โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : มวยไทย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 812
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศุภชัย กองเกิด        2. คุณครูนราภรณ์ หนองหลวง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57936 นาย กชณัฐ รุจิมัตตัญญุตกุล 5 14 7
2 57846 นาย กนกพล โพธิ์ศรี 5 6 11
3 57892 นาย กิตฏิพันธ์ หงษ์โพธิ์ 5 13 6
4 57939 นาย กิตติศักดิ์ จันมะโฮง 5 11 21
5 56868 นาย จิราธิวัฒน์ แก้ววิเศษ 6 10 10
6 57758 นาย ชนน ประภา 5 11 12
7 57030 นาย ชยนันท์ งั่นบุญศรี 6 7 12
8 57155 นาย ณภัทร พาลี 6 10 20
9 57852 นาย ณัฐภน นิพัทธาอภิภู 5 10 3
10 58079 นาย ธนากร พรมวิชา 5 6 20
11 58081 นาย ธันฐกรณ์ พัฒนโพธิ์ 5 10 16
12 57988 นาย ธันยพัฒน์ คำแดง 5 10 9
13 58083 นาย นราธิป ปาละสานต์ 5 17 7
14 56831 นาย นราธิป สีคุณน้ำเที่ยง 6 10 8
15 58194 นางสาว นุชวรา โคตรสมุทร 5 15 36
16 58637 นางสาว ปนิตา มูลเหล็ก 4 7 19
17 57813 นาย พงศกร ยะตัน 5 17 2
18 56746 นาย พีรภัชร ผดุงโกเม็ด 6 10 4
19 57859 นาย ยุติวิชญ์ รัตนพิบูลย์ศิริ 5 3 14
20 57186 นางสาว รวินท์พรปิยะ พัดเพ็ง 6 16 33
21 58086 นาย ลักษณ์บวร เดชาธนาวิโรจน์ 5 10 18
22 57767 นาย วงศพัทธ์ ไกรศรีวรรธนะ 5 14 1
23 56942 นางสาว วันวิสา บุญกล้า 6 17 24
24 56880 นาย ศิลป์ศรุตต์ วรรณวิจิตร 6 14 4
25 58641 นางสาว สิปโปทัย บุตรลา 4 3 23
26 57209 นาย สิรภัทร อนัคทัศน์ 6 9 12
27 58203 นางสาว สุชาวดี อาปะหัง 5 15 38
28 58204 นางสาว สุดารัตน์ พิทักษ์วงศ์โรจน์ 5 11 42
29 56799 นาย สุรนันท์ พนมอุปถัมภ์ 6 11 15
30 58205 นางสาว อณิมา หอมวิไล 5 15 39
31 57644 นาย อติวิชญ์ นิราราช 5 11 6
32 56968 นาย เสฏฐวุฒิ หิรัญพัฒนภาคิน 6 13 9