โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ไมค์ทองคำหมอลำสร้างสรรค์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 544
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเฉลิมชัย พันธุรักษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57944 นาย ฐิติวัชร์ บุดดีคำภา 5 11 22
2 59188 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ วีรธนาพงษ์ 4 10 5
3 57161 นาย ปกรณ์ โนนทิง 6 6 18
4 58636 นางสาว ปณิชา อ้วนพรมมา 4 3 26
5 58637 นางสาว ปนิตา มูลเหล็ก 4 7 26
6 57138 นางสาว พิยดา ภูบุญอบ 6 14 33
7 59198 นาย ภัทรพล ชนชนะชัย 4 10 7
8 58818 นางสาว วริยา วงศ์สีหา 4 15 37
9 56982 นางสาว วริศรา ธิหล้า 6 14 29
10 57085 นาย ศิลปกร แก้วดวง 6 6 13
11 58641 นางสาว สิปโปทัย บุตรลา 4 3 36
12 57144 นางสาว สุทาทิพย์ ชาริดี 6 14 34
13 57038 นาย เศรษฐพงศ์ เเก้วดวง 6 2 9
14 58025 นางสาว ไอศิกา ปึกไธสง 5 13 27