โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Rov the beginner
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 132
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวิริยกุล อุ่นอ่อน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58629 นางสาว กัญญาวีร์ วชิรศิริกุล 4 4 20
2 58870 นาย กันตพัฒน์ พิมพ์แมน 4 12 7
3 58939 นางสาว ขวัญชนก ศรีมูลมาตร์ 4 17 20
4 56807 นางสาว จิรวรรณ ลำพอง 6 15 22
5 58964 นาย ธนภัทร ศุภวีระกุล 4 11 11
6 58078 นาย ธนา ภูผิวเงิน 5 17 6
7 57118 นาย ปรัตถกร ศรีชัยภูมิ 6 7 14
8 56743 นาย ปัณณธร ชาทองยศ 6 7 7
9 58085 นาย พงศธร โชคดี 5 11 30
10 56813 นางสาว ภารวี แสนแก้ว 6 7 24
11 57125 นาย รุ่งโรจน์ หล้าประเสริฐ 6 10 18
12 56749 นาย วชิรวิทย์ ผึ่งฉิมพลี 6 12 3
13 56750 นาย วรพงศ์ เลขวรรณวิเศษ 6 11 5
14 56796 นาย วีรภัทร แหม่งปัง 6 6 5
15 56882 นาย ศุภวิชญ์ คุณเศรษฐ์ 6 10 11
16 57540 นางสาว อภิสรา เสนาโยธี 6 15 34