โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนัฐวุฒิ เล็กสุวงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57937 นาย กฤติพงศ์ ประสงค์แสงทอง 5 9 9
2 57848 นาย ขุนพล อิทธิชัยโย 5 9 4
3 58119 นาย จักรกฤษณ์ เมธาวีศิริกุล 5 15 10
4 57943 นาย ชัยวัฒน์ โฮ้หนู 5 9 10
5 57982 นาย ฐิติพันธ์ กำธรภิยโพริยะ 5 8 10
6 58165 นาย ณรงวิทย์ ดวงปากเพ็ง 5 9 20
7 59887 นาย ธนพล แคนหมั้น 5 6 28
8 57763 นาย นรภัทร สุขมาตย์ 5 8 6
9 57676 นาย พชร พิมพ์ดี 5 15 1
10 58040 นาย ภพ เลิงภูบัง 5 15 7
11 57992 นาย ภูริณัฐ แสงเหลา 5 15 6
12 58042 นาย ภูวดล ศรีทาแก 5 15 8
13 58088 นาย วัชรกรณ์ สอนศิลป์ชัย 5 10 19
14 58087 นาย วัชรภัทร ไวโสภา 5 17 8
15 57863 นาย ศุภนิมิต จันทร์บัว 5 10 6
16 57999 นาย อนุวัฒน์ ปิ่นเขียน 5 9 13