โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : MCU : Micro Controller Unit
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : resouce1
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวีระชน แสงศรีเรือง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58027 นาย กษมพรรษ ศรีจันดารี 5 11 27
2 57762 นาย ธีรภัทร โพธิ์อุดม 5 11 13
3 57631 นาย บุณยกร บุญกำจัด 5 11 3
4 58084 นาย ปฏิภาณ นามสีลี 5 11 29
5 59195 นาย ปรกชล จรุงจิตร 4 11 13
6 57924 นางสาว ปานชนก คุณกิตติ 5 16 23
7 57765 นาย ปุรเชษฐ์ จันทร์มี 5 11 14
8 59196 เด็กชาย พงษ์พิสิฐ มูลเทพ 4 11 16
9 58809 นางสาว พชรกมล หมื่นเจริญ 4 13 24
10 58660 เด็กชาย ภวิชา ตระกูลไพศาล 4 11 19
11 58815 เด็กหญิง รชยา ฉายวิชัย 4 11 39
12 57640 นาย รณกร สีหวัง 5 11 4
13 58974 เด็กชาย วริทธิ์ธร ชาตรี 4 11 21
14 58159 นางสาว หทัยกานต์ ทองดี 5 16 34
15 57643 นาย เหมันต์ แสงศรีเรือง 5 11 5