โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : สร้างความสุข
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : 713
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสิริพร ระวีกุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62955 นางสาว กฤติยา สายนาค 4 16 37
2 57216 นางสาว ชนันธร ทีเหล็ก 6 17 35
3 56889 นางสาว ฑลิตตญา มาเจริญ 6 17 21
4 58031 นาย ณรงค์ทรรศน์ เพ็งวิชัย 5 9 15
5 57116 นาย ธนาธฤต บุญประกอบ 6 17 10
6 61268 นางสาว ธัญญาภรณ์ ศรีสุธรจรัส 6 17 39
7 57535 นางสาว นรินทร์พร ประชากูล 6 7 43
8 57220 นางสาว นริศรา งามพร้อม 6 7 41
9 58855 นางสาว ปาลิตา ประโพระพัง 4 16 22
10 59129 นางสาว พรนภัส อัศวมนตรี 4 4 39
11 57228 นางสาว ภิชญาภา กานนท์ 6 10 35
12 57229 นางสาว มนัสนันท์ มาพระลับ 6 13 35
13 62956 นางสาว วรารัตน์ บุญมาก 4 16 38
14 58864 นางสาว วริศรา บูรณะกรณ์ 4 15 23
15 57024 นางสาว สิริลดา จินดา 6 4 26
16 59178 นางสาว เมริสา กลมเกลา 4 16 32