โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การประดิษฐ์ดอกไม้เเห้งจากเศษวัสดุเหลือใช้
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 29 / 30
ห้องเรียน : 145
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจีราภรณ์ มิ่งขวัญ        2. คุณครูปุณณดา จันสูง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56716 นางสาว กัญญาพัชร กากแก้ว 6 12 18
2 56928 นางสาว กุลธิดา จิตวิขาม 6 15 26
3 57567 นางสาว กุลยา วงษ์ภักดี 5 11 31
4 58940 นางสาว ฉัตรธีรา คงประเสริฐผล 4 9 17
5 56971 นางสาว ชนานันท์ ก่อสกุลชัย 6 17 25
6 56846 นางสาว ชนิษฐา ศรีสวัสดิ์ 6 15 24
7 58942 นางสาว ญาดา แซ่ตั้ง 4 9 18
8 56973 นางสาว ณัฐชยาภรณ์ ไชยเพีย 6 11 37
9 56975 นางสาว ณัฐณิชา ศิริอุเทน 6 6 34
10 62960 นางสาว ธนกาญจน์ ฉายรัศมี 4 17 33
11 56850 นางสาว ธนันยรัชฎ์ ลำประไพ 6 14 26
12 58898 นางสาว นงนภัส ป่าโพธิ์ชัย 4 15 25
13 61213 นางสาว ปวรรัตน์ สนธาทร 6 12 41
14 57969 นางสาว พรปวีณ์ นามเหล่า 5 17 22
15 56896 นางสาว พรพรรณ ภูมิเวียงศรี 6 17 22
16 58952 นางสาว พิชญาภา อันทพะหลา 4 13 28
17 59041 นางสาว ภลินี เสียงไพรพันธ์ 4 15 31
18 56748 นาย ภูริณัฐ โพธิศรี 6 11 4
19 58729 นางสาว รินรดา ทับน้อย 4 4 29
20 56685 นางสาว วรรัตน์ คงน้อย 6 12 17
21 57187 นางสาว วิจิตรา วงภูเย็น 6 12 33
22 57141 นางสาว ศิริประภา อรรคฮาต 6 15 30
23 62164 นางสาว ศิศิรา พินิจ 5 17 39
24 56688 นางสาว ศุภากร ทับวิธร 6 15 18
25 56689 นางสาว สิริวิมล หาญจริง 6 6 28
26 56861 นางสาว อชิรญา ดวงเศษวงษ์ 6 8 25
27 56948 นางสาว อภิชนันท์ หาญสุริย์ 6 15 28
28 59069 นาย อภินันท์ พึ่งภาษี 4 9 5
29 59048 นางสาว อังศุมาลี ยืนยั่ง 4 9 27