โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เส้นทางเที่ยวไทย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 1141
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนรินทร รัตนทา        2. คุณครูจุรีภรณ์ ปรินทอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59116 นางสาว กมลพรรณ สุริยา 4 14 32
2 56758 นางสาว กฤติยาพร สาวิสิทธิ์ 6 7 20
3 56696 นาย กัณตพงศ์ บึงมุม 6 7 4
4 58826 นาย กีรติกร แก้วหานาม 4 12 6
5 57891 นาย ก้องภพ นามแสง 5 13 5
6 62147 นาย จตุภัทร ยามี 5 15 15
7 62938 นาย จุลจักร ดิลกลาภ 4 9 9
8 62926 นาย ชญาวัส ปิติพัฒนวงศ์ 4 2 12
9 57174 นางสาว ชลิตา ตันสมหมาย 6 9 37
10 62927 นาย ฐิติรัตน์ ราชดา 4 2 13
11 56913 นาย ณภัทร ไชยสีหา 6 9 5
12 56671 นางสาว ณัฐธิดา หล้าจันทร์ 6 8 13
13 62159 นาย ณัฐนนท์ ด่านแก้ว 5 17 13
14 56917 นาย ธนดล ปักเหนือ 6 9 6
15 58966 นาย ธนวัฒน์ บัณฑจิต 4 12 9
16 56954 นาย ธนอนันต์ จินดาทิพย์ 6 10 13
17 56873 นาย นรภัท ศรีนามล 6 9 2
18 57899 นาย บัณฑิตย์ ธรรมศรีทิพย์ 5 7 8
19 59084 นางสาว ปิยธิดา สีดาทัน 4 14 30
20 59085 นางสาว ปิยธิดา สุทธากร 4 16 29
21 58701 นาย ปุญญพัฒน์ เกตดี 4 4 10
22 57658 นางสาว ปุณยาภา อ้นทา 5 7 16
23 57722 นาย ป้องเกล้า ปาสาวัน 5 7 6
24 56936 นางสาว พรนัชชา เอี้ยวชัยพร 6 9 29
25 58171 นาย พัทธนันท์ สัจจะเขตร 5 15 13
26 61265 นาย ยศพล ภัทรสิริโรจน์ 6 17 18
27 57953 นาย รชานนท์ พันปี 5 16 7
28 59111 นาย ศิวพงศ์ วะไลใจ 4 12 12
29 58176 นาย สกาย รัชตเมธิน 5 15 14
30 58708 นาย สุทธิภัทร เชาวรัตน์ 4 4 12
31 56904 นางสาว สุธีมา อวบสำอางค์ 6 9 28
32 58709 นาย อภิวิชญ์ เหมันต์ 4 4 13