โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 68 / 69
ห้องเรียน : 111 , 335
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิยรัตน์ แก้วกันยา         2. คุณครูกานตวดี กมล        3. คุณครูยลรดี ศุภรพนิตกุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62521 เด็กหญิง กมลชนก ทองลือ 1 5 20
2 62388 เด็กชาย กมลภพ อุพลเถียร 1 3 1
3 61906 เด็กชาย กรวิชษ์ รุ่งกิจธนโชติ 2 14 1
4 62624 เด็กชาย กันตภัทร ชาปู่ 1 8 4
5 61573 เด็กชาย กันต์ระพี นางาม 2 6 2
6 61928 เด็กหญิง กานต์รวี สำราญภูมิ 2 14 23
7 61615 เด็กชาย กิตติภัค ด่านกลาง 2 7 2
8 62546 เด็กชาย กุลเศรษฐ์ เจริญเชา 1 7 2
9 62523 เด็กหญิง ข้าวขวัญ เจียมสาธิต 1 6 19
10 60118 เด็กชาย คิรากร แสนสุภา 3 5 4
11 61593 เด็กหญิง จิรพัชร กระเดนกลาง 2 6 23
12 61909 เด็กชาย จีรวิชญ์ สัตยพันธ์พงศ์ 2 14 4
13 61458 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ หนาซุย 2 14 20
14 61594 เด็กหญิง ชนม์นิภา ดังก้อง 2 6 24
15 62527 เด็กหญิง ณกัญญา เฟื่องฟูสถิตย์ 1 6 22
16 61596 เด็กหญิง ณชนก รูปต่ำ 2 6 26
17 61934 เด็กหญิง ณชาฎา จ่าตา 2 14 29
18 61576 เด็กชาย ณพัฐกรณ์ กล้าหาญ 2 6 5
19 62728 เด็กหญิง ณภัทร พวงระย้า 1 11 26
20 61848 เด็กหญิง ณวรา พลทัสสะ 2 12 27
21 61577 เด็กชาย ณัฐพล จูมพิลา 2 6 6
22 62976 เด็กหญิง ณัฐรินทร์ ธารสมบัติ 1 13 26
23 62394 เด็กชาย ดิษย์วรัชญ์ รุจิเกียรติกำจร 1 3 7
24 62493 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ อภิสกุลชาติ 1 5 28
25 62359 เด็กชาย ธีรเดช ชินพลชาย 1 2 8
26 60142 เด็กหญิง นภัสวรรณ ปิณฑะแพทย์ 3 5 28
27 60143 เด็กหญิง นวพร บัวใหญ่รักษา 3 5 29
28 61936 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีชมภู 2 14 31
29 61601 เด็กหญิง นันท์นภัส ลิ่มสกุลชูโรจน์ 2 6 30
30 63001 เด็กหญิง นิชาดา แข็งแรง 3 14 46
31 61431 เด็กหญิง นิชาภา เบญจวัฒนานนท์ 2 2 24
32 61853 เด็กหญิง นุชแอนนา แสงพินิช 2 12 32
33 61602 เด็กหญิง บุญญาพร ดาบบัง 2 6 31
34 60187 เด็กหญิง บุญยาพร โชติกวี 3 6 28
35 61603 เด็กหญิง ปพริชญา สีหาใต้ 2 6 32
36 60146 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ชัยศิรินิรันดร์ 3 5 32
37 61276 เด็กหญิง ประภาลักษณ์ เดชาธนาวิโรจน์ 3 7 46
38 62734 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ประกิจ 1 11 30
39 61937 เด็กหญิง ปวริศา ดอนชารี 2 14 32
40 61938 เด็กหญิง ปวริศา ปาปะกัง 2 14 33
41 61585 เด็กชาย ปิติชา ปัญญภัทร 2 6 14
42 62859 เด็กชาย ปิยะพรรษพ์ มะระทา 1 15 6
43 60190 เด็กหญิง ปุญธีรา ไชโยแสง 3 6 31
44 61917 เด็กชาย พงศกร เดิมพันธ์ 2 14 12
45 61918 เด็กชาย พงษ์ศกร อนุสรณ์ธีรกุล 2 14 13
46 61376 เด็กชาย พัณณกร โควบุตร 2 1 5
47 61605 เด็กหญิง พุทธรัชญา พิศุทธิสุวรรณ 2 6 34
48 62363 เด็กชาย ภพณัฏฐ์ภณ รัตนสังข์ 1 2 12
49 61921 เด็กชาย ภัครวรรธน์ ภูมิเนาว์นิล 2 14 16
50 59961 เด็กชาย ภัทรพล สีดามล 3 2 15
51 61606 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ภูชิตธนันท์พงษ์ 2 6 35
52 61607 เด็กหญิง ภูริชญา ประสิทธิสาร 2 6 36
53 61382 เด็กชาย ภูวริช ชัยชนะอุดมกุล 2 1 11
54 60130 เด็กชาย รพีภัทร ทรัพย์ประสงค์ 3 5 16
55 60194 เด็กหญิง รมิตา จุลละนันทน์ 3 6 35
56 61608 เด็กหญิง รสสุคนธ์ แก้วหานาม 2 6 37
57 62696 เด็กหญิง วิลันดา มากมูล 1 10 34
58 62442 เด็กชาย วุฒิชัย จึงจรัสทรัพย์ 1 4 16
59 62386 เด็กหญิง ศศิประภา แสงประกาย 1 2 35
60 62762 เด็กชาย ศุภกร หุมอาจ 1 12 19
61 62502 เด็กหญิง สิปาง พรมลี 1 5 36
62 61945 เด็กหญิง สิริญาพร อนุรัตน์ 2 14 40
63 62503 เด็กหญิง สิริประภาภรณ์ ทองบัวบาน 1 5 37
64 61611 เด็กหญิง สุภญา วงษ์ราช 2 6 40
65 62579 เด็กหญิง สุริวิภา ขันทะ 1 7 36
66 61612 เด็กหญิง อภิญญา ทองดี 2 6 41
67 62781 เด็กหญิง อาทิมา เตชะเมลืองกุล 1 12 38
68 62779 เด็กหญิง เอื้ออังกูร โทวันนัง 1 11 39