โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : โหราศาสตร์ Horoscope
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 331
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฐฎกันย์ พิมพ์นารากร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57867 นางสาว กชกร สีโนนแก้ว 5 17 19
2 56716 นางสาว กัญญาพัชร กากแก้ว 6 12 18
3 58003 นางสาว กีรภา ใจกระสันต์ 5 17 23
4 58186 นางสาว ณกุลกานต์ เทพโภชน์ 5 17 34
5 58141 นางสาว ณฐมนกาญจน์ ชาญกว้าง 5 12 30
6 58716 นางสาว ณัฏฐ์สินี แพงแสง 4 13 18
7 62128 นางสาว ณัฐกานต์ ดอนชัย 5 12 35
8 58696 นาย ธีรภัทร หล่มช่างคำ 4 8 8
9 58949 เด็กหญิง พัชรพร คลังระหัด 4 11 35
10 56792 นาย พีรพัฒน์ ศิริวงศ์ไพศาล 6 11 10
11 58955 นางสาว วรัชยา สีชารี 4 10 19
12 58770 เด็กหญิง วรันลักษณ์ ใจเที่ยง 4 5 34
13 56882 นาย ศุภวิชญ์ คุณเศรษฐ์ 6 10 11
14 57127 นาย หนึ่งตะวัน โคตรทิพย์ 6 10 18
15 58796 เด็กหญิง เขมจิรา ตรีนาคพันธุ์ 4 5 16