โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : สิงห์ขอน
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 423
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูทศพร พานผา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58892 นางสาว กัญญภัค ชรากาหมุด 4 8 13
2 58751 เด็กหญิง กัญญาพัชร บุรพันธ์ 4 7 20
3 57042 นางสาว จิดาภา ภานนท์ 6 17 27
4 58164 นาย ชยางกูร จำปามี 5 7 15
5 58895 เด็กหญิง ณมน เพ็งทอง 4 4 27
6 56976 นางสาว ณัฐริณี ไชยนิจ 6 13 29
7 57899 นาย บัณฑิตย์ ธรรมศรีทิพย์ 5 7 8
8 58565 นางสาว ปราณิสา ฉิ่งศิริ 6 14 38
9 57764 นาย ปัณณภัสร์ จิตวรวิสุทธิ์ 5 7 7
10 59133 นางสาว รัษฎากร คนอาจ 4 7 32
11 58174 นาย วชิรวิทย์ จุ้ยเล็ก 5 7 16
12 56984 นางสาว ศราสินี นาคคำ 6 17 26
13 59202 นาย ศุภกฤต แก้วจันดา 4 7 15
14 59044 นางสาว ศุภพิชญา โพธิดอกไม้ 4 7 36
15 56945 นางสาว สุภาวดี สาอ่อน 6 13 28