โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การเขียนเว็บไซต์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 715
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58871 นาย กิตติพัฒน์ โพธิ์อุดม 4 15 1
2 58737 เด็กชาย จิรภัทร สุนาทัย 4 12 4
3 56622 นาย ชนายุส สวัสดินา 6 3 1
4 60292 นางสาว ณิชารีย์ บรรดิษวงศ์ 4 6 30
5 59055 เด็กชาย ทัตพล พินิช 4 15 9
6 59147 เด็กชาย ธนบดี เติมไกรศรี 4 11 8
7 57116 นาย ธนาธฤต บุญประกอบ 6 17 10
8 57629 นาย นภดล พหลภิญโญ 5 5 3
9 57123 นาย พลกฤต กัมปนานุรักษ์ 6 6 15
10 58929 เด็กชาย พิเชษฐพงศ์ มณีนพรัตน์ 4 14 10
11 57525 นาย พุฒิเมธ ชมศรีสวัสดิ์ 6 3 10
12 57227 นางสาว ภัทรวดี กังวลงาน 6 6 39
13 57126 นาย วิธวินท์ ชฎาศิลป์ 6 3 9
14 58073 นาย เจตน์ภาณุ ป้องศิริ 5 15 9
15 58748 นาย เศรษฐา ปราบเขต 4 4 14