โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ครอบครัวพอเพียง
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 431
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูยุพิน ขุนทอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58189 นางสาว ณัฐกมล เหล่าวงษา 5 16 35
2 58010 นางสาว ณัฐณิชา เลพล 5 13 25
3 59170 นางสาว บัณฑิตา โม้นอก 4 16 26
4 59172 เด็กหญิง ปวีณรัตน์ บริบูรณ์วงษา 4 16 27
5 59039 เด็กหญิง พัฑฒิดา ศรีทอง 4 16 32
6 62144 นางสาว พัตรพิมล โนนมี 5 14 37
7 58837 เด็กชาย พิชญุตม์ เถาว์ทิพย์ 4 16 14
8 62952 เด็กชาย รฐนนท์ จอมทอง 4 16 16
9 57797 นางสาว วิมลรัตน์ ยนต์ชัย 5 13 17
10 57977 นางสาว ศรัณย์พร ศรีมะโฮงนาม 5 13 24
11 56983 นางสาว ศรัณี จันทร์เกษร 6 16 31
12 57886 นางสาว ศศิธร อภิรัตนเจริญสุข 5 16 21
13 57189 นางสาว ศศิประภา ชำนาญ 6 16 35
14 57192 นางสาว อาภัสรา หนูแท่น 6 16 37
15 58959 เด็กชาย เกียรติภูมิ บุริสตระกูล 4 16 1