โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Vector ที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 1111
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูรติ จอกสำนัก        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61228 นาย กฤชณภัทร โพธิมา 6 14 14
2 58794 นางสาว กิติญาดา สอนกอง 4 6 31
3 57731 นางสาว ฑิตยา สายยนต์ 5 1 24
4 57553 นาย ตฤณกร หมั่นกิจ 5 1 2
5 56740 นาย ธนบดี ปทุมไกยะ 6 14 2
6 61231 นาย ธัชชัย นาสมจิตร 6 14 17
7 62085 นางสาว ธัญธิตา บุญศิริ 5 1 27
8 56648 นางสาว ธัญรดี รุ่งอยู่ศิริ 6 2 16
9 57947 นาย ธาม บุญสนธิ์ 5 7 9
10 57555 นาย ธีรสุทธิ์ ไชยวุฒิ 5 1 3
11 58469 นาย นาสโรล์ โมฮัมหมัด ฮาชิมิ 4 17 1
12 56920 นาย ปรเมษฐ์ ร่องบุตรศรี 6 14 6
13 61232 นาย ปีติ เพชรไพรินทร์ 6 14 18
14 58786 นาย พรหมพิริยะ อุทปา 4 7 5
15 56753 นาย สิรวิชญ์ เกตุดาว 6 13 5
16 57169 นาย สืบสกุล อุทัยพันธุ์ 6 14 10