โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : English is all around
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 743
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูขวัญพิศ ทองคำวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57069 นาย ชญานินท์ จรทะผา 6 5 2
2 58028 นาย ชนาธิป รจนา 5 6 17
3 58783 นาย ณปกป้อง นะวะมวัฒน์ 4 8 5
4 57732 นางสาว ณภัทร ลิ้มวิโรจน์ตระกูล 5 8 15
5 61246 นางสาว ตฤณญพร เหิมทะยาน 6 15 37
6 58653 นาย ธาราเทพ อรัญนารถ 4 3 8
7 59150 นาย ธิปก ดวงมาลา 4 10 6
8 58101 นางสาว ปริยาภัทร อังศุชาติวงศ์ 5 8 38
9 58658 นาย ปุณณทัศ ไชยชนะ 4 1 7
10 57744 นางสาว ภณัฐศิณีย์ ภิงคะสาร 5 8 17
11 57997 นาย ศุภโชค อนุชิตกุลชัย 4 7 1
12 57843 นางสาว สรารัตน์ เสร็จกิจ 5 8 24
13 58132 นาย สิริราช สุนิมิตร 5 8 13
14 58111 นางสาว สุพิชชาวดี ทุมหนู 5 4 32
15 59205 นาย อธิชา แสงสกุล 4 9 8
16 57692 นางสาว เขมจิรา หนูตอ 5 4 21