โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Board Games
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 723
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนราวดี จังหาร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56696 นาย กัณตพงศ์ บึงมุม 6 7 4
2 58711 นางสาว ขจีวรรณ วงศ์จะมาศ 4 1 17
3 58847 เด็กหญิง ชฎายุ แปงการิยา 4 14 25
4 56954 นาย ธนอนันต์ จินดาทิพย์ 6 10 13
5 56830 นาย ธราเทพ โกวิทย์ 6 10 7
6 56831 นาย นราธิป สีคุณน้ำเที่ยง 6 10 8
7 58150 นางสาว พรภัทรา พรมสุบรรณ์ 5 15 34
8 57660 นางสาว วริศรา ใจเบา 5 8 14
9 58956 นางสาว วริศรา ต้นกันยา 4 8 35
10 56797 นาย ศุภกร เกยุราพันธุ์ 6 11 13
11 57799 นางสาว ศุภกานต์ อักษรพิมพ์ 5 8 23
12 59092 นางสาว สิริกร เกตุดาว 4 12 37
13 56663 นาย สุวิจักขณ์ พิมพ์แก้ว 6 10 3
14 58881 เด็กชาย เตชสิทธิ์ อารีรอบ 4 15 6