โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บริหารธุรกิจ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 434
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอรรถกร เกษรแก้ว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56718 นางสาว ชุตินันต์ ภู่ประเสริฐวงศ์ 6 3 25
2 56658 นาย ธนกร เวียงสิมา 6 7 2
3 58964 เด็กชาย ธนภัทร ศุภวีระกุล 4 11 9
4 58014 นางสาว ปฐมาภรณ์ แซ่ก้วย 5 6 36
5 61191 นาย ปภังกร ชุมนรารักษ์ 6 10 22
6 57832 นางสาว พรธิดา ระเวงวัน 5 14 17
7 57078 นาย พีรัช สุรพล 6 3 8
8 56925 นาย ภัทรศักดิ์ อัครวงศ์ปรีชา 6 12 5
9 57125 นาย รุ่งโรจน์ หล้าประเสริฐ 6 10 17
10 58842 นาย ศุภณัฐ กองวาจา 4 17 11
11 59045 เด็กหญิง ศุภิสรา แคนคง 4 17 36
12 56754 นาย สุกฤษฎิ์ เฉยไสย 6 10 5
13 59050 นางสาว อินทิราพร คัณฑสุวรรณ 4 17 40
14 58960 นาย เกียรติภูมิ ยะอัมพันธุ์ 4 14 1