โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : โหราศาสตร์ Horoscope
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 331
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฐฎกันย์ พิมพ์นารากร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57867 นางสาว กชกร สีโนนแก้ว 5 17 19
2 57913 นางสาว กรวรรณ ศรีสุภา 5 17 21
3 58003 นางสาว กีรภา ใจกระสันต์ 5 17 23
4 58186 นางสาว ณกุลกานต์ เทพโภชน์ 5 17 34
5 57984 นาย ณัฐวัฒน์ อินทร์ปัญญา 5 17 5
6 58056 นางสาว ธารา แก้วเจริญวงษ์ 5 17 25
7 57180 นางสาว พนิดา ไสบาล 6 5 23
8 58150 นางสาว พรภัทรา พรมสุบรรณ์ 5 15 34
9 59088 นางสาว พิชามญชุ์ จันทร์เทศ 4 12 27
10 62155 นางสาว พิมพ์พิกา อ่อมแก้ว 5 16 38
11 62156 นางสาว ภัคณิชานันท์ กล้าหาญ 5 16 39
12 58771 นางสาว วราธาห์ เสตะ 4 12 16
13 58065 นางสาว ศศิวิมล รุ่งเพ็ชรวงศ์ 5 15 29
14 56988 นางสาว สุประวีณ์ คำอ้อ 6 5 17
15 58070 นางสาว อวิกา เชื้อบุญมี 5 16 32
16 56991 นางสาว อาริษา พรรษา 6 8 29