โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : English through social media
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 334
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพายุพงษ์ พายุหะ        2. คุณครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57869 นางสาว กนกภัณฑ์ จันทะเส 5 17 20
2 57823 นางสาว กฤตยา มัคคะน้อย 5 6 33
3 62969 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ม่วงอ่อนพะเนา 4 10 11
4 58876 เด็กชาย จิรายุ กองสมบัติ 4 14 3
5 58028 นาย ชนาธิป รจนา 5 6 17
6 57732 นางสาว ณภัทร ลิ้มวิโรจน์ตระกูล 5 8 15
7 58719 นางสาว ณัฐวดี ศิริโชคชัย 4 6 31
8 56916 นาย ตันติกร โยทองยศ 6 17 8
9 62161 นางสาว ธณัสญา เครือทองศรี 5 17 36
10 56828 นาย ธนัท โสดานิล 6 16 3
11 58989 เด็กหญิง ธัญชนก บุญโญประสิทธิ์ 4 8 19
12 57782 นางสาว ธัญรดี น้อยสุข 5 8 20
13 58885 นาย ประวริศ บุตรเวียงพันธ์ 4 9 37
14 58101 นางสาว ปริยาภัทร อังศุชาติวงศ์ 5 8 38
15 57076 นาย ปุณณปัตต์ ดลภักดี 6 11 22
16 56833 นาย พชร มาลาสาย 6 16 5
17 61185 นางสาว พัชรพร ประสันแพงศรี 6 8 42
18 59086 นางสาว พัณฑิรา มหาเปชานนท์ 4 10 18
19 57104 นางสาว พิมพ์พิชญา จันลา 6 12 31
20 58062 นางสาว พิมลพัตร์ ตราชู 5 17 27
21 58585 นาย พีรพล จิตตภานันท์ 4 17 9
22 59224 นางสาว ภัทรปภา วรศรีโสภณ 4 16 33
23 57953 นาย รชานนท์ พันปี 5 16 8
24 56939 นางสาว รัชนีกร ทองสุข 6 16 29
25 57861 นาย วรนนท์ มหาพฤกษ์ 5 6 12
26 58792 เด็กชาย ศุภชัย ธรรมเจริญ 4 8 11
27 57843 นางสาว สรารัตน์ เสร็จกิจ 5 8 24
28 58132 นาย สิริราช สุนิมิตร 5 8 13
29 61187 นางสาว อภิญญาพร สินตา 6 8 44
30 57820 นาย เสฏฐวุฒิ ปัญญะ 5 16 5