โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 48
ห้องเรียน : 122
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจันจิรา ทวยนันท์        2. คุณครูบุษกร เทืองน้อย        3. คุณครูนันทนา แสนจำลาห์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61221 นางสาว กนกภรณ์ เค็งนอก 6 13 38
2 57622 นาย จุฬา ราชบัณฑิต 5 12 2
3 61222 นางสาว จุฬาลักษณ์ พานเพียรศิลป์ 6 13 39
4 58163 นาย ฉัตริน ราชธา 5 12 8
5 57777 นางสาว ชลดา เนตรสมจิตร 5 8 19
6 58570 นางสาว ซาริต้า ชิม 5 5 42
7 58007 นางสาว ญาณิศา ดวงมาลา 5 5 35
8 56848 นางสาว ณชพร ไชยรา 6 13 26
9 58189 นางสาว ณัฐกมล เหล่าวงษา 5 16 35
10 57177 นางสาว ณัฐปาณี นันท์ดี 6 14 36
11 58742 นาย ทวีสิน อัคสินธวังกูร 4 3 15
12 58012 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ วงษ์ทรงยศ 5 13 26
13 57780 นางสาว ธนัสสรณ์ เตชสิทธิสุนทร 5 16 18
14 58167 นาย ธนัสสรณ์ โค้วศิริกุลกิจ 5 16 12
15 57671 นาย ธราธิป ดาวกระจาย 5 11 7
16 61257 นางสาว ธันย์ชนก สุนา 6 16 40
17 58227 นางสาว ธันวรา ศรีหานู 5 8 42
18 58926 นาย ธีธัช ธาตุไพบูลย์ 4 8 10
19 62162 นางสาว ปภาวรินทร์ ทินทา 5 17 37
20 59152 นาย ปรัญชัย ชิตไธสง 4 15 15
21 58744 นาย ปัณณวิชญ์ บุญมาตย์ 4 4 15
22 56922 นาย พงศ์ภีระ กรุงพลี 6 9 8
23 57991 นาย พงศ์ศิริ แกมคำ 5 16 8
24 61264 นาย พงษ ระวิหังโส 6 17 17
25 58888 นาย พลวรรธน์ กิตติโพวานนท์ 4 16 4
26 62961 นางสาว พิชชานันท์ พลศักดิ์ขวา 4 17 34
27 56981 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ขำโนนงิ้ว 6 11 38
28 62962 นางสาว ภวรัญชน์ ยิ่งยืน 4 17 35
29 58018 นางสาว ภัสสรรวี วิริยะชัยกิจ 5 16 30
30 58889 นาย ภูมิกริชญ์ สุขาภิวัฒน์ 4 15 5
31 58909 นางสาว มะลิกานต์ มุงคุณคำชาว 4 7 29
32 56899 นางสาว ยานุมาศ บุญจวง 6 14 28
33 57545 นางสาว รชฏวรรณ หล้าอภัย 6 13 37
34 58817 นางสาว วรณันฐ์ สร้อยปุ 4 7 23
35 57796 นางสาว วรรณชนก แสนบุตร 5 6 32
36 56982 นางสาว วริศรา ธิหล้า 6 14 30
37 57886 นางสาว ศศิธร อภิรัตนเจริญสุข 5 16 21
38 57548 นาย ศักดิภัทธ์ หารวงษา 6 9 14
39 56858 นางสาว ศิรประภา หาญสุริย์ 6 10 27
40 58292 นางสาว สชญา ศรีจูม 5 5 41
41 57888 นางสาว สุกัญญา ไชยมัง 5 9 28
42 61225 นางสาว สุประวีณ์ ศิลปษา 6 13 42
43 58022 นางสาว อภิชญา ศรีลางค์ 5 5 36
44 59139 นางสาว อรนลิน วงษ์กันยา 4 17 29
45 56966 นาย เศรษฐวัฑฒ์ ยาคลี 6 10 15
46 57768 นาย เสฎฐวุฒิ เหล่าลาภะ 5 16 2
47 59163 นางสาว โชติกา นันทา 4 12 36
48 57036 นาย โยนาธาน ยัวร์เกนเซ่น 6 4 9