โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Happy Song
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 741
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภัทรานที ธัญพัศกรณ์        2. คุณครูนิศารัตน์ เหล่าคำ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57728 นางสาว กานต์สินี ภูมิสถาน 5 14 16
2 59208 นางสาว งามตา วูดไซด์ คราวเลย์ 4 9 30
3 59211 นางสาว ฐิตาพร ชาลี 4 9 31
4 58922 นาย ณรัฐกรณ์ วัชรินทร์รัตน์ 4 15 7
5 58188 นางสาว ณัฏฐณิชา ภู่ระย้า 5 10 35
6 56950 นาย ถิรคุณ สุวรรณไตรย์ 6 11 20
7 57811 นาย นราวิชญ์ ชนะเทพ 5 10 2
8 58615 นาย นรเสฏฐ์ สุวรรณปักษี 4 3 5
9 58762 นางสาว นลินี พงษ์ศิริรักษ์ 4 8 17
10 58057 นางสาว นิรัชพร จันทร์ดี 5 14 25
11 57922 นางสาว ปรัชญาวดี วิชาโคตร 5 9 29
12 62154 นาย ปิติ จันทพิมพ์ 5 16 15
13 57723 นาย พงศ์ภูดิศ อุ่นท้าว 5 11 10
14 58197 นางสาว พัชรพร เข็มลา 5 10 37
15 59220 นางสาว พัณณิตา พิมดา 4 6 38
16 62144 นางสาว พัตรพิมล โนนมี 5 14 38
17 58198 นางสาว พัทธนันท์ อัญชลีสังกาศ 5 10 38
18 58837 นาย พิชญุตม์ เถาว์ทิพย์ 4 16 2
19 59222 นางสาว พิชามณชุ์ บัวผัน 4 17 32
20 57838 นางสาว พิยะดา คันชัย 5 7 20
21 58585 นาย พีรพล จิตตภานันท์ 4 17 2
22 57106 นางสาว มัชฌิมาย์ เคนชมภู 6 1 27
23 62141 นางสาว ราชินทร วันละ 5 10 42
24 57929 นางสาว วริศรา ชิดชัยภูมิ 5 14 23
25 58109 นางสาว ศศิอาภา คำเพราะ 5 4 31
26 62146 นางสาว ศิริธิดา ชาสอน 5 14 40
27 59202 นาย ศุภกฤต แก้วจันดา 4 7 18
28 57842 นางสาว สมิตานันท์ ยิ่งยืน 5 9 27
29 58935 นาย สุภัควี คำดี 4 17 9
30 59228 นางสาว อนัญญา ภัคจารุกิตติ์ 4 14 38
31 59207 นางสาว เกื้อกูล ขำสุทัศน์ 4 6 37
32 57921 นางสาว เดือนฉาย ชัยรัตนวงศ์กุล 5 5 33