โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คนมีเสน่ห์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : ลานข้างอาคาร 1 ด้านทิศตะวันออก
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิวัติ ต่อนี        2. คุณครูธนิดา ท้าวนาง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57870 นางสาว กฤตพร เหล่าบับภา 5 13 19
2 58751 นางสาว กัญญาพัชร บุรพันธ์ 4 7 22
3 58137 นางสาว กัญญาวีร์ จันทร์จิระ 5 14 34
4 57212 นางสาว กัลยกร นุชประยูร 6 9 39
5 56804 นางสาว กุลปรียา ผาหัวดง 6 12 24
6 61209 นางสาว จิตรลดา โวหารบัณฑิตย์ 6 12 37
7 58005 นางสาว จุฑามาศ จันทะวงษ์ 5 15 27
8 57214 นางสาว ฉัตญาดา สุแพง 6 5 25
9 57918 นางสาว ณฐมน แก้วกันยา 5 13 21
10 57112 นาย ณภัทร สง่างาม 6 9 10
11 57217 นางสาว ณภัสนันท์ สิทธิจันทร์เสน 6 9 40
12 57218 นางสาว ณิศิการ แก้วศิริบัณฑิต 6 16 37
13 57876 นางสาว นัญณ์ธนกร ธนันฑ์ตระการกูล 5 15 21
14 58147 นางสาว ปัณฑิตา แก้วกระจ่าง 5 14 36
15 56852 นางสาว ปานตะวัน พังทุย 6 16 23
16 56790 นาย พัสกร เหล่าพันนา 6 9 1
17 59130 นางสาว พิชชาภา รัตนภูผา 4 10 22
18 58152 นางสาว ภริตา มีทา 5 15 35
19 61205 นาย ภูมินทร์ แสนโคก 6 12 12
20 61242 นาย ภูมิพัฒน์ วงศ์แสน 6 15 15
21 57230 นางสาว รวินท์นิภา เวศพันธุ์ 6 6 40
22 62192 นางสาว วันวิสาข์ ยิ้มแย้ม 6 12 45
23 59022 นาย ศิรชัช ราชบุญเรือง 4 12 10
24 59044 นางสาว ศุภพิชญา โพธิดอกไม้ 4 7 32
25 62151 นางสาว ศุภสรา ธรณิศราติพงศ์ 5 15 41
26 57129 นางสาว สิริลาวัลย์ รัตนาสรรค์ 6 16 31
27 59204 นาย สุดเขตต์ คุณอุดม 4 15 16
28 57954 นาย สุดใจ ศิริวิ 5 9 11
29 61273 นางสาว สุธีระญา ทองอุทัยศรี 6 16 44
30 59138 นางสาว อมรภสุ ไชยรัตน์ 4 12 35
31 56736 นางสาว อมรัตน์ สุขเพสน์ 6 12 20
32 58994 นางสาว เพราพิลาส ศรีหลัก 4 10 19