โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Crossword Game ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 738
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์        2. คุณครูสุจิน นามสทอน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58092 นางสาว กรวรรณ ปรียานนท์ 5 15 30
2 57712 นาย กฤติธี สารขันธ์ 5 1 12
3 56638 นางสาว กฤติยาภรณ์ จันทร 6 3 14
4 59007 นาย กวินท์ หนูเวียง 4 11 16
5 57088 นางสาว กัณณิกา สอนถม 6 12 30
6 56641 นางสาว กิติวรรณ อ่อนแก้ว 6 1 15
7 61202 นาย คมชาญ วรสาร 6 12 9
8 57775 นางสาว จินนไมย พานสมบูรณ์ 5 1 25
9 58781 นาย ชนาธิป สร้อยพิมาย 4 7 4
10 58713 นางสาว ญาณิศา สุวรรณศิลป์ 4 2 23
11 58512 นางสาว ฐิดายุ สาริกะภูติ 4 4 17
12 57805 นาย ณฐกร เหลาประเสริฐ 5 2 9
13 57650 นางสาว ณัฎฐ์นรี หงษ์วิศิษฐกุล 5 1 20
14 58578 นาย ตุลชาติ โมลีวิศิลา 4 1 1
15 57611 นางสาว ทิชา โพธิสาวัง 5 3 26
16 58166 นาย ทิวากร เวียงเงิน 5 4 12
17 59102 นาย ธนิสร แทนหา 4 10 5
18 58989 นางสาว ธัญชนก บุญโญประสิทธิ์ 4 8 29
19 61131 นางสาว ปลายฟ้า ทองเครือ 6 1 29
20 57675 นาย ปิติพัฒน์ ลิ่มสกุลชูโรจน์ 5 5 6
21 59196 นาย พงษ์พิสิฐ มูลเทพ 4 11 26
22 56651 นางสาว พักตร์พิมล เทพศรี 6 1 19
23 57638 นาย ภาคภูมิ คงแตง 5 5 4
24 59020 นาย รัชชานนท์ ไชยหงษา 4 14 12
25 57561 นาย วชิรวิชญ์ เอี่ยมไกรอมร 5 5 1
26 62107 นาย วัชรากร คชมาตย์ 5 4 15
27 58999 นางสาว ศศิประภา ดวงอุปมา 4 13 31
28 59066 นาย สิทธิพล ใจครุฑ 4 12 11
29 56884 นาย อนนท์ ศรีสารคาม 6 9 4
30 58821 นางสาว อริสรา สุขสมเขตร 4 3 39
31 59004 นางสาว อารยา ชาริดี 4 8 32
32 57770 นาย เอกรัตน์ สวัสดิ์ผล 5 4 9