โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เวทีนักพูด
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 524
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตร        2. คุณครูคัมภีรพรรณ ไชยธรรม        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56842 นางสาว กชกร สอนเพ็ง 6 13 25
2 58590 นางสาว กมลทิพย์ คำละมูล 4 2 18
3 59006 นาย กฤติเดช ชินนำพองธีรา 4 9 31
4 57170 นางสาว กัญญามาศ สุรพันธ์พิชิต 6 8 37
5 57041 นางสาว กัณยาวีร์ วัชเรนทร์สุนทร 6 4 28
6 56805 นางสาว กุลิสรา ศรีนาง 6 8 20
7 56656 นาย คณาธิป ปินะถา 6 5 1
8 61202 นาย คมชาญ วรสาร 6 12 9
9 58575 นาย จิตรภณ ทองพั้ว 4 2 1
10 57043 นางสาว จิรัชญา คุณเมืองปักษ์ 6 4 29
11 58692 เด็กชาย ชัยรวัฒน์ เกียรติฟูเฟื่อง 4 5 4
12 56670 นางสาว ณัฏฐณิชา แดนเสนา 6 13 18
13 61180 นาย ธนพล แสนสีคำม้วน 6 7 18
14 57898 นาย ธีรภาพ แก้วลือ 5 13 7
15 56742 นาย ปฏิพล พิจารโชติ 6 13 2
16 58676 เด็กหญิง ปัญญณัฐ จอมแปง 4 9 20
17 58763 เด็กหญิง ปัญญารัตน์ โจซิ้ม 4 13 22
18 57224 นางสาว พัฒน์นรี ชุติจิรัฐิติกาล 6 7 42
19 58953 นางสาว พิมพ์ชนก ทองรุ่งเรืองชัย 4 13 28
20 56980 นางสาว พุธิตา อุดมวงค์ 6 8 29
21 61203 นาย ภาคิน อุตสาหะชัย 6 12 10
22 57724 นาย ภูมิพีระ เรืองศิริปิยะกุล 5 12 4
23 56748 นาย ภูริณัฐ โพธิศรี 6 11 4
24 56774 นางสาว รุ่งนภา หน่ายสูงเนิน 6 7 21
25 56750 นาย วรพงศ์ เลขวรรณวิเศษ 6 11 5
26 58771 เด็กหญิง วราธาห์ เสตะ 4 12 33
27 57143 นางสาว สุดารัตน์ เพียรโคตร 6 9 36
28 56820 นางสาว หทัยรัตน์ วรรณรัตน์ 6 14 24
29 57845 นางสาว อัปสร มณีแจ่ม 5 11 38
30 56666 นางสาว โกลัญญา ถาดวิจิตร 6 8 11