โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 92 / 92
ห้องเรียน : Easy Science
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจุฑามาศ จันประเทือง        2. คุณครูพงศธร ทิพรักษ์        3. คุณครูณัฐชฎา ชัชวาลย์        4. คุณครูศิริพร สุขเอิบ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60927 เด็กหญิง กตัญญุตา โชติพินิจ 3 11 21
2 62450 เด็กหญิง กรณ์ศศิร์ เฮียงเฮี้ย 1 4 22
3 60071 เด็กชาย กริญจ์ตภัทร ธนานิธิกุลโรจน์ 3 4 1
4 59985 เด็กชาย กฤษฎา วิชัยคำมาตย์ 3 3 3
5 60072 เด็กชาย กฤษณะ วรรังสฤษฎิ์ 3 4 2
6 61844 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นุมเมืองปัก 2 12 23
7 59966 เด็กหญิง กัณญาภัค เอกถิรพงศ์ 3 2 20
8 60931 เด็กหญิง กานต์พิชชา บุญพร้อม 3 11 25
9 59967 เด็กหญิง กานต์สิรี ธนูถนัด 3 2 21
10 60909 เด็กชาย กิตติโชติ วิลาศ 3 11 3
11 60179 เด็กหญิง กุลิศรา กระบะเงิน 3 6 21
12 60932 เด็กหญิง ขวัญชนก บุตรราช 3 11 26
13 62467 เด็กชาย คณาธิป ทองติง 1 5 1
14 62468 เด็กชาย คัคนินทร์ รัตนมาตร 1 5 2
15 61699 เด็กชาย จักรินทร์ สมีพันธ์ 2 9 4
16 60602 เด็กชาย จิรพงศ์ บึงล้อม 3 9 4
17 60076 เด็กชาย จิรวัฒน์ บึงล้อม 3 4 6
18 60077 เด็กชาย จิระภัทร จริยมานะ 3 4 7
19 62724 เด็กหญิง จิระภิญญา ประเสริฐ 1 11 23
20 61510 เด็กหญิง จิรัจฌา แก้งคำ 2 4 23
21 62837 เด็กหญิง จุศิยาภรณ์ นามบุญลาภ 1 14 19
22 60933 เด็กหญิง ฉัตรพร น้อยวัน 3 11 27
23 60121 เด็กชาย ชญานนท์ แก้วเนตร 3 5 7
24 61388 เด็กหญิง ชนัญชิดา สวัสดินา 2 1 17
25 61512 เด็กหญิง ชยาภา นำใจสวรรค์ 2 4 25
26 62475 เด็กชาย ชัจอนันท์ เพชรเสน 1 5 8
27 60182 เด็กหญิง ชัชชญา เสนานิมิต 3 6 23
28 62526 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ การไร่ 1 6 21
29 61389 เด็กหญิง ช่อลดา นนทะโคตร 2 1 18
30 61496 เด็กชาย ญาณภัทร ภัทรบัวพุฒ 2 4 9
31 62565 เด็กหญิง ญาณภัทร์ แดนสมปัดสา 1 7 19
32 60934 เด็กหญิง ฐาปนี ตั้งไพฑูรย์ 3 11 28
33 61447 เด็กชาย ฐิติพงศ์ นะคะจัด 2 3 4
34 62455 เด็กหญิง ณัชริยา ศรีสุนทร 1 4 27
35 60912 เด็กชาย ณัฐภัทร พบวงษา 3 11 6
36 61851 เด็กหญิง ณิชานันท์ สงจันทร์ 2 12 30
37 62904 เด็กหญิง ณิชารีย์ บัวศรี 1 16 19
38 62396 เด็กชาย ทนุธรรม ประทีปเมือง 1 3 9
39 62477 เด็กชาย ธนกฤต เตชินอัครพัฒน์ 1 5 11
40 60207 เด็กชาย ธนพนธ์ แสนทวีสุข 3 7 5
41 59917 เด็กชาย ธนวินท์ วงศ์เพชรอนันต์ 3 1 7
42 62906 เด็กหญิง ธิตยา จันทรโท 1 16 21
