โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 44 / 45
ห้องเรียน : 321 , 322
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวรรณภา อริยา        2. คุณครูปรีดา ตวนชัยภูมิ        3. คุณครูภูเบศ นามทะจันทร์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57193 นาย กฤตภาส ตันเลิศ 6 14 10
2 58825 เด็กชาย กฤษณธร หันจางสิทธิ์ 4 5 1
3 56910 นาย กฤษติน แพรสีเขียว 6 16 7
4 59073 เด็กหญิง กัญญาวีร์ กลางโงน 4 17 17
5 56928 นางสาว กุลธิดา จิตวิขาม 6 15 26
6 56657 นาย คีตกานต์ ละพิมาย 6 10 1
7 57197 นาย จตุภัทร มูลตรีภักดี 6 6 21
8 56812 นางสาว จิรัชญา สุขสันติชัย 6 9 22
9 56825 นาย ชินวัตร เอื้อกลูวราวัตร 6 16 2
10 58942 เด็กหญิง ญาดา แซ่ตั้ง 4 9 15
11 59165 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สำราญพงษ์ 4 4 24
12 59012 นาย ธนภณ ชัยสิทธิ์ 4 6 9
13 59081 เด็กหญิง ธนัญญา จำปาพันธุ์ 4 16 24
14 61268 นางสาว ธัญญาภรณ์ ศรีสุธรจรัส 6 17 39
15 59167 เด็กหญิง ธันย์ชนก อันอามาตย์ 4 8 20
16 56959 นาย ธีรภัทร เหล่าคำ 6 16 10
17 57963 นางสาว นรพร มูลเทพพิชัย 5 10 28
18 57204 นาย ปรเมศ ชัยวงษ์ 6 16 13
19 59171 นางสาว ปวริศา พงศ์ประภาพิพัฒน์ 4 17 25
20 56680 นางสาว ปิยภัทร เมืองฮามพันธ์ 6 16 20
21 58904 นางสาว พลอยแพรวา อรรคฮาต 4 15 32
22 58171 นาย พัทธนันท์ สัจจะเขตร 5 15 13
23 58857 เด็กหญิง พิชชาพร ฟูกำเนิด 4 5 29
24 57124 นาย พีรพัฒ บุญอาจ 6 14 7
25 56746 นาย พีรภัชร ผดุงโกเม็ด 6 10 4
26 57166 นาย ภัทรพล เขียวอิ่ม 6 14 8
27 58860 นางสาว ภิริยาภรณ์ อธิวัฒน์นรากุล 4 9 22
28 58814 เด็กหญิง มนัสศิกานต์ ปานแย้ม 4 9 23
29 58998 เด็กหญิง รักษิณาพร นาทัน 4 13 32
30 59090 นางสาว รัชฎพร ขวัญปาก 4 12 32
31 58862 นางสาว รุจิสา เกียรติชัยพัฒน 4 16 37
32 58911 เด็กหญิง ลลนา เถาว์ชาลี 4 8 34
33 58863 นางสาว วราสินี ชัวจิตร 4 9 25
34 57231 นางสาว วริศรา กุญแจทอง 6 17 36
35 57208 นาย สิทธินนท์ ผายพันธ์ 6 11 27
36 61233 นาย สิรวิชญ์ บุญประดิษฐ์ 6 14 18
37 59093 เด็กหญิง สุพิชญา เทพแพง 4 12 38
38 57145 นางสาว สุพิชญา เทเวลา 6 17 28
39 57210 นาย อธิธัช ธนภรสุวรรณ 6 10 20
40 56948 นางสาว อภิชนันท์ หาญสุริย์ 6 15 28
41 59069 นาย อภินันท์ พึ่งภาษี 4 9 8
42 57158 นาย เทวฤทธิ์ คะสุวรรณ 6 6 17
43 61223 นางสาว เนตรทราย ซื่อสัตย์ 6 13 40
44 57534 นาย แก้วนคร นครแก้ว 6 14 12