โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Math multilevel
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 21 / 32
ห้องเรียน : 241
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว        2. คุณครูวรจิตร ทิพเนตร์         
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58780 นาย กวีวัฒน์ กิตติตรัยพัฒน์ 4 6 10
2 58937 นางสาว กัญญารัตน์ รามคำ 4 12 21
3 58072 นาย จารุภัทร นนทะมาตย์ 5 6 19
4 58917 นาย ชนกันต์ สมภักดี 4 11 9
5 61140 นางสาว ชัญญภัทร แก้วพรม 6 3 38
6 58921 เด็กชาย ญาณกฤต แดงวิชัย 4 16 5
7 59125 นางสาว ธารญา พลวิเศษ 4 5 39
8 61241 นาย บริพัฒน์ เวียงสมุทร 6 15 14
9 60291 นางสาว บุญญากานต์ เกวียกกุฑัณฑ์ 4 12 39
10 58807 นางสาว ปภาดา จุติธนกรกุล 4 6 32
11 58102 นางสาว ปวริศา จันทร์หนู 5 17 28
12 58103 นางสาว พชรกมล นุชนวลรัตน์ 5 16 33
13 58746 นาย พฤกษ์ ธรานนท์ 4 1 13
14 62100 นาย พัทธนันท์ โสภา 5 3 19
15 56633 นาย ภาณุวัตน์ ชัยบุตร 6 1 4
16 58787 นาย ภูริพัฒน์ เกียรติปกรณ์ 4 5 4
17 58932 นาย วชิรหัตถ์ จันทะรัตน์ 4 11 10
18 59227 นางสาว วีรภัทรา โกษาแสง 4 6 39
19 58791 นาย ศิกษก ดวงขุนลา 4 7 6
20 62083 นาย ศิรชัช สุดสะอาด 5 1 16
21 59907 นาย ศุภวิชญ์ พลฤทธิ์ 4 17 12