43 60079 เด็กชาย ธีรพล เขียวจันทร์ 3 4 9
44 62457 เด็กหญิง นลินญา ไพศาลโรจนรัตน์ 1 4 29
45 62568 เด็กหญิง นันทวดี พื้นแสน 1 7 23
46 62458 เด็กหญิง บุญญาพร สิงห์ขรณ์ 1 4 30
47 61394 เด็กหญิง ปนิดา ป้องขันธ์ 2 1 23
48 59972 เด็กหญิง ปวีณรัตน์ เพียสังกะ 3 2 26
49 60080 เด็กชาย ปิยพัทธุ์ รัตนเรืองศรี 3 4 10
50 60081 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยยงค์ 3 4 11
51 60105 เด็กหญิง ปิยาพัชร แสนพิมพ์พา 3 4 35
52 60918 เด็กชาย พงศภัค โคตรโสภา 3 11 12
53 62617 เด็กหญิง พรชนก สิมมา 1 8 33
54 60018 นางสาว พรรณรัตน์ คิดถูก 3 3 34
55 61399 เด็กหญิง พิชญธิดา ธรรมมาน้อย 2 1 28
56 62326 เด็กชาย พิทยุตม์ ชุมยางสิม 1 1 11
57 62814 เด็กหญิง พิไลวรรณ ประทุมแพง 1 13 33
58 62910 เด็กหญิง ภัคจิรา ภูมิไพศาล 1 16 26
59 62774 เด็กหญิง ภัณฑิลา อร่ามศรี 1 12 33
60 61878 เด็กชาย ภัทรดนัย พลค้อ 2 13 15
61 60945 เด็กหญิง ภัทรภร เหง้าพรมนิล 3 11 38
62 62498 เด็กหญิง ภัทรวดี พิชวงค์ 1 4 35
63 62421 เด็กหญิง ภิรัญญา เย็นละออง 1 3 34
64 62862 เด็กชาย ภูดิช ศรีอาจ 1 15 9
65 60920 เด็กชาย ภูริ์วิสม์ พรมบุตร 3 11 14
66 62912 เด็กหญิง มนฤทัย คำเสมอ 1 16 28
67 61525 เด็กหญิง รติอร โพธิ์อุดม 2 4 38
68 59994 เด็กชาย รัชกฤษ ปัญญาบัณฑิต 3 3 12
69 61507 เด็กชาย รัชชานนท์ ศรีกลชาญ 2 4 20
70 62404 เด็กชาย รุจ พัชรากิตติ 1 3 17
71 60922 เด็กชาย รุ่งรุจ แสนแมน 3 11 16
72 61403 เด็กหญิง วรรณศร นันทา 2 1 32
73 60924 เด็กชาย วัชรพงศ์ วิโนทก 3 11 18
74 62996 เด็กชาย วัทธิกร ทองเรียง 1 12 16
75 61713 เด็กชาย วินท์ณกร แสนนาวิน 2 9 18
76 62483 เด็กชาย วิศรุต เทียงคำ 1 5 16
77 62406 เด็กชาย วีรภัทร์ จิรพรเกษมสุข 1 3 19
78 60154 เด็กหญิง ศรัญญา สิทธิจันดา 3 5 40
79 60926 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ อักษรกาญจน์ 3 11 20
80 62465 เด็กหญิง ศิลัญญาดา เยาวราช 1 4 40
81 60112 เด็กหญิง ศิศิราพัชร ทองสาย 3 4 42
82 60174 เด็กชาย อชิระ สิทธิชัยเนตร 3 6 16
83 61715 เด็กชาย อัครณัฏฐ์ สีตลพฤกษ์ 2 9 20
84 62921 เด็กหญิง อัจฉริยา สมตา 1 16 39
85 60950 เด็กหญิง อินทิรา มีเชื้อ 3 11 43
86 62556 เด็กหญิง เจนนี่ สุมานันท์ 1 7 13
87 62557 เด็กหญิง เนรัญชลา ไชยต้นเทือก 1 7 21
88 60101 เด็กหญิง เบญญาภา แก้วทาสี 3 4 31
89 61663 เด็กชาย แทนคุณ วงศ์เกย 2 8 9
90 60943 เด็กหญิง แพรทอง ทองเรียง 3 11 36
91 60096 เด็กหญิง โชติกา คนล้ำ 3 4 26
92 61529 เด็กหญิง ไอยวรินทร์ สุนทรสนิท 2 4 42