โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ใจรัก..ยามว่าง
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 10 / 15
ห้องเรียน : 532
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูญาตา กรุณากร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58868 เด็กหญิง ขวัญวรางค์ กฤติยาพงศ์วิทูล 4 17 20
2 62147 นาย จตุภัทร ยามี 5 15 15
3 58163 นาย ฉัตริน ราชธา 5 12 8
4 59164 เด็กหญิง ญาณิศา นามโยธี 4 15 21
5 62947 นางสาว ฟ้าใส วัฒนกูล 4 15 34
6 58864 นางสาว วริศรา บูรณะกรณ์ 4 15 38
7 58020 นางสาว ศศิวิมล พยัคฆพันธ์ 5 7 28
8 58843 นาย ศุภวิชญ์ จันที 4 4 24
9 59166 นางสาว อาทิตติยาพร อนุรัตน์ 4 15 40
10 61197 นาย ไชยศักดิ์ ซูกิ 6 11 30