โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ภาษาพาสนุก
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 732
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุภาพ กิดาการ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58710 นางสาว กนกพร ท่าจอหอ 4 13 15
2 57917 นางสาว จณิสตา สรรสมบัติ 5 14 20
3 57959 นางสาว ชัยรัมภา ยอดพนม 5 16 25
4 56888 นางสาว ชีวาพร โสภามา 6 13 27
5 58648 นาย ฐิติภัทร ธงยศ 4 11 6
6 57014 นางสาว ฐิติมา พงษ์ประภัสร 6 5 18
7 57960 นางสาว ณัฏฐณิชานันท์ ชาวเหนือ 5 8 30
8 57806 นาย ณัฐดนัย ตั้งชูพงศ์ 5 14 2
9 59056 เด็กชาย ธนวัต ปัถพี 4 13 7
10 57219 นางสาว ธัญลดา โสเพ็ง 6 7 40
11 59150 เด็กชาย ธิปก ดวงมาลา 4 9 2
12 57164 นาย พาทิศ ผิวรัตน์ 6 13 10
13 57972 นางสาว รินรดา ประโพธิ์ทัง 5 8 31
14 57976 นางสาว วิราณัลล์ สตานิคม 5 8 32
15 58775 นางสาว สุประวีณ์ ธัญพัศกรณ์ 4 8 38