โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เราจะรวยด้วย"กราฟิก" ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 1111
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนราภรณ์ หนองหลวง        2. คุณครูรติ จอกสำนัก        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58915 เด็กชาย กฤษฎา พลวิเศษ 4 6 3
2 57756 นาย กิตติกวิน จันบุตราช 5 11 11
3 57567 นางสาว กุลยา วงษ์ภักดี 5 11 31
4 58004 นางสาว ครินทร์ธร โคตมะ 5 14 23
5 57758 นาย ชนน ประภา 5 11 12
6 57625 นาย ณวัฒน์ แสงคำ 5 6 2
7 57202 นาย ณัฐกฤต อามาตย์ 6 11 26
8 61240 นาย ณัฐรัชต์ เหมือนอินทร์ 6 15 13
9 57160 นาย ธนภัทร อิ่มใจ 6 11 25
10 57114 นาย ธนภัทร สารพิสุทธิ์ 6 11 23
11 59192 เด็กชาย ธนวัฒน์ สีทาดี 4 6 10
12 57115 นาย ธนากร แพทย์กุล 6 9 11
13 56648 นางสาว ธัญรดี รุ่งอยู่ศิริ 6 2 16
14 56701 นาย ธีมากร หลักคำ 6 2 4
15 57180 นางสาว พนิดา ไสบาล 6 5 23
16 58786 เด็กชาย พรหมพิริยะ อุทปา 4 7 9
17 58678 นางสาว พรไพลิน สุวรรณโสฬส 4 4 32
18 57035 นาย พัชรพล นุชนวลรัตน์ 6 11 21
19 57790 นางสาว พิมพกานต์ เทียนสุคนธ์ 5 11 36
20 56747 นาย พีรวิชญ์ มีคำทอง 6 11 3
21 58934 เด็กชาย ศุภัครสวัส โพธิปัสสา 4 17 13
22 58204 นางสาว สุดารัตน์ พิทักษ์วงศ์โรจน์ 5 11 42
23 58589 นาย สุทักษ์ เรืองไชยวุฒิ 4 2 15
24 57644 นาย อติวิชญ์ นิราราช 5 11 6
25 58821 นางสาว อริสรา สุขสมเขตร 4 3 39
26 57150 นางสาว อารญา สาลีวัน 6 17 29
27 58811 นางสาว เพชรรัตน์ ภูพันนา 4 2 25
28 58931 เด็กชาย เพลงพรหม ลีทองดี 4 6 19
29 57768 นาย เสฎฐวุฒิ เหล่าลาภะ 5 16 3
30 58827 นาย แก่นพนม เฉลิมวงศ์วิวัฒน 4 11 1