โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ถึงแก่น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 22 / 23
ห้องเรียน : ลานหน้า 612
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพัชรินทร์ แสนพลเมือง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60133 เด็กหญิง กวินธิดา ไชยันโต 3 5 19
2 61927 เด็กหญิง กวิสรา ทองดีเจริญ 2 14 22
3 60997 เด็กชาย กัลยกฤต บัวพันธ์ 3 13 3
4 61802 เด็กหญิง กัลยภัส มีดี 2 11 23
5 61001 เด็กชาย ณภัทร กัณหา 3 13 7
6 61002 นาย ณรงค์ ศรีคำ 3 13 8
7 59990 เด็กชาย ณัฏฐ์ณภัทร พรมมานอก 3 3 8
8 61005 เด็กชาย ณัฐณกร คำเสียง 3 13 11
9 62975 เด็กหญิง ปณัฏฎา โยกมา 1 16 22
10 59973 เด็กหญิง ปัณณรัตน์ อระดี 3 2 27
11 61096 เด็กชาย พลัฏฐ์ แพงมา 3 15 14
12 60110 เด็กหญิง ภัคจิรา ไชยธงรัตน์ 3 4 40
13 60657 นาย ภูมิรพี ดาหาญ 3 10 15
14 61012 เด็กชาย รตนชัยกรณ์ นามโคตร 3 13 17
15 62916 เด็กหญิง วราศิริ บัวราญ 1 16 34
16 60200 เด็กหญิง วริศนันท์ ประเสริฐนู 3 6 41
17 62181 เด็กหญิง วิสสุตา นาชัย 3 11 44
18 62658 เด็กหญิง ศุภิสรา กลุ่มเหรียญทอง 1 9 36
19 61630 เด็กชาย ศุภโชค สมภาร 2 7 17
20 61014 เด็กชาย อัครพัชร์ เหมือนอินทร์ 3 13 19
21 61057 เด็กชาย อาคิราวิน กลางคาร 3 14 19
22 60947 เด็กหญิง เมธิรา สายแวว 3 11 40