โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc : Youth Counselor วิถีใหม่
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 45
ห้องเรียน : 321
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวรรณภา อริยา        2. คุณครูปรีดา ตวนชัยภูมิ        3. คุณครูสุพรรณี แก่นบุดดี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59160 นางสาว กมลฉัตร วิลัยลับ 4 10 23
2 57109 นาย กฤชสร ธีรเวชานนท์ 6 16 11
3 57193 นาย กฤตภาส ตันเลิศ 6 14 11
4 57666 นาย กฤติเดช ชีวะโอสถ 5 4 3
5 56910 นาย กฤษติน แพรสีเขียว 6 16 7
6 56866 นาย กษิดิศ แดนสุข 6 14 3
7 57170 นางสาว กัญญามาศ สุรพันธ์พิชิต 6 8 36
8 58161 นาย กัณตภณ สัธนะกุล 5 3 17
9 61174 นาย กิตติชัย โสมชัย 6 6 24
10 57197 นาย จตุภัทร มูลตรีภักดี 6 6 21
11 56812 นางสาว จิรัชญา สุขสันติชัย 6 9 22
12 57215 นางสาว ชญาดา ศรีสมบูรณ์ 6 17 34
13 59119 นางสาว ชนรวี สืบสวน 4 11 39
14 57648 นางสาว ชนากานต์ นุชประยูร 5 2 20
15 56912 นาย ชัญชกร เทียบกว้าง 6 16 8
16 56997 นาย ณฐพงศ์ บุญพิทักษ์ 6 4 7
17 62971 นางสาว ณิชกานต์ ปรีชาดิเรก 4 15 40
18 57032 นาย ธนกร รัตนบดีเดชา 6 15 6
19 56700 นาย ธนพล ศิลาอำ 6 6 3
20 58054 นางสาว ธันยพร หงษ์วิลัย 5 10 30
21 56787 นาย ธีรภัทร รัชตเวชกุล 6 6 4
22 56959 นาย ธีรภัทร เหล่าคำ 6 16 9
23 57812 นาย บุณยวีร์ เนื่องพลี 5 4 10
24 62939 นาย ประกฤษฏิ์ณรงค์ พวงไทยสงค์ 4 12 15
25 56680 นางสาว ปิยภัทร เมืองฮามพันธ์ 6 16 19
26 58583 นาย ปุญญพัฒน์ กิตติธนาภิภักดิ์ 4 4 3
27 56630 นาย พงศภร แสงชารี 6 2 1
28 57122 นาย พงศ์พิเชษฐ์ พรนพรัตน์ 6 6 14
29 57181 นางสาว พรนภา กุนากาล 6 10 34
30 57224 นางสาว พัฒน์นรี ชุติจิรัฐิติกาล 6 7 42
31 57124 นาย พีรพัฒ บุญอาจ 6 14 8
32 59089 นางสาว ภวิภา เพ็งมา 4 12 28
33 57166 นาย ภัทรพล เขียวอิ่ม 6 14 9
34 56962 นาย รพีพงศ์ รุ่งโรจน์พานิช 6 9 9
35 59090 นางสาว รัชฏพร ขวัญปาก 4 12 29
36 58911 นางสาว ลลนา เถาว์ชาลี 4 8 25
37 57536 นางสาว วชิราภรณ์ ธาตุบุรมย์ 6 9 41
38 59043 นางสาว ศิริปานวาด ธรรมศิรินิเวศ 4 5 38
39 57085 นาย ศิลปกร แก้วดวง 6 6 13
40 61233 นาย สิรวิชญ์ บุญประดิษฐ์ 6 14 19
41 57143 นางสาว สุดารัตน์ เพียรโคตร 6 9 36
42 59094 นางสาว สุภัสสร แสงสว่าง 4 12 32
43 61272 นางสาว อรชพร พิผ่วนนอก 6 17 43
44 58779 นางสาว อิสรีย์ รัชธร 4 16 20
45 57158 นาย เทวฤทธิ์ คะสุวรรณ 6 6 17
46 57038 นาย เศรษฐพงศ์ เเก้วดวง 6 2 9
47 57534 นาย แก้วนคร นครแก้ว 6 14 13
48 57851 นาย ไชยวัฒน์ วิชัยศึก 5 3 13