โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 45
ห้องเรียน : 242
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอัจฉริยา พหลทัพ        2. คุณครูสุทธาภรณ์ พราววิเชียร        3. คุณครูนงนุช ฐากุลธเนศ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57912 นางสาว กชนิภา ลิ้มประเสริฐ 5 13 20
2 58644 นาย กรรณชรณกร พาเบ้า 4 3 7
3 58628 นางสาว กฤติยา เพ็งรัตน์ 4 1 21
4 56640 นางสาว กัลยกร รุ่งโรจน์นิมิตชัย 5 1 17
5 56619 นาย กิตติภพ ศรีเชียงสา 6 1 1
6 56782 นาย กิตติภูมิ สุขโข 6 11 6
7 58630 นางสาว กุลปริยา ชีวาจร 4 4 21
8 57774 นางสาว คุณัญญา บันเทา 5 11 32
9 58120 นาย จักรินทร์ ปาลสาร 5 6 22
10 58121 นาย จารุศักดิ์ จันทะแจ่ม 5 14 10
11 58691 นาย จิรวิชญ์ สุขสงวน 4 4 8
12 58799 นางสาว ชญาณิศา ทรัพย์ศิลาทอง 4 5 26
13 61127 นาย ชวิศ พรหมนอก 6 1 11
14 61161 นางสาว ชัญญานุช ภูแท่งแก้ว 6 5 31
15 56783 นาย ชิติพัทธ์ สิงห์นาง 6 11 7
16 57094 นางสาว ณัชชา พฤกษะศรี 6 4 36
17 62127 นางสาว ณัชชา จันทร์สนาม 5 12 34
18 57594 นาย ธรานนท์ ลักษณ์ชยปกรณ์ 5 1 9
19 57132 นางสาว ธัญญรัตน์ ยุทธพงศ์สุนทร 6 3 36
20 62080 นาย ธีทัต ลิมปกรณ์ 5 1 13
21 57737 นางสาว นงนภัส จงศักดิ์สิทธิ์ 5 15 18
22 62081 นาย นนทกร แนววิลัย 5 1 14
23 61130 นางสาว นภสร เบญจปิยะพร 6 1 28
24 57855 นาย ปองเดช พงรัตนะสกุล 5 14 6
25 56650 นางสาว ปัณฑิตา ใจครุฑ 6 1 18
26 57610 นางสาว ปิยกมล สินเพ็ง 5 2 16
27 58656 นาย ปิยภัทร พอจิต 4 3 10
28 58618 นาย ปิยะวัฒน์ แสนโคตร 4 1 4
29 62082 นาย พงศธร เหล่าสินชัย 5 1 15
30 57971 นางสาว พัชราภรณ์ นาคสู่สุข 5 15 25
31 56923 นาย พัทธดนย์ คำปลิว 6 4 5
32 58728 นางสาว พิชญาภา ไพคำนาม 4 1 27
33 58586 นาย พีรภาส ไพศาล 4 2 2
34 58765 นางสาว ภัณฑิรา เวทศิลป์ 4 6 29
35 58130 นาย ภูมิรัตน์ ฉิมเพ็ง 5 10 22
36 57906 นาย ภูรินทร์ พุทธิเสน 5 3 15
37 56795 นาย ภูริภาคิน พรมแพง 6 11 12
38 61129 นาย ภูริวัต แควภูเขียว 6 1 13
39 57839 นางสาว รวิกานต์ มากมูล 5 12 27
40 56839 นาย ฤทธิกร พรรณขาม 6 16 6
41 57841 นางสาว วรัญญา พัฒนศิริเลิศ 5 15 20
42 57994 นาย วาดเขียน แสนอุบล 5 13 9
43 56733 นางสาว ศิริภา ทาศรีภู 6 1 21
44 56944 นางสาว ศิริรัตน์ ชัยชนะ 6 11 35
45 57208 นาย สิทธินนท์ ผายพันธ์ 6 11 27
46 62923 นาย อริญชย์ เบญจปิยะพร 4 1 15
47 62925 นางสาว อารียา จูวัฒนาประเสริฐ 4 1 30
48 58869 นางสาว อุรัสยา วาลมูลตรี 4 6 35