โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คัดลายมือสื่อภาษา
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 522
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61174 นาย กิตติชัย โสมชัย 6 6 24
2 61234 นางสาว กุลธิดา จันทร์สว่าง 6 14 39
3 56760 นางสาว ฉัฐศิรมาศ มงคลอินทร์ 6 14 21
4 58165 นาย ณรงวิทย์ ดวงปากเพ็ง 5 9 20
5 57177 นางสาว ณัฐปาณี นันท์ดี 6 14 35
6 56674 นางสาว ธนภรณ์ ช่างเหล็ก 6 6 27
7 56811 นางสาว นรีรัตน์ พงษ์พิมพ์ 6 14 23
8 57118 นาย ปรัตถกร ศรีชัยภูมิ 6 7 14
9 57135 นางสาว ปรัถมา แสนศรีมนต์ 6 14 32
10 62951 เด็กชาย พีรณัฐ เรืองแหล่ 4 16 15
11 61238 นางสาว ภูริชญา ศรีพรหม 6 14 43
12 58065 นางสาว ศศิวิมล รุ่งเพ็ชรวงศ์ 5 15 29
13 57148 นางสาว อภิสรา อาจหาญ 6 15 31
14 57149 นางสาว อาทิตยา แก้วบาง 6 7 39
15 58179 นาย อิทธิเดช อบมา 5 17 11