โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : Easy Social
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอรรถกร เกษรแก้ว        2. คุณครูนำพงษ์ สุขสบาย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61274 นางสาว กชกร สุขสวัสดิ์ 6 11 44
2 62117 นาย กิจพัฒน์ ภูเต้าทอง 5 12 9
3 57566 นางสาว กิติญาดา เหลาเกลี้ยงดี 5 2 12
4 62205 นางสาว จิดาภา พรรณวงศ์ 5 12 41
5 57173 นางสาว ชนัญชิดา ก้านคำ 6 10 33
6 57551 นาย ชนินทร์ภูมิ ไชยสาส์น 5 1 1
7 58164 นาย ชยางกูร จำปามี 5 7 14
8 58895 นางสาว ณมน เพ็งทอง 4 14 22
9 62128 นางสาว ณัฐกานต์ ดอนชัย 5 12 35
10 57178 นางสาว ณัฐรดา ถุนพุทธดม 6 17 31
11 57592 นาย ณัฐสิทธิ์ แก้วดี 5 1 7
12 57873 นางสาว ธนภรณ์ ทองถิน 5 5 31
13 57179 นางสาว ธนัชพร ศรีหานู 6 14 37
14 57595 นาย ธีร์กวิน ชัยบุตร 5 3 5
15 58885 นาย ประวริศ บุตรเวียงพันธ์ 4 10 1
16 62120 นาย ปองคุณ ปทุมธนทรัพย์ 5 12 12
17 58676 นางสาว ปัญญณัฐ จอมแปง 4 9 10
18 57792 นางสาว มนัสนันท์ ทัศนาวิวัฒน์ 5 12 24
19 62964 นางสาว รารินนา กรีฟซัน 4 17 37
20 58912 นางสาว วรัญฐิญา ทองขันธ์ 4 10 16
21 58569 นางสาว วิภาดา จอมใจป้อ 5 10 40
22 57798 นางสาว วิลาสินี ชารีดี 5 9 23
23 62133 นางสาว ศิริฉัตร นันสอาด 5 12 40
24 56662 นาย ศุภกร ธเนศธนากุล 6 7 3
25 59045 นางสาว ศุภิสรา แคนคง 4 17 23
26 56754 นาย สุกฤษฎิ์ เฉยไสย 6 10 5
27 59024 นาย สุพัชรนันท์ ถนิมลักษณ์ 4 13 9
28 57564 นาย อัยยภัทร อัครบุตร 5 1 6
29 62930 นาย อาณัฐ อันลูกท้าว 4 2 16
30 57645 นาย อิทธิกร วรฉันท์ 5 1 10
31 57589 นาย เฉลิมวิชย์ สีดาเคน 5 3 4
32 62931 นางสาว เชิญขวัญ ลาสอน 4 2 27