โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 716
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57039 นางสาว กมลพร บุญศิริ 6 8 31
2 59007 เด็กชาย กวินท์ หนูเวียง 4 11 2
3 58095 นางสาว กานต์ธีรา กตัญญู 5 13 31
4 59208 นางสาว งามตา วูดไซด์ คราวเลย์ 4 9 9
5 56887 นางสาว จรณินท์ โชติมุข 6 17 20
6 58828 เด็กชาย จิรกร นาคประเสริฐ 4 17 3
7 56973 นางสาว ณัฐชยาภรณ์ ไชยเพีย 6 11 37
8 62129 นางสาว ณัฐณิชา ทีปทิพากร 5 12 36
9 59013 เด็กชาย นภสินธุ์ สุติ 4 11 11
10 56934 นางสาว นรินทร เตียรถ์สุวรรณ 6 5 16
11 56937 นางสาว พัชรพิม อยู่ฉิม 6 17 23
12 57837 นางสาว พิมพ์พิชชา รัชพันธ์ 5 6 34
13 58839 นาย ภูริภัทร เหล่าคำ 4 11 18
14 59023 เด็กชาย ศุภเสกข์ อิ่มนาง 4 11 23
15 58669 เด็กหญิง เกวรีย์ พละสุ 4 4 18