โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ประวัติศาสตร์นอกตำรา
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 421
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวัชรา รุ่งสว่าง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58002 นางสาว กมลลักษณ์ พุทธเทศน์ 5 15 26
2 56713 นางสาว กฤตพร ขันทะวงษ์ 6 5 13
3 56665 นางสาว กานต์ชนก แสนสงค์ 6 3 18
4 58632 นางสาว ชนิสรา ศิริโชติ 4 5 18
5 58757 นางสาว ณัชชา อุตสาหะ 4 8 15
6 56673 นางสาว ณิชาภัทร กาญจนจิตติ 6 5 9
7 56721 นางสาว ธนารีย์ หลานวงศ์ 6 3 26
8 58635 นางสาว บุณยวีร์ หวานเนื้อ 4 1 23
9 57034 นาย ปาณัสม์ สุดจริง 6 6 12
10 57137 นางสาว พิมพ์พิศา หอมอินทร์ 6 13 31
11 56731 นางสาว วรรณรดา ปัสสา 6 5 14
12 56690 นางสาว สุกฤตา พลงาม 6 3 22
13 56692 นางสาว สุภาวดี ร่มโพธิ์ 6 13 19
14 56735 นางสาว อธิชา ใจชื่น 6 2 18
15 57163 นาย เปรมชัย ตั้งวัฒนสุวรรณ 6 6 19