โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เศรษฐศาสตร์ DIY
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 422
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนำพงษ์ สุขสบาย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56929 นางสาว ชนัญชิดา ลันศรี 6 7 32
2 59212 เด็กหญิง ฐิตารีย์ มาเมือง 4 15 22
3 57178 นางสาว ณัฐรดา ถุนพุทธดม 6 17 31
4 58988 นางสาว ทาริณา วงภูเย็น 4 11 32
5 57179 นางสาว ธนัชพร ศรีหานู 6 14 36
6 61136 นาย ธัญธร บุญญฤทธิ์ 6 3 12
7 61236 นางสาว นภัสสร ข้อจักร์ 6 14 41
8 56898 นางสาว ฟิล์มรดา อุดมสิริยศ 6 14 26
9 59226 เด็กหญิง รัชฎาพร ทะวงใจ 4 8 33
10 57059 นางสาว ลภัสรดา วรรณราชู 6 14 30
11 56940 นางสาว ลักษมี มหาโอฬารกุล 6 7 33
12 56941 นางสาว วัชราภรณ์ โตทรายมูล 6 7 34
13 56755 นาย สุทธินันท์ จรรยาวาณิชกุล 6 15 2
14 58674 นางสาว เบญญาภา ปั้นพินิจ 4 14 34