โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เพื่อนกันปันความรู้
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 27 / 30
ห้องเรียน : 739
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูทิพวรรณ ศรีตระกูล        2. คุณครูประภารัตน์ เนื่องแก้ว อารีล้น        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57195 นาย กิตติพัศ งามดี 6 14 12
2 56805 นางสาว กุลิสรา ศรีนาง 6 8 20
3 57196 นาย คีตพัชร แก้วใสทอง 6 13 12
4 58138 นางสาว จณิสตา ภูกิ่งเงิน 5 17 32
5 59100 นาย ณภัทร โตริต 4 11 21
6 56738 นาย ณัฐวิชช์ วารินทร์ธนากานต์ 6 8 3
7 56764 นางสาว ณัฐิตา สมภักดี 6 12 23
8 56624 นาย ตติพล พลพาณิชย์ 6 1 2
9 57718 นาย ธนรุจ ศิริปัญญา 5 8 2
10 59192 นาย ธนวัฒน์ สีทาดี 4 6 25
11 57219 นางสาว ธัญลดา โสเพ็ง 6 7 40
12 56810 นางสาว นภัสสรณ์ โชติทรัพย์นิมิตร 6 8 22
13 58146 นางสาว ปภัสราภรณ์ หมั่นเดช 5 14 35
14 57222 นางสาว ปิยะรัตน์ นุชชำนาญ 6 13 34
15 57990 นาย ปุญญพัฒน์ พุทโธ 5 9 12
16 57742 นางสาว พิชญาภา วรรณกิจชัย 5 12 20
17 56791 นาย พิพัฒน์พล ศรีวิบูลย์ 6 17 5
18 56835 นาย พุฒิพงศ์ ตาปนานนท์ 6 8 4
19 56877 นาย ภูริวัฒน์ ชูเนตร 6 11 18
20 56773 นางสาว รัชฎาภรณ์ พรมยาลี 6 15 20
21 56926 นาย วิริทธิ์พล พลสงคราม 6 8 7
22 58685 นางสาว ศิวรรจน์ อักษรกาญจน์ 4 13 17
23 56779 นางสาว สุปรียา สนธิสวน 6 7 22
24 56820 นางสาว หทัยรัตน์ วรรณรัตน์ 6 14 25
25 56667 นางสาว เขมจิรา โฮมคำจันทร์ 6 8 12
26 56819 นางสาว เสาวนี เฟื่องฟูสถิตย์ 6 6 30
27 56666 นางสาว โกลัญญา ถาดวิจิตร 6 8 11