โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Science show
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 45 / 46
ห้องเรียน : 112
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอุทัยวรรณ สอนเจริญ        2. คุณครูบุษกล แก้วบัวดี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61929 เด็กหญิง กานพู เพ็งศรี 2 14 24
2 61930 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ ไชยะอินทร์ 2 14 25
3 61372 เด็กชาย คณิศร จำเนียรกุล 2 1 1
4 62707 เด็กชาย จักรดุลย์ รัตนพิบูลย์ศิริ 1 11 5
5 62588 เด็กชาย จารุวัฒน์ แก้วจันทา 1 8 6
6 60972 เด็กหญิง จิรภิญญา นิมิตรคุณากร 3 12 22
7 61678 เด็กหญิง จิรวดี เชื่องดี 2 8 24
8 62525 เด็กหญิง ชลชนก นาเมืองรักษ์ 1 5 24
9 62805 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บูรภักดิ์ 1 12 25
10 62336 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ จันทะวงศ์ศรี 1 1 21
11 61409 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จันทร์สม 2 2 2
12 61426 เด็กหญิง ณัฐฐิกาญจน์ฎา ชัยพฤกษ์ 2 2 19
13 61411 เด็กชาย ทยากร กู้เกียรติตระกูล 2 2 4
14 61499 เด็กชาย ธนกฤต จันทร์ปัญญา 2 4 12
15 61427 เด็กหญิง ธนัญชนก แก้วขาว 2 2 20
16 60977 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ตั้งภัทรนันท์ 3 12 27
17 60229 เด็กหญิง ธมลวรรณ สินธุเทา 3 7 28
18 60104 เด็กหญิง ปรียากร ลินทมาตย์ 3 4 34
19 60980 เด็กหญิง ปัณณพร นามมนตรี 3 12 30
20 60231 เด็กหญิง ปาณิสรา วงศ์สง่า 3 7 30
21 61687 เด็กหญิง ปุณญาดา จันทะลุน 2 8 33
22 60982 เด็กหญิง ปุณณาภัสว์ จันทชุม 3 12 32
23 62325 เด็กชาย พงศ์พศวัต เหลืองรัตนา 1 1 10
24 61398 เด็กหญิง พชรพร ไชยมีสุข 2 1 27
25 60985 เด็กหญิง พรทิวา โคแสงรักษา 3 12 35
26 61400 เด็กหญิง พิชญากร เหลาธรรม 2 1 29
27 62596 เด็กชาย พิชญ์ปวีย์ ขันธะหัตถ์ 1 8 15
28 62773 เด็กหญิง พิมพ์กานดา ประภูชะเนย์ 1 12 32
29 61524 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ภูศรีโสม 2 4 37
30 61690 เด็กหญิง ภัทรีอร สุดแดน 2 8 36
31 62831 เด็กชาย ภูวิศ หิรัญพรหม 1 14 12
32 61434 เด็กหญิง รมิดา วีระนาคินทร์ 2 2 27
33 62913 เด็กหญิง รวินท์นิภา ไชยมาต 1 16 29
34 62576 เด็กหญิง วรินทร์นิภา ดอนมิ่งคุณ 1 7 33
35 61437 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ธนาคุณ 2 2 30
36 61438 เด็กหญิง สกุลไท สิมมาโคตร 2 2 31
37 61421 เด็กชาย สรวิชญ์ หลาวมา 2 2 14
38 60991 เด็กหญิง สุธีธิดา อรุโณทัย 3 12 41
39 61441 เด็กหญิง สุพิชญา ผาจันทา 2 2 34
40 60243 เด็กหญิง สุภจิต สทรรัมย์ 3 7 42
41 61655 เด็กชาย อนาวิล มาหินกอง 2 8 1
42 60245 เด็กหญิง อลิส จันทร์สุรินทร์ 3 7 44
43 62317 เด็กชาย เจเดน จิรายุ ริคเตอร์ 1 1 2
44 62622 เด็กหญิง เอริตรา ศรีทรัพย์ 1 5 39
45 60988 เด็กหญิง แพรวา โตนา 3 12 38