โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คำคมขนมหวาน
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 29 / 30
ห้องเรียน : 521
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสิรินาถ จันทวงษ์        2. คุณครูสุกัญญา อภิรัตนวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56867 นาย จเด็จ เอาะน้อย 6 15 4
2 58074 นาย ชญานิน ไพจิตร 5 16 10
3 61266 นางสาว ชนัญญ์ทิชา บ่วงนาวา 6 17 37
4 61244 นางสาว ฐิติวรดา ฉายาวัฒนะ 6 15 36
5 56890 นางสาว ณัฐกมล เหล่ามะลอ 6 15 25
6 57157 นาย ณัฐพงษ์ พรธิอั้ว 6 15 10
7 61246 นางสาว ตฤณญพร เหิมทะยาน 6 15 38
8 57808 นาย ธนวัฒน์ เถื่อนนาดี 5 14 3
9 58167 นาย ธนัสสรณ์ โค้วศิริกุลกิจ 5 16 13
10 61263 นาย ธนากร จันทศร 6 17 16
11 56977 นางสาว ธีรริญญ์ ปุริสาร 6 15 29
12 61241 นาย บริพัฒน์ เวียงสมุทร 6 15 14
13 61247 นางสาว ปวิชญา หงษ์กง 6 15 39
14 62155 นางสาว พิมพ์พิกา อ่อมแก้ว 5 16 38
15 62156 นางสาว ภัคณิชานันท์ กล้าหาญ 5 16 39
16 62934 นางสาว ภัฏฐริภา อุดมรัตน์ 4 2 29
17 57818 นาย ภูตะวัน เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 5 8 7
18 61248 นางสาว มีสุข พิศุทธิสุวรรณ 6 15 40
19 57819 นาย รวิพล วงษ์พันธ์ 5 15 2
20 56942 นางสาว วันวิสา บุญกล้า 6 17 24
21 57188 นางสาว วิศรุตา จำปาหวาย 6 17 33
22 58108 นางสาว ศรินรัตน์ พุทธิวงศ์ธัญ 5 17 30
23 57662 นางสาว ศิริภารดา ขุมรัตน์ 5 17 15
24 56710 นาย สิรภพ ลาคำ 6 15 1
25 57688 นาย อภิวัฒน์ ศรีบุตรราช 5 16 2
26 61272 นางสาว อรชพร พิผ่วนนอก 6 17 43
27 58070 นางสาว อวิกา เชื้อบุญมี 5 16 32
28 61243 นาย เวธน์วริทธิ์ สร้อยเพชร 6 15 16
29 58112 นาย โชตยากร วิลาศ 5 16 11