โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Learn English Through Media
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 243
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์        2. คุณครูพายุพงศ์ พายุหะ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57822 นางสาว กมลณันท์ ขวัญเมือง 5 16 19
2 58737 นาย จิรภัทร สุนาทัย 4 12 5
3 56622 นาย ชนายุส สวัสดินา 6 3 1
4 62112 นางสาว ชัญญานุช สุระนาถ 5 4 39
5 56870 นาย ณัทธร สวัสดิ์พีระ 6 7 10
6 56916 นาย ตันติกร โยทองยศ 6 17 8
7 57735 นางสาว ต้นฝน บุนนาค 5 4 26
8 61198 นาย ธนกฤต สมานทอง 6 11 31
9 61235 นางสาว ธนพร เทียมแก้ว 6 14 41
10 56828 นาย ธนัท โสดานิล 6 16 3
11 56811 นางสาว นรีรัตน์ พงษ์พิมพ์ 6 14 24
12 58599 นางสาว นันท์นภัส เตากล่ำ 4 4 19
13 58743 นาย บุรินทร์พศ สีวันดี 4 15 1
14 57135 นางสาว ปรัถมา แสนศรีมนต์ 6 14 33
15 58854 นางสาว ปัณณ์พัฒน์ ใจเงิน 4 10 14
16 62115 นางสาว ปัทมนันท์ ทองหล้า 5 9 38
17 56833 นาย พชร มาลาสาย 6 16 5
18 61185 นางสาว พัชรพร ประสันแพงศรี 6 8 41
19 59086 นางสาว พัณฑิรา มหาเปชานนท์ 4 10 21
20 59087 นางสาว พัทธนันท์ นิตย์คำหาญ 4 14 31
21 59224 นางสาว ภัทรปภา วรศรีโสภณ 4 16 34
22 57857 นาย ภาคิน นนทะมาตร 5 10 4
23 61238 นางสาว ภูริชญา ศรีพรหม 6 14 44
24 58747 นาย วีรภัทร สุนนท์ 4 8 3
25 56879 นาย ศรุต ศรีกะพา 6 12 4
26 58706 นาย ศิรายุ สุริยวนากุล 4 3 14
27 62948 นางสาว สุพิชชญา สุระนาถ 4 13 40
28 56636 นาย อชิรวิทย์ ขุนทอง 6 8 1
29 61187 นางสาว อภิญญาพร สินตา 6 8 43
30 63004 นาย อิศราวิทย์ ถามูลตรี 5 9 22
31 58924 นาย เตชินท์ วัจนามัย 4 15 8
32 58748 นาย เศรษฐา ปราบเขต 4 4 16