โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 236
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนาคิน สัจจะเขตต์        2. คุณครูเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58608 นาย กัญจน์ มณีรอด 4 3 3
2 58609 นาย จักรภัทร หาปู่ทน 4 6 4
3 56643 นางสาว ชยาภา แสงกระจาย 6 1 16
4 58612 นาย ณฐมงคล วิรักษา 4 6 5
5 58577 นาย ณภัทร นิลผาย 4 3 2
6 57625 นาย ณวัฒน์ แสงคำ 5 6 2
7 58714 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีชัยชนะ 4 3 32
8 58614 นาย ธนิสร สิริสุขสง่าพงศ์ 4 3 4
9 58080 นาย ธฤต มกรานุรักษ์ 5 6 21
10 58581 นาย นพเก้า ปัดสี 4 6 2
11 57829 นางสาว นันทิชา วิเศษมี 5 9 25
12 57630 นาย นิติ กองเกิด 5 4 1
13 59127 นางสาว นุชวรา นาสูงชน 4 12 34
14 58013 นางสาว บัณฑิตา อนุศรี 5 9 35
15 58887 นาย ปรีดิธร โอฬารธนภัส 4 16 3
16 58617 นาย ปวีณ ปวีณาภรณ์ 4 12 2
17 58015 นางสาว ปุณยนุช ดวงสา 5 9 36
18 57925 นางสาว พรจรัส สุราราช 5 9 30
19 62950 นาย พรหมมินทร์ กันคำแหง 4 16 16
20 58703 นาย พสธร ศุภมาตร 4 1 11
21 57617 นางสาว ภัทราพร กันทะใจ 5 3 27
22 58620 นาย ภูวิศ คำแสน 4 2 5
23 57080 นาย รพีพงศ์ คำอ้น 6 2 12
24 58621 นาย วรภพ อ่อนภูเวียง 4 13 3
25 59135 นางสาว วรรณาภรณ์ ทิพรส 4 7 39
26 58772 นางสาว วรินยุพา สอดเสน 4 6 30
27 57663 นางสาว ศุทธิ์สิริ แสงกระจาย 5 3 32
28 58774 นางสาว สาวิตรี สักขวา 4 3 37
29 57708 นางสาว สิรภัทร โพธิ์หล้า 5 4 25
30 58624 นาย อเล็กซันเดะริ เลห์โตเน็น 4 1 5
31 57068 นาย เจษฎากร กองทรายมูล 6 2 10
32 56634 นาย เลออน เซ็ค 6 1 5