โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมสภานักเรียน (พิเศษ)
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 822
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอนันตสิทธิ์ พระแสงแก้ว        2. คุณครูจันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57028 นาย กฤตณัฐ โคตรประทุม 6 8 8
2 57151 นาย กฤษณะ มณีเนตร 6 7 15
3 57067 นาย กสิณะ ช่างทอง 6 7 13
4 57715 นาย ขวัญชนก เชาว์สกู 5 7 3
5 58118 นาย คำพุทธิคุณ ขาวงาม 5 7 13
6 57198 นาย จุลจักร์ ทุยบึงฉิม 6 6 22
7 58029 นาย ชัยวัฒน์ เสนาเพ็ง 5 7 11
8 61163 นางสาว ณัชชา ขุนพิทักษ์ 6 5 33
9 58050 นางสาว ณัฐนรินทร์ บุญยอด 5 7 31
10 57874 นางสาว ธนรรฐปพรณ์ ชามะรัตน์ 5 8 25
11 57721 นาย นิติรัฏฐ์ ดวงพายัพ 5 7 5
12 57700 นางสาว ปณาลี แซ่ลิ้ม 5 7 18
13 57162 นาย ประทักษ์ ทาทอง 6 7 16
14 58149 นางสาว ปุณณิกา สันติพงษ์พานิช 5 7 37
15 57879 นางสาว ผไทมาศ เหง้าเกษ 5 7 22
16 62121 นาย พสิษฐ์ ทองถวิล 5 12 13
17 57882 นางสาว พิมพ์พิชชา พิมพ์ศรี 5 16 20
18 57057 นางสาว พิมพ์ลดา พุทธจักร 6 12 29
19 57746 นางสาว รชดา แสนพันดร 5 8 18
20 57973 นางสาว รุจิราวรรณ ไชยเดช 5 7 27
21 57706 นางสาว ลัลน์ลลิต สถิรวงศ์วรรณ 5 5 20
22 57930 นางสาว ศิรภัสสร มูลลา 5 7 25
23 58066 นางสาว ศุภกานต์ ตระกูลเงินดี 5 14 27
24 57008 นาย สรวิชญ์ สามารถ 6 2 8
25 58045 นาย สุกนต์ธี พงษ์สมบัติ 5 7 12
26 57889 นางสาว สุธีกานต์ นิ่มสังข์ 5 7 23
27 58021 นางสาว หทัยรัตน์ วงษ์อนันท์ 5 7 29
28 57865 นาย อธิษฐ์ นำพูลสุขสันติ์ 5 16 6
29 61196 นางสาว อมราพร สิริพาณิชยกิจ 6 10 39
30 57689 นาย อาณกร พรมชาติ 5 5 9