โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ท่องไปกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 143
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูขัตติยา ขัตติยะวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57914 นางสาว กฤตชญา ประเสริฐไทย 5 7 23
2 58871 นาย กิตติพัฒน์ โพธิ์อุดม 4 15 3
3 56930 นางสาว ชนัญธิญา ซ้ายโฮง 6 14 29
4 56888 นางสาว ชีวาพร โสภามา 6 13 27
5 58882 นาย ทักษิณ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 4 7 8
6 58145 นางสาว ปพิชญา ศิริคุณ 5 7 35
7 56744 นาย ปาราเมศ บุดดาน้อย 6 13 3
8 56682 นางสาว พิมพ์ลภัส บุญสุข 6 4 16
9 57138 นางสาว พิยดา ภูบุญอบ 6 14 34
10 58174 นาย วชิรวิทย์ จุ้ยเล็ก 5 7 15
11 56815 นางสาว วริยา ศรีสวัสดิ์ 6 13 24
12 57144 นางสาว สุทาทิพย์ ชาริดี 6 14 35
13 58845 นาย อภิสิทธิ์ ชัยมหา 4 14 5
14 56694 นางสาว อุมาริสา สีหาใต้ 6 4 17
15 61223 นางสาว เนตรทราย ซื่อสัตย์ 6 13 40
16 61227 นางสาว เอวิตรา คำหลอด 6 14 1