โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 432
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57040 นางสาว กัญรัศมิ์ สัมฤทธิ์ยากรณ์ 6 4 27
2 56655 นาย กันตพงศ์ ชินรัตน์ 6 7 1
3 57013 นางสาว ฐปนรรต อินทสุราช 6 2 21
4 62134 นาย ณัฐชนนท์ ลิ้มสวัสดิ์ธารา 5 10 23
5 56870 นาย ณัทธร สวัสดิ์พีระ 6 7 10
6 56739 นาย ธนโชติ วาโรเย 6 13 1
7 56743 นาย ปัณณธร ชาทองยศ 6 7 7
8 56834 นาย พนธกร บัวสิงห์ 6 15 3
9 57205 นาย พิทยาธร พันธวาศิษฏ์ 6 7 17
10 57079 นาย ภัทรชัย ตาดี 6 5 4
11 56777 นางสาว วิรัญชญา แก้วพิกุล 6 16 23
12 57061 นางสาว ศรัณย์พร วิธีดี 6 8 35
13 57062 นางสาว ศาตนันทน์ ศูนย์จันทร์ 6 9 33
14 61220 นาย สุวิจักขณ์ ว่องไว 6 13 17
15 57206 นาย เวชพิสิฐ หอมกระจาย 6 13 13