โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : KKW Board Games
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 45
ห้องเรียน : 226
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปฏิญญา มุ่งหมาย        2. คุณครูเชาว์วัฒน์ ทองโคตร        3. คุณครูนฤพล สีน้อยขาว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58915 นาย กฤษฎา พลวิเศษ 4 6 13
2 57835 นาย กิตติพิชญ์ ปิยะศิลป์ 5 8 8
3 57893 นาย กุนธ์พิสิษฐ์ ตีกา 5 9 5
4 58736 นาย คชินทร์ชัย โสภาที 4 6 8
5 59097 นาย คุณานนต์ บุญประสพ 4 6 19
6 56867 นาย จเด็จ เอาะน้อย 6 15 4
7 56621 นาย ชงฆวัฒน์ พนันชัย 6 12 1
8 58074 นาย ชญานิน ไพจิตร 5 16 9
9 57623 นาย ชญานิน อินทะเรืองศร 5 11 1
10 57759 นาย ชลชนม์ วงศ์เกตุ 5 8 5
11 56995 นาย ชลณภัทร์ แพงศรี 6 1 7
12 58611 นาย ชวนากร ลาคำ 4 4 4
13 58647 นาย ชวัลกฤติ หุมสิน 4 5 1
14 57157 นาย ณัฐพงษ์ พรธิอั้ว 6 15 10
15 62970 นาย ดุจภูผา พิมพูทร 4 15 17
16 59101 นาย ธนภัทร สุวรรณธาร 4 15 13
17 59032 นางสาว ธัญชนก ภูสดสูง 4 15 30
18 58852 นางสาว ธัญญารัตน์ ศิริไพบูลย์ 4 7 26
19 57015 นางสาว นันทิยา ปังประเสริฐ 6 2 22
20 57631 นาย บุณยกร บุญกำจัด 5 11 3
21 58084 นาย ปฏิภาณ นามสีลี 5 11 29
22 58901 นางสาว ปรัชญามล บัญฑิตย์ 4 7 28
23 62968 นาย ปราณ ดีอุดมจันทร์ 4 10 11
24 57764 นาย ปัณณภัสร์ จิตวรวิสุทธิ์ 5 7 7
25 59106 นาย ปุณณภพ ทองโป้ย 4 13 12
26 57765 นาย ปุรเชษฐ์ จันทร์มี 5 11 14
27 58681 นางสาว พิมพ์ลดา คำมา 4 7 21
28 58766 นางสาว ภัทรธิดา หมั่นมี 4 5 22
29 56925 นาย ภัทรศักดิ์ อัครวงศ์ปรีชา 6 12 5
30 56705 นาย รณกร นามสีลี 6 2 5
31 57640 นาย รณกร สีหวัง 5 11 4
32 61214 นางสาว รินรดา เสียงสนั่น 6 12 42
33 58818 นางสาว วริยา วงศ์สีหา 4 15 21
34 57685 นาย วิชชากร ครองกิจศิริ 5 6 7
35 57007 นาย ศิวศักย์ อาจศึก 6 1 9
36 56797 นาย ศุภกร เกยุราพันธุ์ 6 11 13
37 62101 นาย ศุภฤกษ์ ลาสอน 5 3 20
38 58663 นาย ศุภวิชญ์ ลีศิริกุล 4 11 4
39 58622 นาย สิทธิพงษ์ กล่ำมาก 4 12 3
40 61216 นางสาว หยกสมุทร อรุณรัตน์ 6 12 44
41 56711 นาย หาญวิสิฐ เลืองยวี 6 12 2
42 57009 นาย อชิรวิทย์ แผงตัน 6 4 8
43 57910 นาย อภิวัฒน์ เมืองประดิษฐ์ 5 9 8
44 57688 นาย อภิวัฒน์ ศรีบุตรราช 5 16 1
45 59049 นางสาว อินทิราพร อุตสาหะ 4 17 24
46 61243 นาย เวธน์วริทธิ์ สร้อยเพชร 6 15 16
47 58089 นาย เอกภูมินท์ เชี่ยวชัชวาลชัย 5 9 19
48 58180 นาย เอกรัตน์ แสนหาญ 5 6 26