โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เวทคณิต
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 23
ห้องเรียน : 231
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุภัทรา โพธิ์หล้า        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61864 เด็กชาย กรวิชญ์ คำพูล 2 13 1
2 61487 เด็กชาย กฤตานนท์ มณีนารถ 2 4 1
3 61865 เด็กชาย ก้องกิดาวิชญ์ ศรีประวงศ์ 2 13 2
4 61762 เด็กหญิง จิรภัทร ช่วยวงศ์ญาติ 2 10 25
5 61868 เด็กชาย ณภัทร พลสาขา 2 13 5
6 61498 เด็กชาย ธนกร ศรีชมภู 2 4 11
7 62341 เด็กหญิง นัทธนันท์ จงโยธา 1 1 26
8 61876 เด็กชาย บูรพา บูรณะบัญญัติ 2 13 13
9 62827 เด็กชาย ปัณณวิชย์ ศรีกงพาน 1 14 6
10 61773 เด็กหญิง ภัทรธิดา พันธ์จรุง 2 10 36
11 61775 เด็กหญิง วัชราภรณ์ โหว่สงคราม 2 10 38
12 61776 เด็กหญิง วิชญาพร สอนภักดี 2 10 39
13 62366 เด็กชาย วิทยายุทธ ลาปราบ 1 2 15
14 62599 เด็กชาย ศิวัชร์ ทองพิทักษ์วงศ์ 1 5 17