โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินกระดาษพับ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : Easy Science
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอาริศรา อรรคษร        2. คุณครูชุมพร อินทรจักรพงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59095 นาย กษมพรรณ ศรีจันดารี 4 7 14
2 58874 นาย กิตินันท์ ธนาคุณ 4 17 5
3 57090 นางสาว ขวัญข้าว โคตรพัฒน์ 6 5 21
4 57940 นาย คณินนภัส วราทิพัฒน์ 5 12 5
5 58712 นางสาว จณิสตา ดงทอง 4 4 26
6 58123 นาย ญาณกร แดงวิชัย 5 17 10
7 58594 นางสาว ฐิติรัตน์ พิศรี 4 4 18
8 59010 นาย ณัฐกิตติ์ เลี้ยงประเสริฐ 4 15 10
9 62199 นางสาว ณัฐณิชา คำสาว 5 13 39
10 56763 นางสาว ณัฐวีณ์ จารุสิทธิ์วานิช 6 13 23
11 57575 นางสาว ณิชาภัทร ถีอาสนา 5 12 18
12 59055 นาย ทัตพล พินิช 4 15 12
13 61188 นาย ธนกร สุวรรณไกรษร 6 16 13
14 58052 นางสาว ธนญา จันทะศิลา 5 13 28
15 57946 นาย ธนพงศ์ เลิศสหพันธ์ 5 12 6
16 57114 นาย ธนภัทร สารพิสุทธิ์ 6 11 23
17 56786 นาย ธีรภัทร ชิณศรี 6 11 8
18 57117 นาย นนท์ปวิธ อึ้งอารุณยะวี 6 11 24
19 59013 นาย นภสินธุ์ สุติ 4 11 18
20 59105 นาย ปกรณ์ ศรีลุนช่าง 4 16 12
21 58969 นาย ปรเมศวร์ แสงสุวรรณ 4 15 9
22 56725 นางสาว ปุณยนุช ผาภูมิ 6 13 21
23 59219 นางสาว พรพรรณ ธีระศิลป์ 4 16 33
24 58907 นางสาว พาฝัน ทองศรีสุข 4 15 27
25 58813 นางสาว ภัทราภา มหานิล 4 4 38
26 56793 นาย ภูริภัทร พรศรีเมตต์ 6 11 11
27 58840 นาย วริทธิ์ มโนภิรมย์ 4 15 2
28 59156 นาย ศุภกฤต โพนทอง 4 10 7
29 58842 นาย ศุภณัฐ กองวาจา 4 17 4
30 58979 นาย อุกฤษ โสดานิล 4 11 15
31 58881 นาย เตชสิทธิ์ อารีรอบ 4 15 4
32 58025 นางสาว ไอศิกา ปึกไธสง 5 13 27