โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 523
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอนงค์ บุญเลิศ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57711 นาย กฤตเมธ ศิริสุทธา 5 8 1
2 56970 นางสาว กาญจนา จันทร์นวล 6 9 30
3 57825 นางสาว ชนิสรา จันทร 5 9 23
4 58671 นางสาว ณธัญญา เบ้าเฮือง 4 4 23
5 56669 นางสาว ณรินลดา เขาทอง 6 15 17
6 59168 นางสาว นรีกานต์ โพธิกนิษฐ์ 4 8 21
7 59169 นางสาว นวพร เอกตาแสง 4 17 24
8 58899 นางสาว บัณฑิตา แสงคำ 4 16 25
9 61201 นางสาว ปัจฉิมาพร เดชวีระพานิชย์ 6 11 43
10 56769 นางสาว ผาณิตา อินทรพาณิช 6 9 18
11 58909 เด็กหญิง มะลิกานต์ มุงคุณคำชาว 4 7 31
12 61186 นางสาว มิ่งกมล วิจารณ์ไพบูลย์ 6 8 43
13 57974 นางสาว วชิรัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา 5 13 23
14 58913 นางสาว วิชญาภรณ์ เพ็งแสน 4 12 34