โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 17 / 16
ห้องเรียน : ใต้อาคาร 11
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิวะ ปินะสา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58574 นาย ขจรยศ ไชยฤทธิ์ 4 12 1
2 58982 นางสาว จิตรประภา ภูครองจิตร์ 4 12 22
3 58941 นางสาว ชญาดา เพชรประกายพร 4 7 30
4 58944 นางสาว ณณิฐา แสนลานนท์ 4 15 28
5 58576 นาย ณภัทร์ แสงคำ 4 3 1
6 58717 นางสาว ณัฐกานต์ โล่ลา 4 3 33
7 58945 นางสาว ณัฐณิชา จูนก 4 5 33
8 58970 นาย ปิโยรส ปิยะนันท์ 4 6 16
9 58582 นาย ปีติกานต์ คมขำ 4 6 3
10 58546 นางสาว ปุณณภา ลิ้มธนาคม 4 2 17
11 58951 นางสาว พิชญาภา ศรีวิชา 4 7 31
12 58587 นาย ภคชัย หงส์วิลัย 4 2 3
13 58972 นาย ริชการ สมถวิล 4 3 16
14 58662 นาย วริทธินันท์ ดรหมั่น 4 3 11
15 62929 นาย วีรากร ระวีกุล 4 2 15
16 62937 นาย อภิวิชญ์ สังข์อยุทธ์ 4 6 26
17 58978 นาย เสฏฐวุฒิ สุดเพาะ 4 10 3