โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : THE GAMER (คนสร้างเกม)
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : 132
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูประกาศิษย์ แทบมะลัย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61864 เด็กชาย กรวิชญ์ คำพูล 2 13 1
2 61372 เด็กชาย คณิศร จำเนียรกุล 2 1 1
3 62487 เด็กหญิง จิรชต บุญศรี 1 5 20
4 62354 เด็กชาย ชรรณภัทร บุญบัง 1 2 3
5 62788 เด็กชาย ณชดล เข็มเวียง 1 13 7
6 62630 เด็กชาย ณฐกร ราชวงษ์ 1 8 18
7 60211 เด็กชาย ธราดล ภูเดช 3 7 9
8 60937 เด็กหญิง ธาวินันต์ กากแก้ว 3 11 31
9 62361 เด็กชาย ปณิธิ เลยวานิชย์เจริญ 1 2 10
10 62324 เด็กชาย ปัณณทัศน์ เกตดี 1 1 9
11 61377 เด็กชาย พัทธนันท์ ธนสารวิวัฒน์ 2 1 6
12 61378 เด็กชาย พาทิศ บุตรมา 2 1 7
13 59996 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมมาหล้า 3 3 14
14 62363 เด็กชาย ภพณัฏฐ์ภณ รัตนสังข์ 1 2 12
15 62346 เด็กหญิง ภีรนันท์ วัฒนชีวโกศล 1 1 31
16 62403 เด็กชาย ภูฏวรรณ ขันขวา 1 3 16
17 59998 เด็กชาย ภูดิศ สุนประสพ 3 3 16
18 60002 เด็กชาย ยิ่งยศ ศรีแสนยง 3 3 20
19 62366 เด็กชาย วิทยายุทธ ลาปราบ 1 2 15
20 62316 เด็กชาย เกื้อหนุน ถีอาสนา 1 1 1