โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : English is all around
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 743
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูขวัญพิศ ทองคำวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58047 นางสาว กมลชนก ลิ้มวานิชย์ 5 8 36
2 56714 นางสาว กฤษติญา วิราศรี 6 4 18
3 58715 นางสาว ณัฏฐนิฌา แก้วบุญเรือง 4 11 31
4 56720 นางสาว ณัฐชา ชัยจริยาวัตร 6 4 20
5 57827 นางสาว ณัฐรินีย์ ศรีบุรินทร์ 5 13 18
6 59032 เด็กหญิง ธัญชนก ภูสดสูง 4 15 28
7 58653 นาย ธาราเทพ อรัญนารถ 4 3 6
8 57311 นางสาว บัณฑิตา วรรณพิรุฬ 6 13 36
9 58724 นางสาว ปณาลี สุดจริง 4 4 29
10 58198 นางสาว พัทธนันท์ อัญชลีสังกาศ 5 10 38
11 57080 นาย รพีพงศ์ คำอ้น 6 2 12
12 58729 เด็กหญิง รินรดา ทับน้อย 4 4 36
13 58773 เด็กหญิง วิชญาพร แซ่อั้ง 4 8 36
14 58730 นางสาว ศศิร์กร ทาร่อน 4 5 35
15 56817 นางสาว ศิรคุณ เผ่าสังข์ 6 10 25