โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Crossword Game
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 741
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56641 นางสาว กิติวรรณ อ่อนแก้ว 6 1 16
2 57011 นางสาว จิรัชยา สระทองสอน 6 2 19
3 56644 นางสาว ชลลดา เปจะโป๊ะ 6 3 15
4 58713 นางสาว ญาณิศา สุวรรณศิลป์ 4 2 22
5 58578 นาย ตุลชาติ โมลีวิศิลา 4 1 4
6 58695 เด็กชาย ธนากร จิระวิชฎา 4 2 6
7 58227 นางสาว ธันวรา ศรีหานู 5 8 42
8 58785 เด็กชาย ปฏิภาณ ชาญสุวรรณ 4 2 8
9 56649 นางสาว ประภาศิริ สุภาพเพชร 6 3 17
10 57744 นางสาว ภณัฐศิณีย์ ภิงคะสาร 5 8 17
11 56749 นาย วชิรวิทย์ ผึ่งฉิมพลี 6 12 3
12 61144 นางสาว สิริกร เพียวงษ์ 6 3 42
13 58819 นางสาว สิริกัญญา ปะลา 4 8 37
14 56884 นาย อนนท์ ศรีสารคาม 6 9 4
15 58789 นาย โรจนวงศ์ แข็งขัน 4 5 13