โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : แอโรบิควัยใสใส่ใจสุขภาพ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 45
ห้องเรียน : ลานหน้าอาคาร 10
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์        2. คุณครูประภารัตน์ เนื่องแก้ว อารีล้น        3. คุณครูทิพวรรณ ศรีตระกูล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61228 นาย กฤชณภัทร โพธิมา 6 14 13
2 62955 นางสาว กฤติยา สายนาค 4 16 21
3 58137 นางสาว กัญญาวีร์ จันทร์จิระ 5 14 33
4 58005 นางสาว จุฑามาศ จันทะวงษ์ 5 15 27
5 58918 นาย ชยกร ลือนาม 4 15 2
6 62150 นางสาว ชิตาภา บำรุง 5 15 40
7 57112 นาย ณภัทร สง่างาม 6 9 10
8 56974 นางสาว ณัฐฑีรา อุยยาหาร 6 9 31
9 57872 นางสาว ณัฐทาดา นามวิจิตร 5 14 19
10 56917 นาย ธนดล ปักเหนือ 6 9 6
11 56862 นาย ธนวินท์ ชินเนหันหา 6 7 9
12 58143 นางสาว ธนัญชนก ศรีภูธร 5 15 33
13 61231 นาย ธัชชัย นาสมจิตร 6 14 16
14 56873 นาย นรภัท ศรีนามล 6 9 2
15 56920 นาย ปรเมษฐ์ ร่องบุตรศรี 6 14 5
16 62154 นาย ปิติ จันทพิมพ์ 5 16 16
17 57880 นางสาว พรกนก วรรณสุทธิ์ 5 15 22
18 56790 นาย พัสกร เหล่าพันนา 6 9 1
19 57856 นาย ภัคพล สมศรีโย 5 15 3
20 61181 นาย ภูมิถิ่น โพทิพย์วงษ์ 6 7 19
21 56962 นาย รพีพงศ์ รุ่งโรจน์พานิช 6 9 9
22 57536 นางสาว วชิราภรณ์ ธาตุบุรมย์ 6 9 41
23 58107 นางสาว ศริตา สมศรี 5 15 31
24 56880 นาย ศิลป์ศรุตต์ วรรณวิจิตร 6 14 3
25 61254 นาย ศุภชัย ซามาตรา 6 16 18
26 56883 นาย ศุภวิชญ์ วงศ์ศิริจันทร์ 6 17 7
27 62151 นางสาว ศุภสรา ธรณิศราติพงศ์ 5 15 1
28 57169 นาย สืบสกุล อุทัยพันธุ์ 6 14 9
29 62152 นาย อัมรินทร์ วงศ์วิจิตรกุล 5 16 15
30 61192 นาย อิศรานุวัฒน์ แก้วคาม 6 10 23