โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : English Movie
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 744
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูทิวาทิพย์ ภูสะทด        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61207 นางสาว กัญญาภัค เรืองตังยาน 6 12 35
2 56844 นางสาว กานดาวดี รูปต่ำ 6 8 23
3 56806 นางสาว จนิสิตาพร จันทรเสนา 6 8 21
4 57826 นางสาว ฐิติวรดา พิมพ์ศรี 5 15 19
5 56676 นางสาว นภัสวรรณ หมื่นแก้ว 6 8 15
6 58743 เด็กชาย บุรินทร์พศ สีวันดี 4 15 11
7 59130 เด็กหญิง พิชชาภา รัตนภูผา 4 9 32
8 57256 นางสาว พุทธิพร สอนโก่ย 6 8 39
9 57060 นางสาว วรกมล ทิพย์ตำแย 6 8 34
10 56685 นางสาว วรรัตน์ คงน้อย 6 12 17
11 56687 นางสาว วรินทร ศรีวิจารย์ 6 8 17
12 56653 นางสาว สุภานัน น้อยผาง 6 12 14
13 59184 นางสาว อันดามัน พรมเล็ก 4 9 29
14 58115 นางสาว อุษามณี สังหาวิทย์ 5 15 32
15 56667 นางสาว เขมจิรา โฮมคำจันทร์ 6 8 12