โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : A-Math
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 57 / 69
ห้องเรียน : Easy Math
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุกัลยา ดอนมิ่งคุณ        2. คุณครูชนกนาถ วงศ์สุวรรณ        3. คุณครูลักษมี สายบุตร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62603 เด็กหญิง กนกพิชญ์ กองสิน 1 8 21
2 61083 เด็กชาย กรกวรรษ นานนท์ 3 15 1
3 59983 เด็กชาย กรวิชช์ ปิยสาธิต 3 3 1
4 61085 นาย กฤตานนท์ ปินะกาเส 3 15 3
5 62371 เด็กหญิง กฤติมา แคว้นคอนฉิม 1 2 20
6 60620 เด็กหญิง กวิสรา กึกก้อง 3 9 22
7 62333 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทิพจร 1 1 18
8 62561 เด็กหญิง กัญญาพัชร สาระวัน 1 7 12
9 60136 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ยุดกลาง 3 5 22
10 62607 เด็กหญิง จิดาภา วิศิลา 1 7 15
11 62589 เด็กชาย จิรเดช จันทะนันต์ 1 6 2
12 60160 เด็กชาย ชานนท์ ปัทมธรรมกุล 3 6 2
13 60161 เด็กชาย ฐิติโชติ ศิริสวัสดิ์ 3 6 3
14 60954 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ โพธิ์หล้าชวพร 3 12 4
15 61954 เด็กชาย ณัฐชนน สร้อยมาตย์ 2 15 7
16 60012 เด็กหญิง ณัฐธีรา ไชยชุน 3 3 28
17 60162 เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีโยจารย์ 3 6 4
18 63005 เด็กชาย ธกฤต พร้อมจิตร 2 10 0
19 61109 เด็กหญิง ธนัญชนก บุญพิทักษ์ 3 15 28
20 62612 เด็กหญิง ธัญชนก คุณวิโรจน์ลักษณ์ 1 6 26
21 61873 เด็กชาย ธิติวัฒน์ พยัคฆ์มะเริง 2 13 10
22 61374 เด็กชาย ธีรากรกุล หยาง 2 1 3
23 61072 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อภิรัตน์มนตรี 3 14 35
24 59971 เด็กหญิง ปมิตา จันทดวง 3 2 25
25 60164 เด็กชาย ปรวัฒน์ แสนมาตร 3 6 6
26 61095 เด็กชาย ปรัชญา จันทร์นวล 3 15 13
27 61855 เด็กหญิง ปัญญารัตน์ เรียงสีทา 2 12 34
28 60165 เด็กชาย ปัณณวิชณ์ สุดสะอาด 3 6 7
29 61049 เด็กชาย ปารมี สีระรวม 3 14 11
30 60167 เด็กชาย ปุณนะสิษฐ์ ช่างทอง 3 6 9
31 61957 เด็กชาย พงศกร ทะสังขา 2 15 10
32 61877 เด็กชาย พรสวรรค์ ลี่ธนไพศาล 2 13 14
33 60149 เด็กหญิง พาขวัญ เทียมสุคนธ์ 3 5 35
34 59977 เด็กหญิง พิชชาพร ภูธร 3 2 31
35 60965 เด็กชาย พิชยะ อ่อนลำ 3 12 15
36 59978 เด็กหญิง พิรุฬห์ธาร จิตรไธสง 3 2 32
37 61379 เด็กชาย พีรวัสส์ พุ่มพูน 2 1 8
38 61097 เด็กชาย พีรวิชญ์ โสชารี 3 15 15
39 62737 เด็กหญิง ภัทราพร ชัยคำมุ่ง 1 11 33
40 62775 เด็กหญิง ภิรัญญา ดอนอาจทัน 1 12 34
41 62738 เด็กหญิง ภิรัญญา กรองไตร 1 11 34
42 60169 เด็กชาย ภูเบศวร์ กอบเกื้อรวยชัย 3 6 11
43 61098 เด็กชาย รติวรรธน์ เรืองศิริ 3 15 16
44 61099 เด็กชาย รัชชานนท์ บุตรสมบัติ 3 15 17
45 62464 เด็กหญิง วนิดา คุ้มสุข 1 4 38
46 62348 เด็กหญิง วรรณกร อุปัญญ์ 1 1 33
47 61870 เด็กชาย วรวิช สังข์ทอง 2 13 7
48 62538 เด็กหญิง วริศรา สังฆพันธ์ 1 6 35
49 61100 เด็กชาย ศตายุ ปั้งจันอัด 3 15 18
50 61882 เด็กชาย ศาศวัต วะลัยใจ 2 13 18
51 61118 เด็กหญิง ศิรดา วัฒนกิติกุล 3 15 37
52 62820 เด็กหญิง ศิริขวัญ นันทบุญมา 1 12 35
53 61863 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ จันชา 2 12 42
54 60173 เด็กชาย สมิทธิ์ มากทอง 3 6 15
55 61440 เด็กหญิง สิริวิมล วดีศิริศักดิ์ 2 2 33
56 62778 เด็กหญิง หัสนิตย์ อรรคนิตย์ 1 12 37
57 62682 เด็กชาย อัครเดช หิมคุณ 1 10 20