โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตคิดเพื่อพัฒนา
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 16
ห้องเรียน : 533
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกิตติศักดิ์ ลีเลิศ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57039 นางสาว กมลพร บุญศิริ 6 8 30
2 56801 นางสาว กมลลักษณ์ ยะอัมพันธุ์ 6 9 21
3 57245 นางสาว กานดารัสมิ์ เข็มทิพย์ 6 8 37
4 57131 นางสาว ชนม์นิภา แสงอรุณ 6 9 34
5 56929 นางสาว ชนัญชิดา ลันศรี 6 7 32
6 57624 นาย ชิษณุพงศ์ รัตนเนนย์ 5 3 7
7 57627 นาย ณัฏฐกานต์ ชาเคน 5 11 2
8 58060 นางสาว ปุณยวีร์ แสวงการ 5 17 26
9 56874 นาย พรภวิษย์ สอนศรี 6 9 3
10 57140 นางสาว รวิปรียา พระคุณ 6 9 35
11 57142 นางสาว สกนธ์วรรณ เลิศไพจิตร 6 8 35
12 56859 นางสาว สุพิชญา สุวศรี 6 9 26
13 56947 นางสาว หทัยเนตร เดชาพิชญ์ 6 8 27
14 61197 นาย ไชยศักดิ์ ซูกิ 6 11 30