โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Critical Reading
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 13 / 15
ห้องเรียน : 336
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสำราญ สิกขากิจ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57822 นางสาว กมลณันท์ ขวัญเมือง 5 16 19
2 57938 นาย กษิติราช ตื้อปั้น 5 15 5
3 57235 นาย ชัยวัฒน์ บุญสร้าง 6 11 28
4 58241 นาย ทักษ์ดนัย โฮมวงศ์ 5 16 14
5 58142 นางสาว ธนวรรณ เหล่าพันนา 5 8 39
6 59087 นางสาว พัทธนันท์ นิตย์คำหาญ 4 14 38
7 57561 นาย วชิรวิชญ์ เอี่ยมไกรอมร 5 5 1
8 58840 นาย วริทธิ์ มโนภิรมย์ 4 15 16
9 58176 นาย สกาย รัชตเมธิน 5 15 14
10 58134 นาย สุวิจักขณ์ มิตรอุดม 5 15 12
11 57769 นาย อนันตราชย์ ป่าถ่อน 5 11 15
12 58126 นาย ไทธัญ ต้นกันยา 5 15 11
13 58160 นางสาว ไอลดา ภูพรม 5 13 32