โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : สอวน. ภูมิศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 441
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศราวุฒิ ช่วยเงิน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59071 เด็กหญิง กฤตากานต์ แสนแสง 4 7 18
2 59072 เด็กหญิง กวินธิดา บุตรโพธิ์ศรี 4 7 19
3 57130 นางสาว กุลธิดา มาสุ่ม 6 7 37
4 58690 เด็กชาย คามิน พลปัถพี 4 4 1
5 58712 นางสาว จณิสตา ดงทอง 4 4 19
6 58008 นางสาว ญาณิศา ภูนิละมัย 5 8 33
7 62940 นางสาว ณัชยาภา สุตาวงษ์ 4 12 22
8 62199 นางสาว ณัฐณิชา คำสาว 5 13 39
9 58052 นางสาว ธนญา จันทะศิลา 5 13 28
10 57720 นาย ธีราทร มุริจันทร์ 5 7 4
11 58657 เด็กชาย ปิยากร ศรีโยวงศ์ 4 7 8
12 57136 นางสาว พัชรพร อยู่ฉิม 6 11 41
13 59154 นาย วิศรุต มาสนา 4 14 14
14 58202 นางสาว ศริษา คุณสามารถ 5 7 38
15 57997 นาย ศุภโชค อนุชิตกุลชัย 4 7 41