โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ร้อยรักถักทอ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : ลานข้างห้อง studio อาคาร 11
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิริเพ็ญ ศรีตระกูล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58625 นางสาว กชกร สุริวงค์ 4 2 20
2 56822 นาย กฤตยชญ์ เพ็งรัตน์ 6 6 6
3 57916 นางสาว กัลยกร มูลป้อม 5 8 26
4 58735 นาย กิตติพงศ์ เล่ห์ศิริกุล 4 6 7
5 58048 นางสาว คีตา นีสันเทียะ 5 8 37
6 58875 นาย จักรภัทร สีหาบัว 4 7 7
7 62940 นางสาว ณัชยาภา สุตาวงษ์ 4 12 40
8 58142 นางสาว ธนวรรณ เหล่าพันนา 5 8 39
9 57651 นางสาว ธนัญชนก วรรธนะศักดิ์ 5 2 21
10 62086 นางสาว ธันยพร สิงห์สาย 5 1 28
11 59169 นางสาว นวพร เอกตาแสง 4 17 30
12 57657 นางสาว ปาณิสรา ศรีน้อย 5 3 31
13 57741 นางสาว พนิตพิชา กรวิทยาศิลป 5 10 24
14 58906 นางสาว พัณณกร จันทรสา 4 17 18
15 59050 นางสาว อินทิราพร คัณทสุวรรณ 4 17 25
16 58669 นางสาว เกวรีย์ พละสุ 4 4 22