โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Metaverse Team
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 114
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูประกาศิษย์ แทบมะลัย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61488 เด็กชาย กฤติเดช อ่อนกาสิน 2 4 2
2 61039 เด็กชาย กวินภพ มหาดไทย 3 14 1
3 61492 เด็กชาย ชนม์ณภัทร วัฒนดิลกวิทย์ 2 4 5
4 60603 เด็กชาย ชนันสิริ วิถีเทพ 3 9 5
5 62318 เด็กชาย ชานน นภานุเคราะห์ 1 1 3
6 61826 เด็กชาย ณฐพงศ์ พรหมรินทร์ 2 12 5
7 62826 เด็กชาย ณธีวิชญ์ เฉิดจำเริญ 1 14 4
8 61497 เด็กชาย ตรัยคุณ ลาคำ 2 4 10
9 61500 เด็กชาย ธนากร พูลเงิน 2 4 13
10 62551 เด็กชาย ธีรภัทร มะปะเต 1 7 7
11 60962 เด็กชาย นครินทร์ นาแพงเมือง 3 12 12
12 61502 เด็กชาย ปรัตถกร พิมพสุต 2 4 15
13 61503 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ เจริญสว่าง 2 4 16
14 61837 เด็กชาย พศุตม์ โลห์ปัญญา 2 12 16
15 60610 เด็กชาย พสิษฐ์ สุวรรณธาร 3 9 12
16 61030 เด็กหญิง พิมพ์พจี บุษบา 3 13 36
17 60611 เด็กชาย พุทธศวรรษ แถนสีแสง 3 9 13
18 61839 เด็กชาย ภูริภัทร ขันธสะอาด 2 12 18
19 62833 เด็กชาย รัชพล มิตรอุดม 1 14 14
20 60616 เด็กชาย วงศพัทธ์ วงศ์วิจิตรกุล 3 9 18
21 61842 เด็กชาย วิศวะ แก้วมาศ 2 12 21
22 62484 เด็กชาย สุพศิน ประทุมวงศ์ 1 5 18
23 62616 เด็กหญิง แพรใจ ลิ่มทองน้อย 1 6 29