โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ประวัติศาสตร์นอกตำรา
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 432
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวัชรา รุ่งสว่าง        2. คุณครูสุมงคล เครือสิงห์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56843 นางสาว กฤติยากรณ์ ไทยวังชัย 6 7 26
2 58892 นางสาว กัญญภัค ชรากาหมุด 4 8 23
3 56665 นางสาว กานต์ชนก แสนสงค์ 6 3 18
4 58690 นาย คามิน พลปัถพี 4 4 7
5 57199 นาย ชนาภัทร สาสิมมา 6 1 10
6 58692 นาย ชัยรวัฒน์ เกียรติฟูเฟื่อง 4 5 2
7 56825 นาย ชินวัตร เอื้อกลูวราวัตร 6 16 2
8 56847 นางสาว ฐิติปวีณ์ ธงยศ 6 7 27
9 62134 นาย ณัฐชนนท์ ลิ้มสวัสดิ์ธารา 5 10 23
10 57806 นาย ณัฐดนัย ตั้งชูพงศ์ 5 14 2
11 56891 นางสาว ณิชกมล ไวโสภา 6 8 26
12 59123 นางสาว ณิชารีย์ เทียมสอน 4 14 33
13 56658 นาย ธนกร เวียงสิมา 6 7 2
14 58883 นาย ธนภัทร เถื่อนนาดี 4 5 8
15 56721 นางสาว ธนารีย์ หลานวงศ์ 6 3 26
16 56765 นางสาว ธัญญารัตน์ นาทัน 6 8 19
17 58633 นางสาว ธิติยา เลยวานิชย์เจริญ 4 1 22
18 58902 นางสาว ปรัชิญาดา ขุ่ยร้านหญ้า 4 14 23
19 57204 นาย ปรเมศ ชัยวงษ์ 6 16 12
20 58638 นางสาว ปิยพร สิงห์ขรณ์ 4 1 24
21 57205 นาย พิทยาธร พันธวาศิษฏ์ 6 7 17
22 57137 นางสาว พิมพ์พิศา หอมอินทร์ 6 13 31
23 59131 นางสาว พุฒิชาดา พุทธจักร 4 13 33
24 56960 นาย พุฒิพงศ์ สุดเพาะ 6 7 11
25 56836 นาย ภากร รุจิโรจน์สุวรรณ 6 7 8
26 56856 นางสาว มธุรดา ฮาดแสนเมือง 6 7 28
27 59133 นางสาว รัษฎากร คนอาจ 4 7 38
28 56774 นางสาว รุ่งนภา หน่ายสูงเนิน 6 7 21
29 58640 นางสาว วรกัญญา เลขวรรณวิเศษ 4 7 20
30 56777 นางสาว วิรัญชญา แก้วพิกุล 6 16 22
31 57866 นาย อนุสรณ์ เพ็งพา 5 10 7
32 56863 นางสาว อัจจิมา มณีบุตร 6 7 29