โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : พุทธศาสน์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 545
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอังคนา ใจตรง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57212 นางสาว กัลยกร นุชประยูร 6 9 39
2 57891 นาย ก้องภพ นามแสง 5 13 5
3 57131 นางสาว ชนม์นิภา แสงอรุณ 6 9 34
4 57217 นางสาว ณภัสนันท์ สิทธิจันทร์เสน 6 9 40
5 59123 เด็กหญิง ณิชารีย์ เทียมสอน 4 14 29
6 57218 นางสาว ณิศิการ แก้วศิริบัณฑิต 6 16 38
7 61232 นาย ปีติ เพชรไพรินทร์ 6 14 17
8 58810 เด็กหญิง พรจากฟ้า อ่วมสุวรรณ 4 4 33
9 59131 นางสาว พุฒิชาดา พุทธจักร 4 13 30
10 62145 นางสาว ฟ้ารุ่ง กงสะเด็น 5 14 38
11 61242 นาย ภูมิพัฒน์ วงศ์แสน 6 15 15
12 57230 นางสาว รวินท์นิภา เวศพันธุ์ 6 6 40
13 58106 นางสาว วิภาดา โยธาภักดี 5 14 31
14 58822 เด็กหญิง อาเซีย เชราโต 4 7 39