โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เปตอง
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : สนามเปตอง
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกิตติพล ตางจงราช        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56822 นาย กฤตยชญ์ เพ็งรัตน์ 6 6 6
2 61261 นาย จอมพจน์ กัมปนาวราวรรณ 6 17 14
3 56913 นาย ณภัทร ไชยสีหา 6 9 5
4 59054 นาย ทองธนภัทร บุ้งทอง 4 5 8
5 59057 เด็กชาย ธัญยวิชญ์ ศรีคัฐมาน 4 7 7
6 56832 นาย นราวิชญ์ เพชรรักษา 6 17 6
7 59217 เด็กหญิง ปกฉัตร แสนงาม 4 8 23
8 61219 นาย ปรัชญา ประทีปะวณิช 6 13 16
9 58035 นาย ปุญชรัสมิ์ จันทร์เทพย์ 5 9 16
10 59060 เด็กชาย พิทักษ์พงค์ หมื่นน้อย 4 5 10
11 59062 นาย ภาสกร ถมคำ 4 5 11
12 58155 นางสาว ศศิกาญจน์ มุงคุณ 5 6 38
13 56662 นาย ศุภกร ธเนศธนากุล 6 7 3
14 59067 เด็กชาย สิรวิชญ์ วิสัยจร 4 17 14
15 59051 นาย เก่งกาจ ศรีแพนบาล 4 7 1