โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Hola! ภาษาสเปน ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 29 / 30
ห้องเรียน : 722
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนันทภัค แซ่โค้ว        2. คุณครูวษิรฏา ภูวรกิจ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58071 นาย กฤษณพงษ์ แก้ววิเศษ 5 10 15
2 61208 นางสาว กานติมา เดือนกอง 6 12 36
3 56804 นางสาว กุลปรียา ผาหัวดง 6 12 24
4 62938 นาย จุลจักร ดิลกลาภ 4 10 3
5 56808 นางสาว จุฬาลักษณ์ สมบูรณ์ 6 10 24
6 57694 นางสาว ชญาดา ภูครองทุ่ง 5 16 17
7 59121 เด็กหญิง ชลิดา ทองเชื้อ 4 10 13
8 58919 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เลียงชัยศิริ 4 8 2
9 58920 เด็กชาย ชินภัทร งามดี 4 13 5
10 58185 นางสาว ญาณวดี วงศ์ษา 5 10 34
11 57046 นางสาว ณิชาทร อารียะเดชาพงษ์ 6 3 31
12 56952 นาย ธนพงศ์ นามสีลี 6 10 12
13 57298 นาย ธัญญพัฒน์ อังวราวงศ์ 6 15 12
14 58486 นางสาว ธีมาพร สุวรรณปิยะกุล 4 15 29
15 57737 นางสาว นงนภัส จงศักดิ์สิทธิ์ 5 15 18
16 57133 นางสาว นริศรา นารอง 6 10 32
17 59105 นาย ปกรณ์ ศรีลุนช่าง 4 16 8
18 58856 เด็กหญิง พรธีรา ดวงทาแสง 4 10 15
19 56979 นางสาว พัชรพร ศิริคำ 6 10 29
20 57971 นางสาว พัชราภรณ์ นาคสู่สุข 5 15 25
21 59177 นางสาว พิมพ์เพียงเพ็ญ ภูสอดเงิน 4 8 29
22 58201 นางสาว ภัทราวดี กุลสุวรรณ 5 10 39
23 57229 นางสาว มนัสนันท์ มาพระลับ 6 13 35
24 56773 นางสาว รัชฎาภรณ์ พรมยาลี 6 15 20
25 59111 นาย ศิวพงศ์ วะไลใจ 4 12 11
26 62157 นางสาว ศุภสิริ เกื้อกูล 5 16 40
27 56779 นางสาว สุปรียา สนธิสวน 6 7 22
28 59205 นาย อธิชา แสงสกุล 4 10 9
29 56654 นางสาว อภิณห์จันท์ ธนัตพรภิญโญ 6 12 15