โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : TEDET คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 31 / 46
ห้องเรียน : 222 , 221
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปณิชา พัฒนานนท์        2. คุณครูจิราภรณ์ เตชะนอก        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62663 เด็กชาย กรณ์ รัตนวิศิษฐ์ 1 10 2
2 61060 เด็กหญิง กิตติญาลักษณ์ มีระหงษ์ 3 14 23
3 61657 เด็กชาย กิตตินาวิน กงเพชร 2 8 3
4 62746 เด็กชาย ขอบคุณ พระกาย 1 12 3
5 60670 เด็กหญิง จีระนันท์ ปริสุทธิ์สุนทร 3 10 28
6 61473 เด็กหญิง ญาดา พัฒนานนท์ 2 3 30
7 60185 เด็กหญิง ณษมา ศรีนอก 3 6 26
8 61043 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ จุลพันธ์ 3 14 5
9 61066 เด็กหญิง ณัฐกฤตา บุตรเวียงพันธุ์ 3 14 29
10 61707 เด็กชาย ธนวัฒน์ โคตรกว้าง 2 9 12
11 61664 เด็กชาย ธนวิชญ์ แก้วจันทร์ 2 8 10
12 62634 เด็กชาย ธนวินท์ ไชยโคตร 1 9 11
13 62338 เด็กหญิง ธนัชชา อังวราวงศ์ 1 1 23
14 61788 เด็กชาย ธีรศิริ อังอัจฉะริยะ 2 11 9
15 61710 เด็กชาย ปฏิภาณ แซ่เอีย 2 9 15
16 59974 เด็กหญิง ปารณีย์ แก้วบ่อ 3 2 28
17 59976 เด็กหญิง ปุญญิศา พึงประภา 3 2 30
18 61540 เด็กชาย พิชญะ เรืองแสน 2 5 11
19 61672 เด็กชาย รัฐภูมิ ศิริภูมิ 2 8 18
20 61712 เด็กชาย วชิรวิทย์ วุวรรณสาร 2 9 17
21 61436 เด็กหญิง วรณัน ตรงเมธีรัตน์ 2 2 29
22 61404 เด็กหญิง วิรมณ ตรงเมธีรัตน์ 2 1 33
23 62761 เด็กชาย ศักดิ์ทอง ทรงปัญญาวุฒิ 1 12 17
24 60004 เด็กชาย ศุภณัฐ ภูผาลาด 3 3 21
25 62349 เด็กหญิง สมิตานันท์ เวียงยศ 1 1 34
26 62407 เด็กชาย สิทธิกวิน บุตรพุทธา 1 3 20
27 62408 เด็กชาย สิปปกร วรรณการ 1 3 21
28 61549 เด็กชาย สุวพิชญ์ นิ่มบริบูรณ์พร 2 5 20
29 62202 เด็กชาย อติศักดิ์ เหล่าด้วง 2 9 22
30 62351 เด็กหญิง อภิสรา ธรรมกุล 1 1 36
31 60114 เด็กหญิง ไอริสา ยศธิพานา 3 4 44