โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คอกาแฟ (Coffee Lovers)
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 113
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอุทัยวรรณ สอนเจริญ        2. คุณครูบุษกล แก้วบัวดี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61656 เด็กชาย กวิน นามแดง 2 8 2
2 61059 เด็กหญิง กัญญาภัค ฟักนาค 3 14 22
3 60907 เด็กชาย กันต์กวี โชติกวี 3 11 1
4 61040 เด็กชาย กันทรากร สาราษฎร์ 3 14 2
5 61865 เด็กชาย ก้องกิดาวิชญ์ ศรีประวงศ์ 2 13 2
6 60075 เด็กชาย จักกาย ชูพันธ์ 3 4 5
7 61063 เด็กหญิง จิดาภา สารยศ 3 14 26
8 61387 เด็กหญิง จิรภิญญา เล้าเจริญชัย 2 1 16
9 62392 เด็กชาย ชวัลณัฐ ศรีบุรินทร์ 1 3 5
10 62318 เด็กชาย ชานน นภานุเคราะห์ 1 1 3
11 61702 เด็กชาย ณปกรณ์ ภูมิคอนสาร 2 9 7
12 61868 เด็กชาย ณภัทร พลสาขา 2 13 5
13 61001 เด็กชาย ณภัทร กัณหา 3 13 7
14 62338 เด็กหญิง ธนัชชา อังวราวงศ์ 1 1 23
15 62356 เด็กชาย ธนายุทธ กาจหาญ 1 2 5
16 61980 เด็กหญิง ธีรกานต์ ด้วงพันนา 2 15 34
17 60079 เด็กชาย ธีรพล เขียวจันทร์ 3 4 9
18 61643 เด็กหญิง ปวริศา สุขภูวงค์ 2 7 32
19 61790 เด็กชาย ปัณณธร นาแสวง 2 11 11
20 59976 เด็กหญิง ปุญญิศา พึงประภา 3 2 30
21 61397 เด็กหญิง ปุณณดา ปานสวัสดิ์ 2 1 26
22 61009 เด็กชาย ปุณภวัฒน์ บ่วงนาวา 3 13 15
23 62380 เด็กหญิง พณิชา หอมอ่อน 1 2 29
24 60985 เด็กหญิง พรทิวา โคแสงรักษา 3 12 35
25 61400 เด็กหญิง พิชญากร เหลาธรรม 2 1 29
26 61481 เด็กหญิง พิชญาภา หิรัญนุเคราะห์ 2 3 38
27 61961 เด็กชาย ภูผา วรรณราช 2 15 14
28 59999 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พงษ์พันธ์ 3 3 17
29 62385 เด็กหญิง มีณชญา กลางพิมาย 1 2 34
30 61012 เด็กชาย รตนชัยกรณ์ นามโคตร 3 13 17
31 61077 เด็กหญิง รสา วิชัยวงศ์ 3 14 40
32 61671 เด็กชาย รัชชานนท์ โยทคบุรี 2 8 17
33 61672 เด็กชาย รัฐภูมิ ศิริภูมิ 2 8 18
34 62365 เด็กชาย วชิร อั้งเจริญกุล 1 2 14
35 59981 เด็กหญิง วรินทร์ธรา กำบุญมา 3 2 35
36 61987 เด็กหญิง สิริกาญจน์ คำพิทูล 2 15 41
37 61736 เด็กหญิง อรปรียา ศิริศักดิ์เกษม 2 9 42
38 60994 เด็กหญิง อัญวีณ์ ธรรมรุจิราพงศ์ 3 12 43
39 61662 เด็กชาย เตชินท์ ราชธานี 2 8 8
40 60096 เด็กหญิง โชติกา คนล้ำ 3 4 26