โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ต่อสมการคณิตศาสตร์ A - Math
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 48
ห้องเรียน : Easy Math
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูธีระพงษ์ ชัยบอน        2. คุณครูกัณฐิกา มาวัน        3. คุณครูมนทกานต์ สิมมาคำ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58846 นางสาว กชนิภา อิ่มเสมอ 4 15 22
2 58181 นางสาว กมลพร ตั้งวินิต 5 6 39
3 58752 นางสาว กัญญาภัค ตราชู 4 8 13
4 58711 นางสาว ขจีวรรณ วงศ์จะมาศ 4 1 26
5 62946 นางสาว คชมณี ศรีสังข์ 4 15 38
6 61217 นาย จิรโชติ ศิริโสม 6 13 14
7 57590 นาย ชนาธิป ศรีพลไกร 5 2 4
8 61212 นางสาว ฑีฆัมกรณ์ ศรีนิธิไชยเดช 6 12 40
9 58187 นางสาว ณริณร์ศิริ อินทรศิริ 5 6 40
10 57734 นางสาว ณัฐณิชา ชิตวิลัย 5 3 36
11 58759 นางสาว ณัฐรัมภา บุตรศรี 4 15 19
12 58241 นาย ทักษ์ดนัย โฮมวงศ์ 5 16 13
13 57159 นาย ธนภัทร อนุเดชากุล 6 5 7
14 58695 นาย ธนากร จิระวิชฎา 4 2 9
15 61218 นาย ธนเดชบดี สุระมณี 6 13 15
16 58580 นาย ธีระ มากทิพย์ 4 4 2
17 59397 นาย ธีรัตม์ น้อยพูล 5 6 27
18 57654 นางสาว นริศรา บัวเลิง 5 1 21
19 57596 นาย นิติพล นิติพจน์ 5 3 6
20 58099 นางสาว นีรชา สิงห์แก้ว 5 12 29
21 56677 นางสาว ปฏิญญา วงษ์ราช 6 5 11
22 58565 นางสาว ปราณิสา ฉิ่งศิริ 6 14 39
23 62087 นางสาว ปวริศา หนาดคำ 5 1 29
24 57633 นาย ปัณญาวิชญ์ แพงจันทร์ศรี 5 6 3
25 59038 นางสาว ปุณห์ญาวดี วรพิมลพงศ์ 4 3 40
26 58928 นาย พงศ์พิสุทธิ์ พับพิมพ์สัย 4 6 14
27 58196 นางสาว พรวิศา ราชบัณดิษฐ 5 6 41
28 57659 นางสาว พรหมรักษา ขาวจุ้ย 5 15 17
29 58904 นางสาว พลอยแพรวา อรรคฮาต 4 15 26
30 57055 นางสาว พัทธนันฑ์ ยะรี 6 12 28
31 62130 นางสาว พิชชาภา พูลกลาง 5 12 37
32 62947 นางสาว ฟ้าใส วัฒนกูล 4 15 39
33 57167 นาย ภาณุวัฒน์ พานสมบูรณ์ 6 17 12
34 57059 นางสาว ลภัสรดา วรรณราชู 6 14 31
35 58175 นาย วสิษฐ์พล สีละพันธ์ 5 6 25
36 57006 นาย วิชญะ ทองศรีพงศ์ 6 1 8
37 57599 นาย วิโรจน์ ชาญชัยพิชิต 5 6 1
38 56883 นาย ศุภวิชญ์ วงศ์ศิริจันทร์ 6 17 7
39 57978 นางสาว ศุภิสรา จันทองอ่อน 5 12 28
40 57750 นางสาว สิริณัฐ ดวงประวัติ 5 5 26
41 57933 นางสาว อคิราภ์ดา กิตติคณานุรักษ์ 5 9 32
42 59114 นาย อรุโนทัย ไชยเลี้ยว 4 6 22
43 56949 นางสาว อัยนาอ์ งามสมชาติ 6 6 33
44 58179 นาย อิทธิเดช อบมา 5 17 11
45 57165 นาย เพลงพิณ ลีทองดี 6 13 11
46 62084 นางสาว โชติกา จันทร์ศิริ 5 1 26