โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เกมนันทนาการสร้างสรรค์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 42 / 45
ห้องเรียน : 135
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข        2. คุณครูเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์        3. คุณครูจิราภรณ์ ลักขณานุกูล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61234 นางสาว กุลธิดา จันทร์สว่าง 6 14 40
2 61261 นาย จอมพจน์ กัมปนาวราวรรณ 6 17 14
3 57849 นาย จิรวิชญ์ บุญหล้า 5 14 4
4 58877 นาย ชยพล งามเจริญ 4 17 6
5 59029 นางสาว ญาณินี แสงศรีเรือง 4 9 23
6 56914 นาย ณภัทร อนุตรอังกูร 6 14 5
7 62959 นาย ณัฏฐชัย คงชมชัยวัฒน์ 4 17 14
8 58010 นางสาว ณัฐณิชา เลพล 5 13 25
9 58896 นางสาว ณัฐณิชา ศิริรุ่งเรืองเดช 4 12 18
10 59054 นาย ทองธนภัทร บุ้งทอง 4 5 10
11 59146 นาย ทานุทัต สุภาพันธ์ 4 6 23
12 59012 นาย ธนภณ ชัยสิทธิ์ 4 6 17
13 58055 นางสาว ธาดารัตน์ ประกอบดี 5 10 31
14 59058 นาย ธีรภัทร ตอพรม 4 6 18
15 57898 นาย ธีรภาพ แก้วลือ 5 13 7
16 58655 นาย ปภาวิน ดวงมาลา 4 3 9
17 58947 นางสาว ปริยากร เชื้อแสดง 4 10 17
18 57880 นางสาว พรกนก วรรณสุทธิ์ 5 15 22
19 58856 นางสาว พรธีรา ดวงทาแสง 4 9 14
20 58949 นางสาว พัชรพร คลังระหัด 4 11 31
21 57884 นางสาว พิมมาดา แดบสูงเนิน 5 10 26
22 57766 นาย ฟรานโก ทองพลับ 5 9 1
23 57927 นางสาว ภัคจิรา แก่นหามูล 5 8 27
24 62963 นางสาว ภัทรภร แพทย์กุล 4 17 36
25 59067 นาย ภีมกิจ วิสัยจร 4 17 11
26 59108 นาย ภูฟ้า ศรีสว่าง 4 6 21
27 58890 นาย ภูมิสิทธิ ภูโอบ 4 6 12
28 59018 นาย รชต แสงลี 4 9 4
29 58998 นางสาว รักษิณาพร นาทัน 4 13 30
30 57725 นาย วรชิต ดาทอง 5 8 4
31 58955 นางสาว วรัชยา สีชารี 4 10 18
32 57977 นางสาว ศรัณย์พร ศรีมะโฮงนาม 5 13 24
33 56710 นาย สิรภพ ลาคำ 6 15 1
34 63015 นางสาว สิรินทรา สมเสนาะ 4 17 0
35 57932 นางสาว สิรินทิพย์ ริอินทร์ 5 8 28
36 56755 นาย สุทธินันท์ จรรยาวาณิชกุล 6 15 2
37 58866 นางสาว สุภัคนิชาฐ์ บำรุงธนากุล 4 15 24
38 57726 นาย อภิรักษ์ อินนา 5 4 8
39 62160 นาย อภิเดช สีหาเนตร 5 17 14
40 59052 นาย เคนโซ บูเตต์ 4 16 10
41 57670 นาย เทพรักษ์ ศรีจันทร์ 5 4 4
42 62158 นาย โชคมงคล ทองนาคะ 5 17 12