โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Japanese and culture
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 25 / 30
ห้องเรียน : 729
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิชยา พิทยาวัฒนชัย        2. คุณครูอภินุช นาเลาห์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62954 เด็กหญิง กนกพร ศรีเศษนาม 4 16 20
2 62941 นาย กฤษฎา ศิริจันทา 4 14 2
3 58750 เด็กหญิง กัญจน์ชญา พลพุฒ 4 10 10
4 57111 นาย กัมปนาท ด้วงพันนา 6 8 10
5 58939 นางสาว ขวัญชนก ศรีมูลมาตร์ 4 17 19
6 58983 นางสาว จิรัชญา มหามูลตรี 4 10 12
7 57983 นาย ณทชัย จำเริญไพบูลย์ผล 5 14 9
8 57896 นาย ณัฐดนัย สิรวณิชย์ 5 11 17
9 57807 นาย ธนภัทร ตังตระกูล 5 13 1
10 58127 นาย ธนากร ตั้งภัทรนันท์ 5 10 21
11 58760 นางสาว ธมลวรรณ โคตรชุม 4 8 18
12 56872 นาย ธันยพงศ์ บุญจันทร์ 6 8 5
13 58194 นางสาว นุชวรา โคตรสมุทร 5 15 36
14 59886 นางสาว ปรียานุช หงษ์ณี 5 10 41
15 58034 นาย ปิฐิกัณฐ แสนแสง 5 10 11
16 57903 นาย พชร ตั้งวานิชกพงษ์ 5 10 8
17 58639 เด็กหญิง พัฒน์นรี พิลาดิษฐ์ 4 2 26
18 58036 นาย พัทรพงศ์ จันต๊ะนาเขต 5 10 12
19 58471 นาย พันธุ์ธัช ศิริคะเณรัตน์ 4 16 13
20 58061 นางสาว พิมพ์มาดา หาญทนงค์ 5 14 25
21 58908 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ จันชา 4 16 34
22 57752 นางสาว สิริยากร พรมมาหอม 5 5 28
23 57909 นาย อดิเทพ สร้อยมุข 5 11 19
24 59183 เด็กหญิง อักษราภัค แก้วอ่อนดี 4 10 20
25 58039 นาย เพลงกวินทร์ สีสันต์ 5 10 14