โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ครอบครัวพอเพียง
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 431
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูยุพิน ขุนทอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58047 นางสาว กมลชนก ลิ้มวานิชย์ 5 8 36
2 57694 นางสาว ชญาดา ภูครองทุ่ง 5 16 17
3 57959 นางสาว ชัยรัมภา ยอดพนม 5 16 25
4 57960 นางสาว ณัฏฐณิชานันท์ ชาวเหนือ 5 8 30
5 58191 นางสาว ณัฐนิชา แก้วปัตตา 5 10 36
6 59170 นางสาว บัณฑิตา โม้นอก 4 16 30
7 59172 นางสาว ปวีณรัตน์ บริบูรณ์วงษา 4 16 31
8 59039 นางสาว พัฑฒิดา ศรีทอง 4 16 28
9 62951 นาย พีรณัฐ เรืองแหล่ 4 16 17
10 58200 นางสาว ภัทรธิดา ปะตังเวสา 5 15 37
11 61204 นาย ภานุรัตน์ แก่นนาคำ 6 12 11
12 62952 นาย รฐนนท์ จอมทอง 4 16 18
13 57972 นางสาว รินรดา ประโพธิ์ทัง 5 8 31
14 57976 นางสาว วิราณัลล์ สตานิคม 5 8 32
15 62157 นางสาว ศุภสิริ เกื้อกูล 5 16 40
16 58959 นาย เกียรติภูมิ บุริสตระกูล 4 16 6