โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เปตอง
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : สนามเปตอง
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกิตติพล ตางจงราช        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58893 นางสาว กัญญ์วรา ศรีท้าวปากดี 4 12 17
2 56695 นาย ก้องภูรินทร์ มหิทธิโชติ 6 2 3
3 58847 นางสาว ชฎายุ แปงการิยา 4 16 21
4 57176 นางสาว ฐิติรัตน์ นันทา 6 16 32
5 57985 นาย ธนวัฒน์ นามมุงคุณ 5 3 16
6 56722 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญเชิด 6 16 20
7 58899 นางสาว บัณฑิตา แสงคำ 4 16 25
8 56703 นาย ปภังกร กิตติศิริวัฒนกุล 6 3 3
9 57000 นาย ปิยังกูร ตรุณทิพากร 6 3 5
10 58035 นาย ปุญชรัสมิ์ จันทร์เทพย์ 5 9 16
11 59060 นาย พิทักษ์พงศ์ หมื่นน้อย 4 5 11
12 58041 นาย ภูริ โสภา 5 11 28
13 56939 นางสาว รัชนีกร ทองสุข 6 16 28
14 58913 นางสาว วิชญาภรณ์ เพ็งแสน 4 12 20
15 58044 นาย ศตเนติ ตะนุรักษ์ 5 9 17
16 59051 นาย เก่งกาจ ศรีแพนบาล 4 7 11