โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Happy Song
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 29 / 30
ห้องเรียน : 742
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภัทรานที ธัญพัศกรณ์        2. คุณครูนิศารัตน์ เหล่าคำ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58940 นางสาว ฉัตรธีรา คงประเสริฐผล 4 9 11
2 58922 นาย ณรัฐกรณ์ วัชรินทร์รัตน์ 4 15 3
3 59078 เด็กหญิง ธนภรณ์ เรืองวงศ์วิทยา 4 4 30
4 59103 นาย ธรรมนูญ เจนวิพากษ์ 4 8 6
5 57811 นาย นราวิชญ์ ชนะเทพ 5 10 2
6 58615 เด็กชาย นรเสฏฐ์ สุวรรณปักษี 4 3 7
7 58762 เด็กหญิง นลินี พงษ์ศิริรักษ์ 4 8 22
8 56767 นางสาว บงกฏ ชัชวาลวิทย์ 6 9 17
9 58058 นางสาว บัวชมพู ยางสวาย 5 13 29
10 60291 เด็กหญิง บุญญากานต์ เกวียกกุฑัณฑ์ 4 12 25
11 57922 นางสาว ปรัชญาวดี วิชาโคตร 5 9 28
12 62924 นางสาว ปัณพร จิรวรรณกูล 4 1 25
13 62115 นางสาว ปัทมนันท์ ทองหล้า 5 9 37
14 58764 เด็กหญิง ปุณณภา นิลบรรพต 4 13 23
15 57831 นางสาว พรชนก ระดาเขต 5 9 25
16 59220 เด็กหญิง พัณณิตา พิมดา 4 6 34
17 57926 นางสาว พัทธนันท์ จำพันธุ์ 5 9 30
18 57834 นางสาว พิจิตรี แหลมคม 5 17 17
19 59176 เด็กหญิง พิชญาภา ภูสมตา 4 11 36
20 58682 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส อินยิ้ม 4 3 31
21 57884 นางสาว พิมมาดา แดบสูงเนิน 5 10 26
22 57838 นางสาว พิยะดา คันชัย 5 7 21
23 57839 นางสาว รวิกานต์ มากมูล 5 12 27
24 62141 นางสาว ราชินทร วันละ 5 10 42
25 57929 นางสาว วริศรา ชิดชัยภูมิ 5 14 22
26 57842 นางสาว สมิตานันท์ ยิ่งยืน 5 9 26
27 57844 นางสาว สุพิชฌาย์ อยู่ยอด 5 17 18
28 59094 เด็กหญิง สุภัสสร แสงสว่าง 4 12 39
29 59207 นางสาว เกื้อกูล ขำสุทัศน์ 4 6 28