โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ประดิดประดอยขนมหวาน
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 48
ห้องเรียน : 913 , ลานหน้า Easy Math
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์        2. คุณครูสิรินาถ จันทวงษ์        3. คุณครูสุกัญญา อภิรัตนวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58689 นาย กันตพัฒน์ สร้อยพิมาย 4 13 4
2 57092 นางสาว คุณัญญา ดาทุมมา 6 1 26
3 58448 นางสาว จินตภัทร์ รัตนทิพย์ 6 2 29
4 57011 นางสาว จิรัชยา สระทองสอน 6 2 19
5 58006 นางสาว จุพัตราพร ป่าโพธิ์ชัน 5 16 28
6 57601 นางสาว ฉันทนา ปณิทานะโต 5 5 13
7 63003 นาย ชนกานต์ พันโกฏิ 5 16 16
8 61266 นางสาว ชนัญญ์ทิชา บ่วงนาวา 6 17 37
9 58140 นางสาว ชินานาง โยธาธรณ์ 5 5 39
10 59212 นางสาว ฐิตารีย์ มาเมือง 4 15 36
11 58124 นาย ฐิติปกรณ์ ศรีระหัง 5 8 11
12 61244 นางสาว ฐิติวรดา ฉายาวัฒนะ 6 15 35
13 56890 นางสาว ณัฐกมล เหล่ามะลอ 6 15 25
14 57603 นางสาว ธนภรณ์ แดนแก้ว 5 2 14
15 57808 นาย ธนวัฒน์ เถื่อนนาดี 5 14 3
16 62092 นางสาว ธนัชชา ถามุลตรี 5 2 25
17 56849 นางสาว ธนัญชนก ผิวสวัสดิ์ 6 10 26
18 61263 นาย ธนากร จันทศร 6 17 16
19 57809 นาย ธนากานต์ จักรแก้ว 5 6 9
20 62936 นางสาว ธัญญาลักษณ์ กองสูง 4 5 40
21 59057 นาย ธัญยวิชญ์ ศรีคัฐมาน 4 7 12
22 62103 นางสาว ธิษณามดี ทรัพย์ประดิษฐ 5 3 41
23 56701 นาย ธีมากร หลักคำ 6 2 4
24 56977 นางสาว ธีรริญญ์ ปุริสาร 6 15 29
25 57949 นาย ธีระวัฒน์ ประจันตะเสน 5 8 9
26 62094 นางสาว นัทธมน แสนกุล 5 2 27
27 58724 นางสาว ปณาลี สุดจริง 4 4 27
28 61191 นาย ปภังกร ชุมนรารักษ์ 6 10 22
29 56724 นางสาว ปภาดา เกิดนาค 6 1 20
30 61247 นางสาว ปวิชญา หงษ์กง 6 15 38
31 57077 นาย พัชรพล พลหาญ 6 3 7
32 58519 นางสาว ภลินี โคตรศรี 4 5 15
33 57019 นางสาว ภัทรธิดา ระดาพัฒน์ 6 2 23
34 61177 นางสาว ภัทรภร วรนุช 6 6 41
35 61248 นางสาว มีสุข พิศุทธิสุวรรณ 6 15 39
36 59226 นางสาว รัชฎาพร ทะวงใจ 4 8 40
37 56964 นาย วชิรพล ศิริวัจนพร 6 10 14
38 61178 นางสาว วรพิชชา พลภักดี 6 6 42
39 57022 นางสาว วิภาวี อธิกะ 6 1 23
40 57188 นางสาว วิศรุตา จำปาหวาย 6 17 33
41 58730 นางสาว ศศิร์กร ทาร่อน 4 5 20
42 57062 นางสาว ศาตนันทน์ ศูนย์จันทร์ 6 9 33
43 56965 นาย ศุภกร พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 6 17 9
44 61179 นางสาว สรัลพร สุวรรณรอด 6 6 43
45 57934 นางสาว อนุสรา หาปู่ทน 5 16 24
46 56927 นาย อภิวุฒิ พิมพ์สุวรรณ์ 6 6 8
47 58666 นาย อริย์ธัช หลวงพล 4 3 12
48 57091 นางสาว เขมมิกา อภิสกุลชาติ 6 6 36