โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ลิขิตฟ้าบนฝ่ามือโหราจารย์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : Easy Library
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจุไรรัตน์ แอมนนท์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58091 นางสาว กนกอร ดีสินธ์ 5 14 29
2 57087 นางสาว กมลชนก จันทะวงษ์ 6 2 26
3 56865 นาย กฤตพร จันทร์โสม 5 7 1
4 58512 เด็กหญิง ฐิดายุ สาริกะภูติ 4 4 21
5 58613 เด็กชาย ณัฐกร ประจวบมอญ 4 13 6
6 56763 นางสาว ณัฐวีณ์ จารุสิทธิ์วานิช 6 13 23
7 57099 นางสาว นิณาดา ราชภัณฑ์ 6 2 27
8 58726 นางสาว พชรพร ฤทธิ์เดช 4 4 30
9 58727 นางสาว พรลภัส พันธ์ราช 4 10 16
10 58603 นางสาว พิยดา นามจูม 4 13 29
11 58704 นาย พีรภัทร อัศจรรย์ 4 13 10
12 57186 นางสาว รวินท์พรปิยะ พัดเพ็ง 6 16 34
13 61145 นางสาว สุพิชญา สมอาจ 6 3 43
14 58777 เด็กหญิง สุพิชญา ฤกษ์จารี 4 5 38
15 58178 นาย อานัส สุประเสริฐการกิจ 5 14 13