โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ลีลาศ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : 821
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกมลวรรณ แมเดอสัน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62943 นางสาว กมลลักษณ์ พลายวิเคราะห์ 4 14 39
2 57981 นาย กฤตนพงษ์ กิติวัฒนปกรณ์ 5 13 8
3 59206 นางสาว กาญโกมล ชัยมงคล 4 14 35
4 57757 นาย คเณศ บุญโสภณ 5 3 12
5 58918 นาย ชยกร ลือนาม 4 15 6
6 58671 นางสาว ณธัญญา เบ้าเฮือง 4 4 23
7 59188 นาย ณัฐวัฒน์ วีรธนาพงษ์ 4 10 8
8 57629 นาย นภดล พหลภิญโญ 5 5 3
9 57655 นางสาว ปภาสิตา ภูผาลัย 5 4 19
10 56978 นางสาว ปาณิศา ตะโม 6 9 32
11 59198 นาย ภัทรพล ชนชนะชัย 4 10 9
12 57817 นาย ภัทรภูมิ โนราช 5 16 3
13 57185 นางสาว มนัญชยา แก้วศิริ 6 9 38
14 58069 นางสาว สุภาวิณี นาหนองค้า 5 14 29
15 58046 นาย เสฏฐวุฒิ กระจ่างโพธิ์ 5 9 18
16 58001 นาย โอบนิธิ พิเชฐเรืองไชย 5 9 14