โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : งานช่าง 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจิรภาพันธ์ ไชยรา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57913 นางสาว กรวรรณ ศรีสุภา 5 17 21
2 58826 เด็กชาย กีรติกร แก้วหานาม 4 12 2
3 57918 นางสาว ณฐมน แก้วกันยา 5 13 21
4 56679 นางสาว ปัทมาภรณ์ ไชยปรีชา 6 3 19
5 58855 นางสาว ปาลิตา ประโพระพัง 4 16 28
6 58701 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เกตดี 4 4 11
7 62950 เด็กชาย พรหมมินทร์ กันคำแหง 4 16 11
8 62961 เด็กหญิง พิชชานันท์ พลศักดิ์ขวา 4 17 28
9 58861 เด็กหญิง มนัสนันท์ ไวบรรเทา 4 17 33
10 61178 นางสาว วรพิชชา พลภักดี 6 6 42
11 56660 นาย วรัญญู สุวรรณศักดิ์ 6 6 2
12 61155 นางสาว วิรัญญา วิภาทิน 6 4 45
13 61179 นางสาว สรัลพร สุวรรณรอด 6 6 43
14 58113 นางสาว อรวรรยา ศรีชมภู 5 17 31
15 57921 นางสาว เดือนฉาย ชัยรัตนวงศ์กุล 5 5 33