โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 114
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิยรัตน์ แก้วกันยา        2. คุณครูยลรดี ศุภรพนิตกุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60247 เด็กชาย กฤติภัทร พิรุณสุนทร 3 8 1
2 60115 เด็กชาย กันต์กวี ภูแล่นคู่ 3 5 1
3 59986 เด็กชาย กิตตน์จากร สมัปปิโต 3 3 4
4 60118 เด็กชาย คิรากร แสนสุภา 3 5 4
5 60159 เด็กชาย จิรเมธ อนุชิตชาตรี 3 6 1
6 60008 เด็กหญิง ชญานิศ ถวิลวงษ์ 3 3 24
7 61446 เด็กชาย ชัชนันท์ บุตรศรี 2 3 3
8 60123 เด็กชาย ฐาปกรณ์ โคตรชัย 3 5 9
9 61744 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กันหา 2 10 7
10 60124 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฮาดแสนเมือง 3 5 10
11 60254 เด็กชาย ธนิน ช่างเกวียน 3 8 8
12 62358 เด็กชาย ธราเทพ ศรีนนท์ 1 2 7
13 61429 เด็กหญิง ธิตยา วศินปิยมงคล 2 2 22
14 60256 เด็กชาย ธิติวุฒิ ใจใส 3 8 10
15 60143 เด็กหญิง นวพร บัวใหญ่รักษา 3 5 29
16 61431 เด็กหญิง นิชาภา เบญจวัฒนานนท์ 2 2 24
17 60104 เด็กหญิง ปรียากร ลินทมาตย์ 3 4 34
18 61918 เด็กชาย พงษ์ศกร อนุสรณ์ธีรกุล 2 14 13
19 61456 เด็กชาย พสธร วงคำซาว 2 3 13
20 60106 เด็กหญิง พัชรพร บัวมาตร 3 4 36
21 60148 เด็กหญิง พัทธนันท์ อามาตย์มนตรี 3 5 34
22 61379 เด็กชาย พีรวัสส์ พุ่มพูน 2 1 8
23 60216 เด็กชาย พุทธพิทักษ์ ดาศรี 3 7 13
24 60260 เด็กชาย พุทธโชค ทองรุ่ง 3 8 14
25 60111 เด็กหญิง ศศินภา ขวาลำธาร 3 4 41
26 61405 เด็กหญิง ศิรดา โชคศิรกาญจน์กุล 2 1 34
27 62721 เด็กชาย ศิวัช สิทธิเกษร 1 11 14
28 60004 เด็กชาย ศุภณัฐ ภูผาลาด 3 3 21
29 61463 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีแก้ว 2 3 19
30 60173 เด็กชาย สมิทธิ์ มากทอง 3 6 15
31 60023 เด็กหญิง สุภารัตน์ ขุมรัตน์ 3 3 39
32 61439 เด็กหญิง สโรชา ดงลุน 2 2 32
33 61550 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ฉวีวรรณชล 2 5 20
34 60686 เด็กหญิง อรจิรา สุขไทย 3 10 44
35 60267 เด็กชาย อริยะ แอมสูงเนิน 3 8 20
36 60095 เด็กหญิง เขมจิรา พรมชาติ 3 4 25
37 60250 เด็กชาย เจตภานุ นาราษฎร์ 3 8 4
38 60109 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา คงประเสริฐผล 3 4 39
39 61277 เด็กชาย เสรีภาพ พัวพันธ์สกุล 3 8 21
40 61560 เด็กหญิง ไปรยา เริ่มรักษ์ 2 5 31