โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Upskill Your English with Netflix
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 724
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกมลพัชร ไชยาดุลานันท์        2. คุณครูพิณวดี บัวแตง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57693 นางสาว จารุรินทร์ จันทร์สม 5 5 19
2 59909 นางสาว จิดาภา อ๋องเอื้อ 5 8 43
3 58782 นาย ชยุตม์ ยังสุข 4 8 1
4 59029 เด็กหญิง ญาณินี แสงศรีเรือง 4 9 14
5 61194 นางสาว ญาตาวี ปิยะนันท์ 6 10 38
6 58783 นาย ณปกป้อง นะวะมวัฒน์ 4 8 3
7 59120 นางสาว ณัชชา ศรีพันธ์ 4 12 21
8 61165 นางสาว ณัฐวิภานันท์ ชาวเหนือ 6 5 35
9 56849 นางสาว ธนัญชนก ผิวสวัสดิ์ 6 10 26
10 62936 นางสาว ธัญญาลักษณ์ กองสูง 4 5 24
11 57652 นางสาว ธิดารัตน์ อ่อนดี 5 5 17
12 56787 นาย ธีรภัทร รัชตเวชกุล 6 6 4
13 57122 นาย พงศ์พิเชษฐ์ พรนพรัตน์ 6 6 14
14 59175 นางสาว พิชญ์สินี ศุทธชัย 4 8 28
15 58519 เด็กหญิง ภลินี โคตรศรี 4 5 30
16 57139 นางสาว มาริยะฮ์ สุววรณธาดา 6 13 32
17 56730 นางสาว วณิชยา เฉลิมชาติ 6 12 19
18 57841 นางสาว วรัญญา พัฒนศิริเลิศ 5 15 20
19 57707 นางสาว วริศรา คนซื่อ 5 5 21
20 61175 นาย สัญญพงศ์ ศิริสุนทรกุล 6 6 25
21 58067 นางสาว สุชญา เค้าแคน 5 5 37
22 58068 นางสาว สุชาดา วิสูงเล 5 5 38
23 61225 นางสาว สุประวีณ์ ศิลปษา 6 13 42
24 58793 เด็กชาย อดิเทพ แสงงาม 4 8 12
25 59138 นางสาว อมรภสุ ไชยรัตน์ 4 12 40
26 58733 นางสาว อรชัญญา สะดู่ 4 5 39
27 59004 เด็กหญิง อารยา ชาริดี 4 8 40
28 56991 นางสาว อาริษา พรรษา 6 8 30
29 56759 นางสาว เจติยา ยิ้มพังเทียม 6 12 22
30 58784 นาย เตชินท์ สุขประสบโชค 4 8 5