29
7 57525 นาย พุฒิเมธ ชมศรีสวัสดิ์ 6 3 10
8 58106 นางสาว วิภาดา โยธาภักดี 5 14 32
9 58110 นางสาว ศิริกัลยา ชาวดร 5 14 33
10 58475 นาย เวชพิสิฐ โกศลสุรภูมิ 4 9 1