โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ฮูล่าฮูบ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 48
ห้องเรียน : ลานม้าหินอ่อนหน้าอาคาร 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอรทัย พรมลี        2. คุณครูวิภาดา จอมทอง        3. คุณครูนันท์นภัส อุดมรักษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61156 นางสาว กมลชนก โพธิ์มูล 6 5 26
2 59073 นางสาว กัญญาวีร์ กลางโงน 4 17 26
3 59026 นางสาว จรรยาภรณ์ ขันทะมูล 4 9 21
4 62944 นางสาว จอมขวัญ สิทธิเวช 4 14 40
5 58183 นางสาว จันทกานต์ ปันทราย 5 12 32
6 59137 นางสาว จิราภรณ์ เถื่อนมิ่งมาตย์ 4 14 34
7 61159 นางสาว ชนันธร ดอนชัย 6 5 29
8 59908 นางสาว ชนิดา วงชารี 5 12 33
9 58755 นางสาว ชวิศา บุญไทย 4 2 24
10 59028 นางสาว ชัญญานุช ทศทะศรี 4 9 22
11 61162 นางสาว ญาดา ณ ระนอง 6 5 32
12 58715 นางสาว ณัฏฐนิฌา แก้วบุญเรือง 4 11 29
13 58719 นางสาว ณัฐวดี ศิริโชคชัย 4 6 28
14 59077 นางสาว ทักษอร ถาวรศิริ 4 7 35
15 57113 นาย ธนภัทร ไชยเวียง 6 15 8
16 56918 นาย ธนวัฒน์ เหล่ามโนธรรม 6 15 5
17 59080 นางสาว ธนัญญลักษณ์ เชาว์พลกรัง 4 14 28
18 58851 นางสาว ธนิชาห์ เส้งรอด 4 17 15
19 56675 นางสาว ธนิดา ไกรนอก 6 5 10
20 58721 นางสาว ธัญญรัตน์ แพ่งศรีสาร 4 13 20
21 58672 นางสาว ธัญพร จินดาจำนง 4 13 16
22 59033 นางสาว ธัญพร สุธรรมคุณ 4 9 24
23 56934 นางสาว นรินทร เตียรถ์สุวรรณ 6 5 16
24 57133 นางสาว นริศรา นารอง 6 10 32
25 59126 นางสาว นัญชนก มาสุ่ม 4 7 36
26 58193 นางสาว นันท์นภัส จันทร์ไพรินทร์ 5 16 36
27 57099 นางสาว นิณาดา ราชภัณฑ์ 6 2 27
28 56851 นางสาว ปริยาตม์ หล่อยดา 6 9 24
29 59128 นางสาว ปาณัฐฏีญา วงษา 4 7 37
30 59037 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ประเสริฐพร 4 8 33
31 57926 นางสาว พัทธนันท์ จำพันธุ์ 5 9 31
32 61168 นางสาว พุ่มไพลิน โพธิ์ศรี 6 5 38
33 58861 นางสาว มนัสนันท์ ไวบรรเทา 4 17 16
34 59110 นาย รณกร ประจงกาญจน์ 4 7 15
35 57907 นาย วชิรวิทย์ นาคประเวศน์ 5 11 18
36 59134 นางสาว วนัสนันท์ บุยกวาง 4 13 34
37 59136 นางสาว วรินทร วรพุทธิกุล 4 13 35
38 57232 นางสาว วันใหม่ แก้วขันตี 6 10 36
39 56798 นาย สรชัย นิยะนุช 6 11 14
40 58776 นางสาว สุพัฒชญา พันทา 4 13 23
41 59093 นางสาว สุพิชญา เทพแพง 4 12 31
42 57148 นางสาว อภิสรา อาจหาญ 6 15 31
43 59047 นางสาว อรัญญา วงษ์กิจ 4 9 26
44 57911 นาย อลัน กันอริ 5 11 20
45 57149 นางสาว อาทิตยา แก้วบาง 6 7 39
46 58734 นางสาว อาทิตยา ดวงคำน้อย 4 3 35
47 59008 นาย เจษฎาภรณ์ สีละพัฒน์ 4 11 17
48 59035 นางสาว เบญญทิพย์ กล้าจอหอ 4 9 25